Každá z nás to po­zná. Po­zrieme sa naňho a pod­lo­mia sa nám ko­lená, zrýchli dych a tep a máme mo­tý­liky v bru­chu. Jeho zá­hadný a ta­jomný po­hľad, se­ba­ve­domá chô­dza a jemný po­lo­ús­mev jed­ným kú­ti­kom, to všetko nás na ňom tak pri­ťa­huje. Na­priek tomu, že je zjavne ten typ muža, ktorý nie je ide­ál­nym par­tne­rom a s kto­rým to ne­bude jed­no­du­ché, na­priek tomu nás to k nemu tak ťahá.

Ale prečo je to tak?

Nie je to len o psy­chike. Už od­dávna je známe, že čím je muž viac psy­chicky a fy­zicky nad­prie­merný a iný od os­tat­ných, zís­kava väč­šiu moc, re­špekt a stáva sa pre nás prí­ťaž­li­vejší. Bo­hu­žiaľ, nie len pre nás, a preto má taký muž spra­vidla vždy viac žien a mi­le­niek, ako jeho ne­vý­raz­nejší ro­ves­níci.

Spo­meň si na tvoj ob­ľú­bený se­riál či film. Je kla­sika, že v nich býva tá jedna po­stava takz­va­ného “Bad Boy“ chlapca. Ten zá­hadný, uzav­retý, kom­pli­ko­vaný, ne­do­stupný a prob­le­ma­tický chlap, ktorý ti ale vždy pri­pa­dal tak sexy. Mo­hol sa cho­vať ako psy­cho­pat, no po­tom sa sladko usmial a ty si sa išla roz­to­piť. Prečo sme ale také?

Prečo sme na­ivné a mys­líme si,  že takí muži nás budú sku­točne mi­lo­vať?

Po­ve­dzme si na­ro­vinu. Mi­lu­ješ ad­re­na­lín. Dobrý chlap ti dá is­totu, zá­ze­mie, lásku, po­zor­nosť, po­cho­pe­nie. Ale toto nám často ne­stačí. Nu­díme sa s nimi. Zlí chlapci sú sexi práve tým, že ne­vieme, čo od nich ča­kať. Dá­vajú nám po­cit ne­is­toty, čo môže byť vzru­šu­júce a zá­ro­veň ti to dáva po­cit, že sa toho chceš dr­žať a pri­pú­tať si toho muža k sebe. Cí­tiš sa pri nich byť krehká a plne sa mu od­dáš, aj keď vieš, že sa k tebe ne­bude cho­vať naj­lep­šie. Si žena a pri­ťa­huje ťa ro­biť veci, ktoré sú za­ká­zané. Za­ká­zané ovo­cie predsa chutí naj­lep­šie. Ale na­priek tomu, že si uve­do­mu­ješ, že ten chlap nie je ten, kto by mal byť otec tvo­jich detí, stále v hĺbke duše dú­faš, že ho zme­níš.

fre­e­pik.com

Iste, aj mo­tyka vy­strelí a môže sa stať, že sa do teba taký chlap za­mi­luje. No vo väč­šine prí­pa­dov sa pri tebe len za­baví a po­tom ťa od­kopne. Su­rová pravda. Prav­dou to­tiž je, že taký chlap myslí v pr­vom rade na seba a mys­lieť si, že TY bu­deš jeho pri­ori­tou, je na­ivné. Stále ho­vo­ríš a chceš ve­riť tomu, že sa zmení. Že ho ty do­ká­žeš zme­niť. A ak to na­ozaj uro­bíš, klo­búk dole. Ale prav­de­po­dobne skon­číš ako os­tatné pred te­bou – so zlo­me­ným sr­dieč­kom.

Nie­ktoré z nás sa ale mu­sia vy­bú­riť a pár­krát v ži­vote po­pá­liť, za­žiť si veci, ktoré vieme, že nie sú správne, ale na­priek tomu sú vzru­šu­júce, aby sme sa po­tom mohli usa­diť k tomu dob­rému, cit­li­vému chla­povi. Prav­dou však na­ďa­lej zo­stáva, že zlí chlapi majú v sebe niečo, istý re­špekt a is­kru, ktorá nás na nich bude vždy pri­ťa­ho­vať.

Komentáre