Ur­čite často roz­mýš­ľaš o sebe. Hod­no­tíš, pre­be­ráš a sna­žíš sa o zmenu. Väč­ši­nou. Si vní­mavá. Nie­kedy až moc sar­kas­tická či iro­nická. Vieš skri­ti­zo­vať celú tvoju osob­nosť, no na dru­hej strane sa hne­váš na svet, ak ti po­vie niečo zlé. Ty, milá moja, si žena mno­hých tvárí.

Je po­zo­ru­hodné, ako všetko zvlá­daš, ako krásne sa me­níš a s ním me­níš i pro­stre­die a ľudí. Je priam oča­ru­júce, s akou hr­dos­ťou zná­šaš pre­hry a zmeny. Be­rieš to ako niečo, čo do ži­vota príde a po­su­nie ťa. Nie­kedy viac po­ze­ráš po že­nách ako mu­žoch. Skú­maš ich a ne­chá­vaš sa in­špi­ro­vať.

zdroj: unsp­lash.com

Tvoj šat­ník je jed­no­du­chý, ale sama si zlo­žito ráno skú­šaš všetky veci, ktoré sa v ňom na­chá­dzajú. Tvoje ná­lady sú nie­kedy ako ne­vys­py­ta­teľné po­ča­sie, ktoré však nie­kedy zvlá­daš s pre­hľa­dom. Ob­čas sa strá­caš v ži­vote a pre­mýš­ľaš, či si na dob­rej ceste. Pre­mýš­ľaš, že by si jed­ného dňa len tak od­išla a ob­ja­vo­vala svet. Si veľmi ne­vys­py­ta­teľná v tom, že si ot­vo­rená no­vým mož­nos­tiam, ale mnohé svoje za­cho­vá­vané zvyky vieš be­hom dňa úplne zme­niť.

Nie­kedy je ti ťažko po­ro­zu­mieť, lebo sama ne­vieš, čo chceš. Ča­sto­krát sa vieš úplne „roz­biť“ tým, že veľa pre­mýš­ľaš o svo­jich prob­lé­moch. Svojmu mu­žovi či ka­ma­rátke ob­čas po­vieš o všet­kom čo sa deje v ro­dine, v práci, doma a ne­ča­káš radu. Len chceš, aby ťa nie­kto vy­po­čul. Nie­kde v tvo­jej ob­ľú­be­nej sta­rej kra­bici máš všetky fotky, spo­mienky a staré obaly od čo­ko­lád, ktoré si kedy do­stala.

Veľmi rada bý­vaš zá­hadná. Máš stu­den­šie nohy ako tvoj fra­jer a rada sa v noci za­ba­bu­šíš do veľ­kého pap­lóna. Máš rada prí­jemné prek­va­pe­nia, ale mi­lu­ješ, keď ti tvoj drahý len tak pri­ne­sie ky­ticu vo všedný deň. Všetky tvoje to­pánky sú vraj z vý­pre­daja za dobrú cenu. As­poň pred fra­je­rom to tak ho­vo­ríš. Ak ti nie­kto klame, ne­skôr na to aj tak prí­deš.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
zdroj: unsp­lash.com

Nie­kedy uve­ríš, že sa člo­vek zme­nil. Alebo tomu len proste chceš ve­riť. Veľmi ne­rada sa ospra­vedl­ňu­ješ, ak sa há­daš s fra­je­rom a aj keď si mys­líš, že ne­máš úplnú pravdu. Po­tre­bu­ješ ob­čas ne­us­tále na­pä­tie a rie­še­nie si­tu­ácií. Ne­baví ťa nuda a ne­us­tály po­koj. Nie­kedy proste chceš za­ží­vať veci ako v kri­mi­nálke či te­le­no­vele. Baví ťa skú­mať, rie­šiť a tak po­ve­diac „tr­pieť“. Chceš, aby tvoj muž bol vo­ňavý, dobre ob­le­čený a prí­ťaž­livý. Ne­zná­šaš aro­gant­ných fra­je­rí­kov, ktorí prídu v bare za te­bou a po­ve­dia:“ Čo tu robí taká krásna žena a sama?“

Si bor­de­lár, ale ta­kisto vieš byť aj riadny pe­dant. Svoj účes by si naj­rad­šej stále me­nila. Han­bíš sa tan­co­vať, ale veľmi rada by si cho­dila na ho­diny tanca, ktoré by ťa učil fešný ta­neč­ník. Mi­lu­ješ svoj krém na tvár. Tak, ako nie­kedy ne­zná­šaš, keď ti tvoja mama radí, tak aj mi­lu­ješ jej dobré rady. O svo­jich bý­va­lých sa sna­žíš ho­vo­riť ne­ut­rálne, no vždy spo­me­nieš i niečo, čo si na ňom ne­zná­šala. Ob­čas máš rada, ak sa ti tvoj drahý do­pro­suje a chce ťa. Si no­vo­dobá fe­mi­nis­tka a veľmi rada to dá­vaš  v roz­ho­vo­roch na­javo. Si na to jed­no­du­cho pyšná. Ne­zná­šaš ci­ga­re­tový dym, ale nie­kedy si proste len tak za­pá­liš a uží­vaš si to. Tak ako vieš byť i slušné diev­čatko, vieš byť i veľká re­belka a vy­brať sa s ka­moš­kami do sta­rého domu. Al­ko­hol ti moc ne­chutí a ne­rada sa spi­ješ, no ak raz, tak po­riadne s ka­moš­kami so spe­vom po meste.

zdroj: unsp­lash.com

Zbož­ňu­ješ po­cit, keď prí­deš do­mov a dáš si dole pod­pr­senku. Ak sa ti za­páči ne­jaká kniha, vieš ju pre­čí­tať za je­den ve­čer. Ro­man­tické filmy máš síce rada, av­šak naj­väčší re­lax je pri Game Of Th­ro­nes a Ame­ri­can Hor­ror Story. Ni­kdy nie je ne­skoro na dobré víno či pivo! Ne­máš rada kla­sic­kých fe­šá­kov z Hol­ly­wo­odu, dá­vaš pred­nosť svoj­ským her­com. Veľmi rada oho­vá­raš, par­don, kon­šta­tu­ješ a na­ko­niec do­dáš:“ Veď, my iba kon­šta­tu­jeme, nek­ri­ti­zu­jeme. Ho­vo­ríme pravdu a fakty.“

As­poň raz do me­siaca ti na­padne, že by si chcela ísť po­má­hať do Af­riky, na mi­siu. Sna­žíš sa žiť zdravo, ale aj tak zbož­ňu­ješ čipsy a kolu. Tak ako vieš byť veľmi ak­tívna, vieš byť i veľmi le­nivá a strá­viš celý deň v po­steli. Si tvrdo­hlavá a má­lo­kedy ťa nie­kto pre­svedčí, že máš ro­biť niečo iné. Vieš čo po­tre­bu­ješ a po­znáš sa. Nezná­šaš, keď ti nie­kto ho­vorí, ako sa máš ob­lie­kať a vy­ze­rať. Po­tr­píš si na dob­rých mo­men­toch a všetko si rada za­zna­me­ná­vaš. Zbož­ňu­ješ svetre! Vieš byť veľmi em­pa­tická a nie­kedy sa až moc vžiť do po­ci­tov dru­hých. Si svoj­ská, ale zbož­ňu­ješ to. Vieš svoje kva­lity a svoje chyby a vieš si to pri­znať.

A preto si ťa vá­žim.

Pre­tože si sama se­bou.

 

Komentáre