Keď som za­mi­lo­vaná, je to najk­rajší po­cit na svete – po­cit, ktorý hreje moje bruško plné mo­tý­li­kov a ktorý ma núti bez­dô­vodne sa usmie­vať.

Ten po­cit, vďaka kto­rému som ochotná prejsť celý svet, za­bud­núť na mi­nu­losť a sní­vať tak, ako ni­kdy pred­tým.

No ako raz Be­at­les za­spie­vali „All you need is love“…je to sku­točne pravda? Ne­pot­re­bu­jeme aj sku­točné pre­po­je­nie? A po­dobnú ví­ziu? A správne na­ča­so­va­nie?

Láska často ne­dáva na pa­pieri žiadny zmy­sel: Dvaja ľu­dia z od­liš­ných miest, pra­cu­júci v úplne iných od­vet­viach a člo­vek by si po­ve­dal, že títo dvaja vô­bec ne­majú šancu ni­kdy sa stret­núť – a predsa sa za­ľú­bia.

Zvládne však sa­motná láska túto skúšku?

Prav­dou je, že často nie. Možno že v inom veku by to šlo, veci by boli iné, veci by mohli fun­go­vať. No na­ča­so­va­nie je kľú­čové. Keď stret­neš nie­koho v ne­správ­nom čase, žiadna má­gia ne­zmení fakt, že to ne­môže fun­go­vať.

Aj tak sní­vam, aj tak fan­ta­zí­ru­jem, aj tak dú­fam, že v mo­jom prí­pade to bude inak. No bude?

Vrá­tim sa za oceán, aby som ho znova stretla? Pre­miestni hory, aby sa do­stal ku mne? Budú za nie­koľko ro­kov veci rov­naké? Bu­deme mať rov­naký po­stoj k man­žels­tvu a de­ťom?

Toto je pravda o láske: Ob­čas stret­neš toho pra­vého v ne­pra­vom čase.

Láska je krásna, pri­náša šťas­tie, no má aj temnú stránku. Stránku, ktorú často rad­šej ig­no­ru­jeme. Stránku, ktorá môže spô­so­biť, že sa dvaja ľu­dia budú mi­lo­vať na­veky – no ni­kdy spolu ne­strá­via ži­vot.

Na­priek tomu ne­pres­tá­vam mi­lo­vať. Raz mi táto láska zrejme zlomí srdce. Láska, ktorá nie­kedy ne­dáva zmy­sel – na­priek tomu však mu­síme mi­lo­vať ďa­lej.

Komentáre