Tvoja po­vaha je vlastne veľmi jed­no­du­chá a vô­bec nie si kom­pli­ko­vaný člo­vek. Práve na­opak, si veľmi pris­pô­so­bivá, tú­žiš po tom, aby každý bol spo­kojný a šťastný. Nech­ceš od ži­vota veľa. Chceš len krásne mo­menty, dob­rých ľudí okolo seba a po­ho­dové dni.

A to je ten prob­lém. Dnes si to nie každý váži a ty to dobre vieš. Preto ča­sto­krát tr­píš chy­bami dru­hých. Nech­ceš ni­komu ro­biť sta­rosti, byť na ob­tiaž a s kaž­dým chceš dobre vy­chá­dzať.

Ak nie­komu sľú­biš, že udr­žíš jeho ta­jom­stvo, svoj sľub do­dr­žíš.

Vy­be­ráš si svojho ži­vot­ného par­tnera veľmi dô­kladne, pre­tože vieš, že to ovplyvní celý tvoj ži­vot.

Si skromná.

we­he­ar­tit.com

Ob­jí­maš dlho.

Si po­korná.

Ne­pá­liš mosty, sta­viaš svoje vzťahy na­ozaj od zá­kla­dov.

Máš ná­dej.

Máš svoj ná­zor, ale vy­po­ču­ješ si aj iných. 

Cit­livé ženy a diev­čatá to majú ťažké. Sú em­pa­tické, vtipné, po­ho­dové a oko­lie ich zbož­ňuje. No ak vstúpi do ich ži­vota nie­kto, kto im ub­líži a po­níži, zná­šajú to veľmi zle. Áno, uve­do­mujú si svoju hod­notu a vá­žia si samé seba, no ne­chápu ľud­skú hlú­posť a zlo­my­seľ­nosť. Zlí a ne­ve­domí ľu­dia ich vy­čer­pá­vajú a sna­žia sa im vy­hnúť.

No práve ta­kých ľudí oni pri­ťa­hujú ne­ve­domky. 

Ur­čite si sa ne­je­den raz pý­tala sa­mej seba, prečo ti ži­vot po­siela väč­ši­nou iba zlých ľudí, ktorí ťa vy­uží­vajú a ty sa istý čas mu­síš z toho spa­mä­tá­vať. Som ná­zoru, že dob­rým ľu­ďom sa stá­vajú zlé veci. Možno to tak te­raz ne­vi­díš, ale raz to všetko bude dá­vať zmy­sel. Už ne­bu­deš ho­vo­riť, že ne­zná­šaš to, ako si cit­livá. Bu­deš sa len usmie­vať a ďa­ko­vať. 

Vá­žiš si čo máš.

Ne­ča­káš, že tvoj ži­vot bude k tebe vždy fér.

Uve­do­mu­ješ si svoju hod­notu, no aj hod­notu dru­hých.

Cit­livé ženy nie sú také, ktoré by boli prí­liš emo­ci­onálne alebo až hys­te­rické. Sú to ženy silné, ale pre dnešný svet prí­liš krehké. Sú to ženy, ktoré ne­majú prob­lém s ľuďmi, ale ča­sto­krát majú ľu­dia prob­lém s nimi. Bez váž­neho dô­vodu. Proste vy­užijú to, aké sú dob­ro­sr­dečné. A po­tom od­kopnú. Cit­livé diev­čatá sú veľmi dobré pria­teľky a par­tnerky. Sú mi­lu­júce matky.

Dnešnú dobu ne­ak­cep­tu­ješ a ne­mie­niš sa pris­pô­so­biť. Nie si vy­po­čí­tavá ani aro­gantná. Ak ti nie­kto ub­líži, ne­hne­váš sa naňho, ale na seba. Ak máš smutné dni, trá­viš ich sama pre­tože nech­ceš ni­koho so svo­jimi prob­lé­mami za­ťa­žo­vať.

we­he­ar­tit.com

Ob­čas sa bo­jíš spoz­nať nie­koho no­vého, pre­tože sa bo­jíš, že sa opäť zra­níš. Ob­di­vu­ješ lásku a vá­žiš si ju. Máš pred ňou veľký re­špekt.

Ob­di­vu­jem ťa, drahá cit­livá duša.

Si prí­kladný člo­vek plný ci­tov, fan­tá­zie a krás­nych myš­lie­nok.

Chráň si to. Pro­sím.

Komentáre