Tento člá­nok nie je na­mie­rený ne­ná­vistne na žiadnu sku­pinu žien. Zbož­ňu­jem žen­ské, rada sa ne­chám vždy in­špi­ro­vať a rada spoz­ná­vam nové. Veľa žien je mo­jou kaž­do­den­nou mo­ti­vá­ciou, ako byť lep­ším člo­ve­kom. No dnes by som chcela na­pí­sať o že­nách, ktoré sa ne­sprá­vajú ako ženy. Ktoré sú skôr han­bou než­ného po­hla­via.

Áno, ako sa ho­vorí, nech hodí ka­me­ňom ten, kto je bez viny. Nech­cem ni­koho zo­smieš­ňo­vať, no už dl­hší čas mám po­trebu vy­jad­riť sa. Han­bím sa. Áno, han­bím.

Han­bím sa za tie, ktoré sú síce pre mňa cu­dzie, no vi­dieť ich na párty úplne opité a be­z­vládne nie je pre mňa ľahké. Drahá, prečo to ro­bíš? Prečo si išla s cu­dzím mu­žom preč a komu sa chceš za­pá­čiť? Sebe? Jemu?

Drahá, prečo pri­dá­vaš na svoj ins­ta­gram po­lo­nahé a lacné fotky? Prečo tvoj za­dok musí byť na polke fo­to­gra­fie a prečo sú tvoje pózy afek­to­vané, smiešne a se­xis­tické? Prečo na nich pri­dáš po­pis o tom aká si smutná, o tom, ako nie­kto zlo­mil tvoje srdce a nik ťa nie je ho­den? Mys­líš si, že tvoje fotky zaujmú úp­rim­ných a dob­rých mu­žov? Nie. Ne­mô­žeš sa po­tom ču­do­vať, že na­chá­dzaš vo svo­jom ži­vote iba pre­tvárku, vy­uží­va­nie a ne­ná­visť.

Drahá, prečo si taká vul­gárna? Prečo ho­vo­ríš, že sa sta­ráš len o samú seba, pre­tože všetci na­okolo ťa zra­dili a pri­tom tajne pla­češ po no­ciach? Prečo sa tvá­riš tak ne­do­stupne, vul­gárne a kyslo?

Drahá, prečo sa pris­pô­so­bu­ješ a chceš sa pá­čiť? Prečo si za­pá­liš ci­ga­retu, len preto, aby si bola cool a aby si bola „do­spelá“? Prečo si na seba ob­lie­kaš tie roz­tr­hané čierne si­lonky, krátku sukňu a mu­síš si kú­piť naj­novší aj­fón? Aha, pre­tože je to mo­derné a chceš za­pad­núť. Prečo mu­síš byť každý pia­tok a so­botu pri­pitá a pri­dá­vať na ins­ta­gram prí­behy ako dlho ste boli hore a čo všetko zlé ste uro­bili?

No pa­mä­táš si, keď ti k tvojmu úp­rim­nému šťas­tiu sta­čila dobrá kniha, pár pria­te­ľov a nád­herné pre­chádzky? Vari si na to za­budla?

unsp­lash.com

Prečo tvoj mej­kap a tvoje obo­čie mu­sia byť tak vý­razné? Vari nie si kraj­šia, keď si jed­no­du­cho sama se­bou? Prečo mu­síš vy­pla­zo­vať ja­zyk na kaž­dej fotke? Prečo ci­ga­rety mu­sia byť za­zna­me­nané na kaž­dom ins­ta­gra­mo­vom prí­behu?

Drahá, to, že bu­deš ne­us­tále od­vrá­vať a ho­vo­riť, že tvoji ro­di­čia sú sta­ro­módni a ne­chápu ťa, ti ne­po­môže. Prečo opäť ne­po­ďa­ku­ješ za dobré jedlo, ktoré tvoja ma­mina s lás­kou pri­chys­tala? Ke­dysi si to ro­bila.

Mám po­cit, že dnešné ženy a diev­čatá sa sna­žia byť silné, cho­vajú sa ako muži a pred­stie­rajú, že žiadne srdce ne­majú. My, ženy, si ne­uve­do­mu­jeme, ako hod­notu máme. Po­ni­žu­jeme sa, sme ľahká ko­risť a každý z nášho oko­lia musí pro­stred­níc­tvom so­ciál­nych sietí ve­dieť, že sme si kú­pili novú pod­pr­senku, že sme vo vani alebo máme že nové znač­kové prádlo. Za­ha­dzu­jeme svoju hod­notu, ni­číme svoje po­vahy a chceme niečo viac. Chceme sa pá­čiť iným, chceme za­pad­núť a chceme, aby každý ve­del, že sa máme dobre. Pri­tom sa ne­máme. Dá­vame si na seba masky.

pe­xels.com

Pred­tým pro­sím, ako bu­deš zdie­ľať tvoju po­lo­nahú fotku so sve­tom a sle­do­vať, ktorý chlap tvoju fotku naj­lep­šie oko­men­tuje, po­u­va­žuj nad tým, či si to tvoje telo a tvoje vnútro za­slúži. Po­roz­mýš­ľaj, či je nutné po­ni­žo­vať sa. Pred­tým, ako sa bu­deš sna­žiť zba­liť nie­koho pri­pitá a bude ti jedno, kto to je, po­u­va­žuj, či je to sku­točne správne. 

Váž si samú seba, drahá.

Pro­sím. 

Komentáre