Drahí muži, 

my ženy si Vás sku­točne vá­žime, mi­lu­jeme Vás a nie len že ste skve­lými ka­ma­rátmi, ale aj úžas­nými par­tnermi na ceste ži­vo­tom. Vzhlia­dame k Vám, mi­lu­jeme Váš hu­mor, Vaše ná­zory a ďa­ku­jeme, že nás den­no­denne pod­po­ru­jete.

Tento člá­nok preto ve­nu­jem dvom ty­pom mu­žov a chlap­cov:

1, mu­žom, ktorí sú skvelí, ne­pot­re­bujú si nič do­ka­zo­vať a uve­do­mujú si hod­noty – vďaka, že Vás máme!

2, mu­žom, o kto­rých pí­šem, ži­vot nás učí

Drahý, prečo pod­vá­dzaš svoju pria­teľku? Ak nie si vo vzťahu šťastný, jed­no­du­cho z neho odíď. Do­voľ, aby nie­kto iný mo­hol tvoju ženu uro­biť šťast­nou. Buď muž a po­stav sa k tomu zod­po­vedne. Máš ženu, ktorá ťa mi­luje. No ak jej už nech­ceš dá­vať lásku, jed­no­du­cho jej to po­vedz a ne­tráp ju. Pro­sím, ne­píš ani dru­hým že­nám. Do­ka­zu­ješ si to, že je o teba stále zá­u­jem? Ale pro­sím ťa…

unsp­lash.com

Drahý, ve­rím, že sa ne­mu­síš každý ví­kend opí­jať so zá­me­rom, aby si zba­lil na jednu noc dievča a po­tom na­rie­kať, že si sám a chcem ko­nečne pl­no­hod­notný vzťah. Na dobré sa čaká a tak to platí aj vo vzťa­hoch.

Drahý, pred­tým, ako za­čneš zne­va­žo­vať krásu ženy, po­zri sa na tu svoju. Ak sa ti ne­páči ne­jaké dievča, ne­mu­síš ju zo­smieš­ňo­vať a ho­vo­riť, že je ška­redá. Každý máme iný vkus a kaž­dému sa páči niečo iné.

Drahý, pred­tým, ako opäť za­čneš na­dá­vať na dievča, ktoré opäť pri­dalo na ins­ta­gram svoju od­ha­lenú fotku, pre­mysli si, či je i tvoja fotka v aute za vo­lan­tom a s fej­ko­vými ho­din­kami ozaj to, čo svet po­tre­buje vi­dieť.

Drahý, neh­raj to na bez­cit­ného. Každý máme city, tak sa podľa toho aj sprá­vajme. Je skvelé, ak aj ty raz za čas po­vieš, ako sa cí­tiš a čo si mys­líš. To, že si muž, ne­zna­mená, že mu­síš mať srdce z ka­meňa.

pe­xels.com

Drahý, to, že si muž, ne­zna­mená, že mu­síš ne­us­tále piť, na­dá­vať a faj­čiť. Každý máme svoj rozum a svoje vlastné ná­zory. Tak sa nimi riaďme. To, že sa ne­us­tále opí­jaš a do­ka­zu­ješ si svoju silu nad os­tat­nými, len aby si si niečo do­ká­zal pred tvo­jimi fa­loš­nými ka­ma­rátmi, ešte ne­zna­mená, že si na­šiel sku­točné šťas­tie.

Drahý, to, že máš BMW od otca a naj­novší aj­fón, nič ne­zna­mená. Ne­po­vy­šuj sa nad os­tat­ných. Ma­kaj sa sebe sám a po­tom nie­komu ho­vor, ako ťažko si niečo zís­kal.

Komentáre