Ľu­dia s te­to­va­ním sú ča­sto­krát tie naj­vy­rov­na­nej­šie duše, mi­lu­júce všetko živé. Spo­loč­nosť ich však stále skost­na­tene po­va­žuje za akýchsi „bu­ra­nov“.

thigh-tattoos-for-women-28

foto: pi­xa­bay.com

Kon­zer­va­tív­nosť spo­loč­nosti však nie je dô­vod k za­vr­hnu­tiu tvo­jej túžby k te­to­va­niu. Iste…ľud­stvo sa šma­hom ruky pre­ro­biť nedá, no dá sa s tým vy­ba­brať!

„Ako bu­deš vy­ze­rať?“ a „keď bu­deš stará, to ne­bude pekné!“ … „Ur­čite si ne­náj­deš kvôli tomu prácu!“ Tieto otázky si vy­po­čuje isto každý, kto svoj po­te­to­vaný sen zverí ne­ja­kej blíz­kej ne­po­te­to­va­nej 🙂 osobe. Prav­dou však stále bo­hu­žiaľ zo­stáva, že lep­šie pra­covné po­sty vy­ža­dujú re­pre­zen­ta­tívny vý­zor.

back-tattoos-for-women-7

foto: pi­xa­bay.com

A čo ak ti po­viem, že cez deň mô­žeš byť dôs­tojná ma­na­žérka a ve­čer po­kres­lená di­vo­žienka?

Stačí si ra­fi­no­vane pre­mys­lieť svoje miesto na te­to­va­nie. Zvo­liť kresbu rovno na ra­meno či celú ruku, by na­ozaj ne­mu­selo byť hneď to pravé ore­chové. Cez zimu to síce v práci hravo skry­ješ, no v let­ných ša­tách to ne­uh­ráš.

underboob-tattoos-designs-for-women-79

foto: pi­xa­bay.com

Zvoľ si ako plátno rad­šej stehno, lýtko, hrud­ník, bok, pás… Toľko miest, na kto­rých sa dá nád­herne vy­hrať s far­bami!

V práci sa po­tom môže o tom, že si po­kres­lená, len po­šuš­ká­vať. Keď už aj…as­poň majú o čom kle­be­tiť 🙂 Ko­niec kon­cov, ne­pí­šem ti tu nič bez toho, aby som to najprv otes­to­vala, sama mám te­to­va­nie cez ľavé stehno a isto len pri tom ne­skon­čím.

11046828_1045679242125412_3578431496375302780_n

foto: au­torka článku

WU­ALA! Bú­ram mý­tus, že te­to­va­nie a dôs­tojné pra­covné miesto sa skĺbiť nedá!

Ale toto moje malé veľké ta­jom­stvo ra­fi­no­vane pred­ve­diem len vtedy, keď sa to hodí.

Mimo iné, od­kedy mám te­to­va­nie mi­lu­jem no­siť do práce suk­ňové kos­týmy. Ženy sa zve­davo pý­tajú, kde som kú­pila také vzo­rové si­lonky. S úškr­nom a ta­jom­stvom pre­svi­ta­jú­ceho te­to­va­nia od­po­viem: „To ja som ten vzor!“

Komentáre