Po­kiaľ vá­hate, s akou ak­ti­vi­tou za­čať – či ae­róbna ak­ti­vita akou je beh alebo po­sil­ňo­va­nie, ve­dzte, že dô­le­žité sú oboje a z hľa­diska dl­ho­do­bého vý­sledku a udr­ža­nia si opti­mál­nej hmot­nosti by mali mať tieto dve ak­ti­vity v na­šom tré­nin­go­vom pláne za­slú­žené miesto.

O po­zi­tív­nych účin­koch behu máme v sú­čas­nej dobe do­sta­tok in­for­má­cií. Patrí k nim najmä pre­ven­cia nad­váhy a kar­di­ovas­ku­lár­nych ocho­rení, po­sil­ňuje našu imu­nitu a ko­niec kon­cov pre mno­hých bež­cov je to spô­sob re­setu po ná­roč­ných ho­di­nách strá­ve­ných v práci. Na vlast­nej koži mám otes­to­vané tvr­de­nie, že ak si nad nie­čím lá­meme dlho hlavu, treba sa ísť vy­vet­rať, roz­hý­bať telo a to ná­sledne roz­hýbe aj našu my­seľ, ktorá nám po­núkne nové ná­pady a myš­lienky. Ak úspešne zvlád­nete tech­niku kva­lit­ného behu, stane sa z neho pri­ro­dzená sú­časť va­šich dní a vy v ňom bu­dete na­pre­do­vať.

Len ae­róbne ak­ti­vity pri re­duk­cii hmot­nosti však spra­vidla ne­sta­čia a to najmä z hľa­diska dl­ho­do­bého účinku a aj z po­hľadu cieľa mať pekne vy­for­mo­vanú po­stavu. Po­kiaľ sme sa roz­hodli schud­núť trvalo a zdravo, v žiad­nom prí­pade ne­mô­žeme za­bú­dať na naše svals­tvo, o ktoré sa sta­ráme si­lo­vým tré­nin­gom.

Sa­motné svaly to­tižto spa­ľujú veľa ener­gie. Tú po­tre­bujú jed­nak pri akej­koľ­vek fy­zic­kej ak­ti­vite no jed­nak i pre vlastné správne fun­go­va­nie aj vtedy, keď je naše telo v po­koji. V po­koji sa to­tižto svaly re­ge­ne­rujú a ne­us­tále udr­žia­vajú isté kon­štantné na­pä­tie a naše telo v na­sta­ve­nej po­lohe.

Čim viac sva­lo­vej hmoty teda vo svo­jom tele máme, tým viac ener­gie po­čas dňa spá­lime.

Si­lový tré­ning plní túto úlohu – zvy­šo­vať po­diel sva­lo­vej hmoty v na­šom tele, aby tá mohla spa­ľo­vať ener­ge­tické zá­soby v po­dobe tu­kov a my na­pre­du­jeme vo svo­jej ceste za vy­tú­že­ným cie­ľom.

Za­čať so si­lo­vým tré­nin­gom ne­zna­mená nutne kú­piť si per­ma­nentku do fitka a za­pla­tiť si kva­li­fi­ko­va­ného tré­nera – i keď aj toto je jedna z mož­ných ciest, ktorá má množ­stvo vý­hod.

Si­lový tré­ning to je na­prí­klad aj pi­la­tes, cvi­če­nia na fit­lopte, nie­ktoré bo­jové športy, cvi­če­nie s čin­kami alebo cvi­če­nie s vlast­nou vá­hou vonku alebo doma.  V sú­čas­nej dobe nie je prob­lém nájsť na in­ter­nete rôzne tré­nin­gové vi­deá a tu­to­riály, ktoré nám po­nú­kajú ná­mety si­lo­vých cvi­kov, ktoré zvlád­neme aj samé doma či vonku.

A čoho koľko, keď chcem, aby mi pri vá­žení ru­čička uka­zo­vala o pár ki­lo­gra­mov me­nej? Dob­rým po­me­rom, ktorý sa pri re­duk­cii hmot­nosti od­po­rúča je be­hať (alebo ro­biť inú ae­róbnu ak­ti­vitu) tri­krát týž­denne v trvaní 20-30 mi­nút, si­lový tré­ning prak­ti­zo­vať dva­krát týž­denne 30-40 mi­nút.(Bu­kov­ský, I.,2009).

Tré­nin­gový plán fy­zic­kej ak­ti­vity ide ruka v ruke s vy­vá­že­ným je­dál­nič­kom, naše stra­vo­va­nie by malo byť najmä pra­vi­delné. Či už sme zvyk­nuté jesť tri­krát alebo päť­krát denne, zá­kla­dom je pra­vi­del­nosť a najmä kva­litné ra­ňajky. Po fy­zic­kej ak­ti­vite sa od­po­rúča ne­jesť a ne­piť nič s ob­sa­hom cukru a/alebo tuku as­poň pol­ho­diny, aby sme pre­dĺžili čas spa­ľo­va­nia tu­ko­vých zá­sob.(Bu­kov­ský, I.,2009).

Na zá­ver však ne­za­bú­dajme, že spa­ľo­va­ním tu­kov a sú­čas­ným ná­ras­tom na­šej sva­lo­vej hmoty ne­musí byť po­kles váhy až tak vý­razný. Správ­nym cvi­če­ním spa­ľu­jeme ki­lo­gramy tuku no zá­ro­veň bu­du­jeme ki­lo­gramy sva­lo­vej hmoty. Lep­ším uka­zo­va­te­ľom ako to ma­gické číslo na osob­nej váhe je preto náš vzhľad a po­cit pri ob­lie­kaní. Úplne bež­ným ja­vom to­tižto je, že sa naša váha síce po nie­koľ­kých týžd­ňoch tré­ningu vý­raz­nej­šie ne­zme­nila no naša po­sta­vička zrazu krásne vy­zerá v tých ob­tia­hnu­tých džín­soch, po kto­rých sme tú­žili.

Komentáre