Ktosi múdry raz po­ve­dal: ,,Zmena je ži­vot.“ Aká veľká pravda sa ukrýva v tejto vete. Celý náš ži­vot sa dejú veci, ktoré sú ma­lými/veľ­kými zme­nami a ktoré nás nie­kam po­sunú. Nie­koho krok vpred a nie­koho dva kroky vzad. Učíme sa celý ži­vot, či na vlast­ných chy­bách (naj­čas­tej­šie) alebo na chy­bách iných. Kaž­dej z vás, milé ženy, by som veľmi že­lala, aby ste ro­bili najmä tie kroky vpred, i keď i tie vzad majú svoju váhu a veľa sa z nich mô­žeme na­učiť.

Pre nie­koho je ta­kým kro­kom ostri­hať si vlasy… (ani ne­viete ako rada by som na­prí­klad i to te­raz uro­bila, ale mo­men­tálne ich me­nej už mať ne­mô­žem :D) Pre iného je to zmena v ob­lie­kaní, vi­záži alebo to, že si ráno nedá ci­ga­retku a kávu, tú skvelú čo­ko­ládku, roz­hodne sa schud­núť, za­čne cvi­čiť, viac čí­tať, cho­diť viac do prí­rody, do spo­loč­nosti, za­čne štu­do­vať. Alebo na­opak ukončí štú­dium, dá vý­po­veď, za­čne pod­ni­kať, vydá sa, na­ro­de­nie die­ťatka je bez­po­chyby veľká zmena alebo to, keď žena od­íde od man­žela/pria­teľa, cho­roba… a veľa, ve­e­eľa iných ma­lých/veľ­kých roz­hod­nutí, kro­kov, zmien sa ne­us­tále deje v na­šich ži­vo­toch. My ich však vieme vo veľ­kej miere ovplyv­niť.

pexels-photo-103127

foto: pe­xels.com

Všetko zlé je na niečo dobré. Keby sme sa mali len dobre asi by sme sa zbláz­nili. 😀 Ne­ve­deli by sme si vá­žiť ani tie naj­men­šie veci. Veci, ktoré si za žiadne pe­niaze na svete ne­kú­pite. …ob­ja­tie, úsmev, láska, vie­tor vo vla­soch, pria­te­lia, smiech… Uve­domme si, čo všetko v ži­vote máme a keď nám niečo chýba, ne­bojte sa o to po­žia­dať. Keď sa vám však na­ďa­lej ne­dos­táva to, čo by vás na­pĺňalo urobte zmenu vy sami.

Pre­staňte to ne­us­tále od­kla­dať na zaj­tra. Zaj­tra je ešte ďa­leko a vô­bec… Zaj­tra ne­musí prísť. Som veľmi vďačná za všetko, čo sa mi v ži­vote stalo a deje. Keby sa to všetko ne­stalo ne­bola by som tou, kto­rou som dnes.

pexels-photo-70298

foto: pe­xels.com

Ne­dos­tala by som mož­nosť napr. na­pí­sať vám toto: Buďme šťastné! Ne­bojme sa uro­biť zmenu v na­šom ži­vote nech je aká­koľ­vek, keď to tak cí­time. Nie, nie je to ľahké, ale oplatí sa to. Robme veci, ktoré nás na­pĺňajú, ktoré mi­lu­jeme… Nie je to klišé. Robme to všetko úp­rimne, od srdca, s lás­kou a vďa­kou a uvi­díte, čo sa za­čne diať.

Žime ži­vot na­plno! Ži­vot je ob­rov­ský dar a tento ži­vot ži­jeme len raz. Nie každý do­stane druhú šancu… Šancu žiť. …a keď sa tak stane verte, že všetko pre­hod­no­títe a bolo by ne­ro­zumné opa­ko­vať chyby z mi­nu­losti, pre­tože aj tie prav­de­po­dobne mali veľký vplyv na to, že sa vám v ži­vote diali veci, ktoré vás ro­bili ne­šťast­nými, cho­rými…

Ženy zvlád­nete aj ,,ne­možné“. Všetko je to­tiž možné, keď člo­vek chce a je od­hod­laný. Nič v na­šich ži­vo­toch sa nám ne­deje ná­ho­dou a nič z toho, čo sa nám deje nie je také, čo by sme ne­z­vládli. Ne­po­chy­bujte o sebe. Majte sa rady. Verte sebe a svo­jím schop­nos­tiam. Robte veci na­plno a s lás­kou. A moja ob­ľú­bené: ,,Ne­vlá­dzeš?! Tak pri­daj!!!“ Máme na to pri­dať aj keď si mys­líme, že už ne­mô­žeme, vždy mô­žeme! Stojí to za to. Veľmi vám/nám dr­žím palce! :o) Sme ŽENY! Zvlád­neme to!!

pexels-photo-87346

foto: pe­xels.com

Ob­rov­ské ďa­ku­jem všet­kým, čo pri mne stáli a stoja.

S lás­kou a úc­tou vaša Zu­zana Me­li­chová.

P.S.: (Na­pí­sané 20.4.2016 = 140 deň po trans­p­lan­tá­cií kost­nej drene)

Komentáre