Pre­rá­tal si sa však? Ach, ako veľmi si sa pre­rá­tal..pre­páč smeje sa, ale keď ťa vtedy upo­zor­ňo­vala, že je od teba star­šia ar­gu­men­to­val si, že vek je len číslo.

Nuž dnes už vieš, že veru nie je.

Mal si veľa diev­čat, ale aj na­priek tomu si ne­ve­del, čo to bude spo­jiť kroky s ňou. S pra­vou, že­nou. Nuž a tak ute­káš..ale ani to ti ne­po­máha, aby si ju vo va­šom vzťahu do­be­hol, za­tiaľ čo ona kráča po­ma­lým kro­kom, do­konca sa ob­čas za­staví, len aby ti dala šancu as­poň na chvíľu vi­dieť jej krásu.

Keď si ju za­zrel, mo­hol si sa na chvíľu dot­knúť Ženy.

unsp­lash.com

Ne­pot­re­buje ťa. V skutku si vie po­môcť stále sama. No aj na­priek tomu ti dáva šance byt mu­žom. Aby si as­poň na chvíľu uzrel, kým máš byť. Je sa­mos­tatná, so všet­kým si vie dať rady.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Je ako strom. Pre­ko­nala toľko bú­rok. Pri nie­kto­rých stra­tila pár lís­tkov, pri nie­kto­rých jej ko­runa pa­dala až k zemi. No keď búrka ustala, otriasla sa a opäť stála na vr­chole kopca.

Hrdá, chápe úlohu ženy. Pra­vej ženy. A ty vieš, ze ňou je. Má hod­noty, tie hod­noty, ktoré sa ti toľ­ko­krát snaží uká­zať, no ob­čas tvoj plytký zrak ne­do­vidí za hranu zaj­trajška. A tak sa denno-denne ve­zieš v tom is­tom ko­lo­toči na­miesto toho, aby si vy­stú­pil aj keď vieš, že už máš dosť.

unsp­lash.com

Dáva ti ruku. Každý deň ti ju po­dáva aby si vy­stú­pil z tej čierno-čier­nej tmy, aby si vi­del krásy iného sveta, sveta v kto­rom žije ona. No ty ča­káš, že sa zo­hne ona. Lenže ne­vieš, že ona nie je jedna z tých čo sa dá stiah­nuť na­s­päť do tmy. Rad­šej bude stáť na slnku sama, akoby mala ešte raz okú­siť mra­zivé tiene tem­noty. Ale keď sa na­čiah­neš ochotne ťa vy­rve z pa­zú­rov ne­svá­rov a po­delí sa s te­bou o krásu lep­šieho dneška, zaj­trajška, bu­dúc­nosti. O krásu lep­ších dní.

Nuž a tu stojí pred te­bou, vo svo­jej pl­nej kráse. Žena, ktorá sa ne­bojí TEBA. Ktorá, sa ne­bojí tvojho tem­ného ja.

Váž si ju, ak ju vo svo­jom ži­vote stret­neš. Bude tvo­jím svet­lom.

Komentáre