Si dievča, ktoré nie je len tak na pár chvíľ, na po­ba­ve­nie alebo len tak na zá­bavu. Uve­do­mu­ješ si, kto si a ne­mie­niš strá­cať čas s ľuďmi, ktorí sa k tebe cho­vajú ne­čestne a klamú ťa. Ak ťa nie­kto sklame hneď na za­čiatku vzťahu, pre teba je to de­fi­ni­tívna bodka. 

Si dievča, na ktoré sa oplatí po­čkať. Si dievča, ktoré si uve­do­muje, kto je a čo chce. Možno si ho­vo­ríš, že si prí­liš sta­ro­módna, že dnes sa ne­o­platí na nič ča­kať a že si ni­kdy ne­náj­deš muža, ktorý ťa bude chá­pať a ktorý ťa bude brať takú, aká si. Ne­mys­lím si, že je to tak. Za­hoďme pred­sudky, zlé skú­se­nosti a ná­zory a každá dobre vieme, že dobrí muži ne­vym­reli. Nie, ne­vym­reli! Áno, máme pred­sudky, bo­jíme sa, znova sa nech­ceme skla­mať a cheme byť „len“ mi­lo­vané. Možno si po­vieš, že to nie je pre teba, že je zby­točné dnes vô­bec dú­fať, že láska exis­tuje, no ver mi, že exis­tuje!

Si dievča, na ktoré sa oplatí po­čkať. Ne­buď smutná ani na­hne­vaná, ak ťa nie­kto ne­prijme. Je v po­riadku sa skla­mať, je v po­riadku, že nie každý ťa bude mať rád a nie každý s te­bou bude chcieť trá­viť čas. Mys­lím si, že prob­lém dneš­ných diev­čat a žien je v tom, že sebe pri­kla­dajú nízku hod­notu. Že si ne­uve­do­mujú, kto sú a po­tom sa len zby­točne trá­pia, ak im nie­kto ub­líži. Idú za hra­nicu svo­jich mož­ností a ná­zo­rov, no sna­žia sa uro­biť do­jem na ľudí, ktorí im za to ne­stoja.

zdroj: unsp­lash.com

 

„Mi­lo­vať sám seba. Práve te­raz, ta­kého, aký si, je da­ro­vať si nebo. Ne­ča­kaj, kým umrieš. Ak ča­káš, práve umie­raš. Ak mi­lu­ješ, ži­ješ.“

Mi­luj seba samú, pre­tože si dievča, na ktoré sa oplatí po­čkať. Nie si žiadna bá­bika na po­ba­ve­nie, ktorá nemá hod­notu. Dievča drahé, ne­zni­žuj svoje ná­roky, ne­strá­caj čas s nie­kým, kto ťa chce len ne­us­tále me­niť a kto si ťa ne­váži. Tak, ako aj ty stret­neš muža, na kto­rého sa oplatí po­čkať, tak aj ty si dievča, na ktoré si po­čká ten pravý. Ale naj­skôr sa musí aj on skla­mať. Naj­skôr aj on musí za­žiť isté veci bez teba. Aby ste sa stretli. A po­tom všetko po­cho­pili.

Komentáre