„Dnes nič ne­bude, mi­lá­čik.“ Priam po­vestná veta, ktorá mi­ni­málne raz za­znela v kaž­dej spálni. Hoci ju ur­čite často po­čuť i mimo nej. Je to jed­no­du­cho ten na­jú­čin­nejší spô­sob ako vy­to­čiť chlapa za pár se­kúnd a pro­stred­níc­tvom šty­roch slov. Ale keď mám byť úp­rimná, tak ur­čite za­brnká na nervy i ne­jed­nej žene. No po­ve­dzme si pravdu. Tá väč­ši­nou do­stane to, čo chce. Škoda len, že ona má­lo­kedy na­ozaj vie, čo to je.

Ale to, čo sa deje s mužmi po tom, ako si vy­po­čujú túto „za­klí­na­ciu“ for­mulku, je nie­kedy smutné, ino­kedy stra­ši­delné, ale často aj zá­bavné. Je pre nich vý­zvou ná­zor ženy zme­niť a po­te­šiť tak svoje ego. No v ko­neč­nom dô­sledku hlavne svoje telo. Pre­tože ani po­hyb na zdra­vom vzdu­chu ne­na­hradí po­hyb na zdra­vom tele!

A tak sa z chla­pov stá­vajú blázni, zvie­ratá a nie raz aj zvláštne by­tosti, na ktoré mu­síme po­ze­rať s pri­žmú­re­nými očami a oso­bi­tým úškr­nom na tvári roz­mýš­ľa­júc, či sú vlastne vô­bec nor­málni. Pre­tože:

Ute­kajú do ob­chodu a vra­cajú sa do­mov s pl­nou taš­kou slad­kostí, kto­rými sa nás sna­žia pod­pla­tiť. De­bata však na ten deň končí v mo­mente, keď fin­go­vanú bo­lesť hlavy vy­s­trieda sku­točná bo­lesť bru­cha.

Vy­zlečú sa do­naha a sna­žia sa tan­co­vať do hudby. A aj na­priek tomu, že im ne­ve­nu­jeme po­zor­nosť, tak ne­pres­tá­vajú. Často sa tiež po­kú­šajú nás v ta­kejto „po­lohe“ zvá­dzať. No to máva zvy­čajne opačný efekt.

Ne­chajú nám po­sledný kú­sok pizze.

Cho­dia za nami kam­koľ­vek sa po­hneme a sú pre­hnane prí­tulní.

Hľa­dajú na in­ter­nete články o priaz­ni­vých účin­koch sexu na ľud­ský or­ga­niz­mus.

zdroj: pe­xels.com

Kon­tro­lujú nám mo­bil, pre­tože ur­čite mu­síme mať mi­lenca.

V po­steli nás od­zadu ob­jímu a tvá­ria sa ne­ná­padne.

Celý ve­čer s nami po­ze­rajú tie naj­väč­šie hlú­posti, ktoré púš­ťame len kvôli tomu, aby sme otes­to­vali, čo vy­dr­žia.

Po­chvá­lia to ako vy­ze­ráme. Hoci máme vlasy v gu­mičke a na sebe vy­ťa­hané tep­láky. A cho­díme tak už celý týž­deň.

Tvá­ria sa, že ich zau­jíma to, čo ho­vo­ríme. Ale tomu ne­prí­tom­nému po­hľadu sa jed­no­du­cho nedá ve­riť.

A toto ste už ur­čite tiež po­čuli:

  • Ale zlatko, tie tri mi­núty ťa fakt ne­za­bijú.
  • A keby som ti niečo kú­pil?
  • Ne­kú­pime si šte­niatko?
  • Ty ma už ne­máš rada!
  • Mi­lá­čik, ty bu­deš podľa mňa tou naj­lep­šou ma­mou na svete.
  • No tak, zlatko, veď o tri dni máš už do­stať svoje dni.
  • Mi­lu­jem ťa.

Tak čo, milé dámy? Na­šli ste v pred­chá­dza­jú­cich riad­koch aj toho svojho blázna?   

Komentáre