O tom, že nie­ktoré zna­me­nia sú si sú­dené, už vieš. Nejde len o páry, ale aj pria­teľ­stvá, ktoré fun­gujú na zá­klade do­pĺňa­nia sa a po­ro­zu­me­nia, ktoré vy­chá­dza z po­vahy ovplyv­ne­nej hviez­dami. Av­šak rov­nako ako si s nie­kým mô­žeš „sad­núť“, s iným vô­bec ne­mu­síš. Vieš, ktoré zna­me­nie s tým tvo­jím ne­fun­guje?

Ba­ran

Ba­rana do­slova du­sia emo­ci­onálne po­treby Raka. Ak ho máš v blíz­kosti môže to byť pre teba na­ozaj ná­ročné, a tvoja ob­rana môže cit­li­vému Ra­kovi ub­lí­žiť, pre­tože všetko be­rie viac osob­nej­šie.

Býk

Veľký hop alebo trop je kom­bi­ná­cia Býka a Škor­pi­óna. Buď ste okam­žite zo­hratí ako kri­mi­nálni par­tneri, alebo sa hneď od­pu­dzu­jete. Je to preto, že obaja máte ten­den­ciu pre­kra­čo­vať hra­nice toho dru­hého. Keď sa tak stane, vzťah končí tak rýchlo, ako za­čal.

Blí­ženci

Ako Blí­že­nec mi­lu­ješ spon­tán­nosť a ži­vot, no taká Panna to je samý sys­tém a ru­tina. Tieto dva prí­stupy me­dzi vami spô­so­bia iba úz­kosť. Panne sa zdá, že Blí­ženci sa o nič ne­sta­rajú, aj keď to nie je pravda.

Rak

Raka do­káže na­štvať prí­sna po­vaha Ko­zo­rožca. Tá tvoja cit­livá po­vaha od­halí aj ma­jet­nícku stránku, ktorá si chce par­tnera dr­žať pri sebe za každú cenu. Ko­zo­ro­žec je viac uzem­nený a prak­tický.

Lev

Pre Leva môže byť naj­hor­šou kom­bi­ná­ciou ďalší Lev. Už je­den hrdý a ve­dúci Lev je v jed­nej spo­loč­nosti viac než dosť. Ale ak dáte svoje egá stra­nou, môže z vás byť na­ozaj silná dvojka.

Panna

Panna je známa ako po­kojné a prak­tické zna­me­nie, za­tiaľ čo Ryby sú so svo­jimi snami nie­kde v ob­la­koch. Z tohto dô­vodu Panna stráca v ži­vote s Ry­bami tr­pez­li­vosť.

Váhy

Váha je v ži­vote za­me­raná na spra­vod­li­vosť, no Vod­nár verí, že každé pra­vidlo sa dá vy­na­lie­zavo obísť. Ako Váha chceš mať veci v rov­no­váhe, a to Vod­nára frus­truje, pre­tože ne­do­chá­dza k žiad­nej zmene.

Škor­pión

Lev chce o svete Škor­pi­óna ve­dieť úplne všetko, a to v tebe vy­vo­láva hrozné po­city. Udr­žu­ješ si okolo seba ta­jomno a nech­ceš aby to nie­kto ne­reš­pek­to­val. V tejto kom­bi­ná­cii je dô­le­žité na­sta­viť si ih­neď hra­nice.

Stre­lec

Ako Stre­lec si akčná, im­pul­zívna a orien­to­vaná na sny, za­tiaľ čo taký Ko­zo­ro­žec je po­malý, sta­bilný a tr­pez­livý. Váš prí­stup k rie­še­niu vý­ziev či ži­vot­ných cie­ľov je úplne iný.

Ko­zo­ro­žec

Čo teba na­ozaj vy­čer­páva sú po­treby Raka. Úplne ne­ro­zu­mieš jeho emo­ci­onál­nym po­tre­bám a ne­do­ká­žeš svoje vlastné city pre­zen­to­vať tak, ako by to chcel. A vtedy na­stáva prob­lém.

Vod­nár

Vod­nár je chladné a ne­zá­vislé zna­me­nie, takže ak si v ňom na­ro­dená, pre­na­sle­do­vať ťa budú in­ten­zívne vib­rá­cie Škor­pi­óna. Je to typ, ktorý ťa do­káže za­hr­núť pre­hna­nou po­zor­nos­ťou, no práve o to ty ne­sto­jíš.

Ryby

Ako Ryba si je­di­ným zna­me­ním, ktoré do­káže vy­chá­dzať s kaž­dým (pri­naj­men­šom na za­čiatku), pre­tože si veľmi em­pa­tická. Máš však ten­den­ciu viac dá­vať, ako do­stá­vať a na to by si si mala dať po­zor!

Komentáre