Asi naj­čas­tej­šia otázka všet­kých žien. Strie­dame rôzne ak­ti­vity a te­šíme sa z tých, kde sa naj­viac spo­tíme. Skú­mame, kde vraj spá­lime naj­viac ka­ló­rií. Chceš od­po­veď na ak­ti­vitu, kto­rou naj­rých­lej­šie schud­neš? Dú­fam, že si pri­pra­vená na skla­ma­nie.

Je to… po­lo­žiť vid­ličku a pre­stať jesť.

Hoci je cvi­če­nie ex­trémne dô­le­žité (spev­ňo­va­nie svals­tva, kostí, zdra­vie srdca, atď.), nie je pre chud­nu­tie ne­vy­hnutné. Aj keď sa nás rôzni ša­mani sna­žia pre­sved­čiť o vý­ni­moč­nosti rôz­nych diét a mož­nosti jesť koľko chceme, ne­kom­pli­kuj si veci a po­zri sa na to lo­gicky – celé je to v sku­toč­nosti len o príjme a vý­daji ka­ló­rií. Vy­dáš viac ako prij­meš = schud­neš.

zdroj: fre­e­pik.com

Čo to teda re­álne zna­mená? 30 mi­nút na be­žec­kom páse je po­ve­dzme 200 ka­ló­rií. Malá čo­ko­lá­dová ty­činka je 200 ka­ló­rií. Je dl­ho­dobo oveľa prí­jem­nej­šie, jed­no­duch­šie a po­ve­dzme si úp­rimne, aj po­hodl­nej­šie, ty­činku jed­no­du­cho od­miet­nuť a ušet­riť si čas spo­jený s ná­ma­hou.

Žiadne od­meny, resp. keď už, od­meň sa za tvrdú drinu v po­silke/dobrú známku zo skúšky/osobný úspech ovo­cím, ho­rú­cim kú­pe­ľom alebo ne­ja­kou inou prí­jem­nou a zdra­vou ak­ti­vi­tou. Prí­padne po­há­rom su­chého čer­ve­ného vína.

Na­ozaj ne­pot­re­bu­ješ jedlo na to, aby si sa cí­tila lep­šie. Áno, môže to fun­go­vať a všetky dobre vieme, že aj fun­guje, no exis­tujú aj iné spô­soby, ako si uro­biť ra­dosť.  Dá­vaj si po­zor na to, čo ješ a ve­nuj sa športu/po­hybu, ktorý ťa na­pĺňa naj­viac. To na­ozaj k šťas­tiu, chud­nu­tiu a zdra­vému ži­votu úplne stačí.

Komentáre