Vlasy, ko­runa krásy. Ak rada skú­šaš nové trendy účesy vieš, že sa vždy hodí in­špi­rá­cia. Ob­zvlášť, ak máš vlasy krátke. 

Aj keď sa na prvý po­hľad zdá, že sa s nimi nedá veľa ro­biť, prav­dou je, že sa z nich dajú vy­ča­riť štý­lové účesy, ktoré hlavne za­berú mi­nu­mim času. Takže, ak hľa­dáš ne­jaké ná­vody, po­zri sa na na­sle­du­júce vi­deá, ktoré ti ukážu, čo všetko sa dá s krát­kymi vlasmi vy­mys­lieť. Ur­čite bu­deš každý deň iná.

V pr­vom vi­deu ti you­tu­berka Laiba z ka­nálu Bod­mon Zaid ukáže spolu 6 úče­sov – 3 jed­no­du­ché a 3 v kom­bi­ná­cii so za­ple­ta­ním. Spolu s fa­reb­nými vlasmi vy­ze­rajú veľmi štý­lovo!

Ak ne­máš čas na za­ple­ta­nie, ale chceš, aby tvoje vlasy vy­ze­rali vždy upra­vene a trendy, po­zri si na­sle­du­júce vi­deo. V ňom ti Jor­dan ukáže, ako ľahko si ich na­staj­lu­ješ a pri­tom bu­deš vy­ze­rať vždy inak.

Komentáre