Filmy o láske ne­mu­sia zna­me­nať len nudu spre­vá­dzajú se­xom a bez­du­chými kon­ver­zá­ciami. Toto sú filmy, ktoré sa oplatí vi­dieť nie­len kvôli skve­lým prí­be­hom, ale aj vý­bor­ným kon­ver­zá­ciám, z kto­rých sa už stali iko­nické vý­roky. 

Pred úsvi­tom / Be­fore Sun­rise (1995)

Váš­nivá a in­te­li­gentná ro­man­tika fran­cúz­skej štu­dentky a mla­dého Ame­ri­čana, ktorí sa stretnú vo vlaku z Bu­da­pešti do Viedne. Dvaja cu­dzinci, jedno mesto a skvelé roz­ho­vory, ktoré však nie sú pre kaž­dého. 14 ne­plá­no­va­ných ho­dín vo veľ­ko­meste vie byť sku­točne zau­jí­ma­vých. Veľmi od­po­rú­čame.

zdroj: pin­te­rest.com

Na vine sú hviezdy / The Fault in Our Stars (2014)

Ha­zel a Gus sú dvaja vý­ni­moční tí­ne­džeri, ktorí ne­tú­žia po láske a pri ži­vote ich často drží len sar­kas­tický hu­mor. Ich vzťah je ne­ob­vyklý a pred­tým, ako sa do seba za­mi­lo­vali, sa stretli vďaka se­de­niam pod­por­nej sku­piny pre ľudí, ktorí bo­jujú s ra­ko­vi­nou. Vý­borný prí­beh sfil­mový z kniž­nej pred­lohy Johna Gre­ena ti ne­do­volí ne­pla­kať.

Láska ne­beská / Love Ac­tu­ally (2003)

Film nás za­ve­die do sú­čas­ného pred­via­noč­ného Lon­dýna, kde sa odo­hrá prí­beh skla­da­júci sa z mnoho nád­her­ných his­to­riek o láske. Nie­kedy ro­man­tic­kých, nie­kedy smut­ných alebo do­konca aj bláz­ni­vých. Láska ne­pozná vý­nimky. A je jedno, či ste mi­nis­ter alebo pre­da­vač send­vi­čov. Mo­zaika mi­nip­rí­be­hov s jed­ným spo­loč­ným me­no­va­te­ľom, lás­kou. A to lás­kou s veľ­kým „L“, ktorá ne­pozná hra­nice ra­sové, ná­rod­nostné, ve­kové, proste žiadne a všetky pre­kážky, ktoré má člo­vek pred se­bou, sú len v na­šich hla­vách.

zdroj: we­he­ar­tit.com

Láska a iné zá­vis­losti / Love and Ot­her Drugs (2010)

“Nie­kedy veci, ktoré si naj­viac že­láš, sa ne­stanú, a čo ne­ča­káš, sa stane. Ne­viem, nie­kedy stret­neš ti­síc ľudí a ni­jak sa ťa ne­dot­knú. Až príde je­den člo­vek a tvoj ži­vot sa navždy zmení.” Aj ta­kéto krásne myš­lienky mô­žeš po­čuť v skve­lom filme s Ja­keom Gyl­len­ha­a­lom a Anne Hat­ha­way, ktorý je sku­točne je­sen­nou ro­man­cou, ktorú sa oplatí vi­dieť.

zdroj: we­he­ar­tit.com

Not­ting Hill / Not­ting Hill (1999)

Za­tiaľ čo ona je slávna hol­ly­wo­od­ska hviezda a celý svet jej leží pri no­hách, on má malú pre­dajňu kníh v Lon­dýne. Anna Scot­tová prišla na pre­mi­éru do An­glicka vďaka svojmu no­vému filmu, kde zájde do jeho ma­lej pre­dajne. Aj keď sú obi­dvaja od­lišní a žijú v úplne iných sve­toch, do­kážu nájsť spo­ločnú cestu ži­vo­tom.

Komentáre