Všetci vní­mame rôzne typy si­tu­ácií rôzne. Nie­kto plače už pri po­hľade na malé ma­čiatka, s nie­kým ne­pohne ani ná­vrat do školy. Pod poj­mom ro­man­tika sa nám však vy­ba­vuje niečo ako sviečky, víno, láska, za­ľú­benci, lu­pene ruží, bon­bo­ni­éra a klišé. Aj keď nie každý ob­di­vuje ro­man­tické filmy, kto­rých je nie­koľko dru­hov, tieto mi v hlave utk­veli a mys­lím si, že myš­lienka, ktorú v sebe ukrý­vajú, je vý­ni­močná.

#End­less Love (Ne­ko­nečná láska)

Áno, už podľa nad­pisu je nám všet­kým jasné, že to bude po­riadna dávka klišé. Aj na­priek tomu, že Da­vid a Jade boli spo­lu­žiaci, ni­kdy spolu ne­pre­ho­vo­rili. Ke­dže škola skon­čila, vy­ze­ralo to, že spolu už ani ne­pre­ho­vo­ria. Za­tiaľ, čo Jade vy­ras­tala v pre­py­chu a ro­di­čia si pre ňu vy­sní­vali sľubnú ka­ri­éru, Da­vid sa musí ži­vo­tom pre­biť, po­máha ot­covi v au­to­dielni a má bri­gádu šo­féra áut v re­štau­rá­cií. Práve tam s Jade na seba na­ra­zia. Pre­vezú sa na cu­dzom aute, čo stojí Dá­vida vy­ha­dzov a Jade po­kles­nu­tie v očiach ro­di­čov. Na­priek tomu, že ich láske ni­kto ne­fandí, is­kra me­dzi nimi za­horí. Vo filme vi­díme, že žiadne bo­hat­stvo vám šťas­tie a ob­ľú­be­nosť ne­pri­ne­sie. Jade si toho veľa pre­žila a Da­vid ju učí opäť si uží­vať ži­vot. Je to prí­beh o kráse a sile pr­vej let­nej lásky.

View this post on Ins­ta­gram

"Mi pri­mer amor lo fue todo. Un amor del que nunca te ale­jas po­rque ni lo in­ten­tas, ni lo de­seas. Un amor tan grande y tan fu­erte que nunca mu­ere, que nunca se apaga, que nunca pierde su luz. La clase de amor por el que lu­chas… La clase de chico por el que lu­chas" Más allá del amor #ma­sal­la­de­la­mor #má­sal­lá­de­la­mor #end­les­slove #end­les­slo­ve­mo­vie #end­les­slo­ve­film #ale­xpet­ty­fer #gab­riel­la­wilde #bru­ceg­re­en­wood #jo­ely­ri­chard­son #ro­bert­pat­rick #rhy­swa­ke­field #da­y­o­oke­niyi #em­ma­rigby #an­na­en­ger #pat­rick­john­son #ale­xan­dra­bar­tee #meg­han­mit­chell #sha­ron­con­ley #jes­se­ma­li­no­wski #step­ha­nie­north­rup #matt­he­wwit­hers

A post sha­red by 🎥🎬 Sa­rai Lau­riño Mon­tes (@sa­rais­pain) on

#If I Stay (Zo­staň so mnou)

Fil­mov s po­dob­ným ná­me­tom je na­ozaj po­žeh­nane, av­šak podľa mňa sa tvor­com filmu na­ozaj vy­da­ril. Mia má všetko, úžasnú ro­dinu, mi­lu­jú­ceho pria­teľa a práve ju priali na jej vy­sní­vanú školu. Po tra­gic­kej au­to­ne­hode, pri kto­rej ju jej najb­ližší opus­tia, stojí pred váž­nym roz­hod­nu­tím a to, či má ešte prečo žiť. Vo filme vi­díme pa­ra­lelné pre­lí­na­nie Mi­i­nej mi­nu­losti a sú­čast­nosti. Ako duch sa na­chá­dza v ne­moc­nici a vidí le­ká­rov a svo­jich pria­te­ľov. Vr­cho­lom filmu je pre mňa Miin dedko, ktorý sa s ňou pri­šiel roz­lú­čiť. Mia mi­luje vi­olon­čelo, jej pria­teľ Adam roc­kovú hudbu, na­priek tomu sa veľmi ľú­bia. Keď ju prijmú na jej vy­sní­vanú školu, musí sa roz­hod­núť me­dzi ško­lou a ním. Te­raz, keď prišla o všetko, je­diné roz­hod­nu­tie, na kto­rom zá­leží je, či zo­stane. Či je jej láska k Ada­movi taká silná, že tu kvôli nemu ostane. Na zá­ver filmu si pri­pravte vrec­kovky.

#Love, Ro­sie (S lás­kou Ro­sie)

Frien­dzone je akýsi „bu­bák“ dneš­nej doby. Alex a Ro­sie sa po­znajú už od škôlky. Aj keď to me­dzi nimi už od za­čiatku is­krí, brá­nia sa tomu. Raz je to sil­nej­šie z jed­nej, raz z dru­hej strany. Keď už to vy­zerá, že sa ko­nečne dajú do­kopy, niečo sa po­kazí. Hoci majú obaja vlastné ži­voty de facto na inom kon­ti­nente, stále sú si vzá­jomne opo­rou. Film má váž­nej­šie i vtip­nej­šie pa­sáže a svo­jou jed­no­du­chos­ťou a úp­rim­nos­ťou vás ohúri. Do po­sled­nej chvíle vám ne­budé jasné, ako to vlastne skončí.

#The Best of Me (Čo s lás­kou)

Pri tomto filme mi trošku pre­káža slo­ven­ský pre­klad. Keby som ne­poz­nala an­glickú ver­ziu, po­ka­zilo by mi to zá­ver filmu. Amanda a Da­wson po­chá­dzali zo so­ciálne od­liš­ných sku­pín. Ona z vá­že­nej, bo­ha­tej a sluš­nej, on z chu­dob­nej, ne­vzde­la­nej a ag­re­sív­nej. On bol veľmi hanb­livý, no cie­ľa­ve­domý. Vy­znal sa v au­tách, a preto keď sa jej auto po­ka­zilo, vy­užil prí­le­ži­tosť. Ich lásku im ni­kto ne­prial, ok­rem pria­teľa, ktorý ich zo­bral pod ochranné krídla. Po ne­hode sa ich cesty roz­de­lia a opäť sa spoja až na poh­rebe ich pria­teľa. Obaja majú vlastné ži­voty a ani je­den nie je šťastný. Film opäť pre­lína sú­čas­nosť a mi­nu­losť. Je smutný i ko­mický. Uka­zuje ako ľahko vieme ub­lí­žiť tým, kto­rých mi­lu­jeme a že nie­kedy, iba láska ne­stačí.

#Ró­meo a Jú­lia

Kto ne­pozná prí­beh dvoch znep­ria­te­le­ných ro­dín z Ve­rony?Doba, keď ro­di­čom viac zá­le­žalo na ma­jetku a sta­rých spo­roch ako na šťastí ich detí. Láska me­dzi Ró­meom a Jú­liou za­ho­rela a na ni­čom inom im už ne­zá­le­žalo. Bo­hu­žiaľ, ko­niec prí­behu smutne vy­kres­ľuje ľud­skú po­vahu. Až po tra­gé­dií sa sna­žíme pred­chá­dzať ná­sled­kom. Aj ver­šo­vaná, aj ne­ver­šo­vaná ver­zia má v sebe niečo ro­man­tické.

Prečo je dobré mať rada ro­man­tické filmy?

Iró­nia a sar­kaz­mus sú prí­jemní spo­loč­níci, ale nie pre všet­kých. Ži­jeme v dobe, kde sa väč­ši­nou po­náh­ľame a viac pre­ží­vame to zlé. Preto je ob­čas pekné po­zrieť si film o naj­čis­tej­šom cite, nech už je to aké­koľ­vek klišé. V týchto fil­moch mô­žeme uve­riť, že aj letná láska môže byť sku­točná a trvalá. Nie je hanba, ak sú ženy ro­man­tické. Sny a túžby nám nik ne­vezme. Ne­mu­sia byť re­a­lis­tické.

Komentáre