V ži­vote kaž­dého člo­veka sú isté mo­menty, ktoré pred­čia čo­koľ­vek. Tak na­prí­klad, keď som mi­nule za­pol telku. V tom mo­mente se­del Ro­bin Wil­liams s Mat­tom Da­mo­nom na la­vičke vo filme „Good Will Hun­ting“ a roz­prá­val mu svoju pa­mätnú reč.

Alebo keď sa po práci cí­tim ako kôpka ne­šťas­tia a blikne mi správa od ka­ma­ráta, kto­rému chýba ta­ta­rák a pivko k tomu.

Alebo keď sa zo­bu­dím s tra­dič­nou erek­ciou a vedľa mňa leží krásna žena, ktorá je pri­pra­vená zdie­ľať so mnou najb­liž­ších 5..teda 25 mi­nút in­ti­mitu. To sú mo­menty, kedy máš po­cit, že je celý ves­mír na tvo­jej strane.

ss
foto: vi­ralth­read.com

Nič nie je kraj­šie ako zo­bu­diť sa a mať nie­koho pri sebe – nie­koho, kto ti dá ten po­cit, že po tebe túži. A ne­musí to byť zá­sadne tvoj ži­votný par­tner.

Ranný sex, to je ako čo­ko­lá­dová torta na ra­ňajky. Je to uspo­ko­ju­júce, proti pra­vid­lám a dá ti to po­cit, že si mô­žeš celý deň ro­biť ab­so­lútne čo­koľ­vek.

Nie­koľko štú­dií do­ká­zalo, že ranný sex robí ľudí zdrav­šími a šťast­nej­šími. Ja ale nie som na vý­skumy. Mám svoje vlastné dô­vody, prečo ranný sex mi­lu­jem.

Pre­tože si ho pa­mä­tám

Nie­len al­ko­hol je dô­vo­dom, prečo si nie­kedy sex ve­čer vô­bec ne­pa­mä­tám. Raz mi­nulé leto som sa zo­bu­dil v strede noci a asi 15 mi­nút som sa ne­ve­del roz­hod­núť, či bol sex pod hviez­dami dve ho­diny pred­tým sku­točný, alebo to bol len sen. Bol sku­točný. Toto sa ráno ne­stáva.

w704
foto: stocksy.com

Vsta­neš správ­nou no­hou

Ranný sex tak ničí stres, že podľa ved­cov môže tento be­ne­fit vy­tr­vať aj se­dem dní. Na­vyše, ranný sex po­sil­ňuje imu­nitu. Je to ako vi­ta­míny… len lep­šie.

Ne­mu­síš ísť be­hať

Dobrý sex páli ka­ló­rie ako šia­lený. Prečo by ranná roz­cvička mu­sela byť ne­prí­jemná?

Kto by nech­cel deň za­čať or­gaz­mom?

Vážne, kto?

elitedaily_simeonebecchetti-800x400
foto: stocksy.com

Pre­tože aj tak ne­máš šaty

Chceš po­čuť ži­votnú radu od fan­tas­tic­kého fi­lo­zofa a jed­ného z naj­múd­rej­ších ľudí v his­tó­rii? Aris­to­te­les po­ve­dal, „Ak sú všetci nahí, zna­mená to, že mu­síme mať sex.“

Vážne to bol múdry chla­pík.

Je to in­tím­nej­šie

Tie prvé mi­núty po ot­vo­rení očí sú špe­ciálne. V tomto zried­ka­vom mo­mente vi­díš, ako tvoja láska (ok, nie vždy) vy­zerá, ako znie a ako vo­nia. A to je to, čo ranný sex robí vý­ni­moč­ným. Žiadne šaty, mej­kap, zubná pasta, pri­ority.

Je lepší ako káva

Dobrý sex ťa na­kopne oveľa viac ako šálka kávy. Ale po­zor, tiež je ná­vy­kový.

Mô­žeš po ňom bez­pečne od­ísť

Toto platí špe­ciálne pre cu­dzie spálne. Ak chceš utiecť a ne­vieš ako, ranný sex je veľmi prí­jemný akt, po kto­rom mô­žeš v po­koji od­ísť.

Komentáre