Ži­jeme v dobe, kedy je ex­tra­va­gan­cia žia­daná a za­me­ra­nosť na seba je kľú­čom k úspe­chu. Zdá sa, že alfa sa­mec by teda mo­hol byť vý­hrou.

At­rak­tívny, se­ba­ve­domý, ot­vo­rený, se­xu­álne ag­re­sívny a tak tro­chu zlý chla­pec. Alfa chlap je typ člo­veka, kto­rého ženy akosi rady vy­hľa­dá­vajú a po­va­žujú ho za vý­hru. Čo sa však stane, keď si ta­kého muža zís­kate? Se­bais­tota, ktorá bola spo­čiatku taká prí­ťaž­livá, sa zmení na aro­gan­ciu. Šťas­tie z „úlovku“ sa čo­skoro zmení na frus­trá­ciu a úz­kosť. Najmä ak vám dá na­javo, že ste skôr do­pl­nok ako par­tner.

Beta muž, to je niečo úplne iné. Exis­tuje asi mi­lión dô­vo­dov, prečo trá­viť čas práve v jeho spo­loč­nosti. Ak ste v mu­žovi spo­zo­ro­vali na­sle­du­júce črty, vkro­čili ste na úze­mie beta a dobre ste uro­bili.

Sku­točne s vami chce trá­viť čas

Alfa muž s vami bude trá­viť čas vtedy, keď bude mať práve chuť. Beta muž si dá zá­le­žať na tom, aby ste ve­deli, že na vás myslí a rád by bol s vami. Po­šle vám správu v strede dňa len tak. Hoc by to mala byť len fo­to­gra­fia nie­čoho, o čom si myslí, že vás po­baví. Zau­jíma sa o to, aké máte plány, aby ste si mohli na­plá­no­vať aj spo­ločný čas. Prav­de­po­dobne by s vami išiel aj na fes­ti­val háč­ko­va­nia, či do kon­takt­nej zoo hlad­kať zvie­ratká a bol by rád, ak by ste s ním na­prí­klad vy šli na kon­cert, a že je vo va­šej spo­loč­nosti.

Pa­mätá si vaše na­ro­de­niny

A vý­ro­čie, a na­ro­de­niny va­šej mamky, a aká je vaša ob­ľú­bená zmrz­lina, a všetky tie ma­lič­kosti, ktoré vám ro­bia ra­dosť. Zau­jíma sa o vás a ak je pre vás niečo dô­le­žité, je to dô­le­žité aj pre neho – aj keď je to zdan­livo len ma­lič­kosť.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
pe­xels.com

Sex nie je pri­orita

Mi­lo­va­nie si sa­moz­rejme užíva, rád sa však aj pri­túli po­čas po­ze­ra­nia filmu. Nie je s vami len preto, aby si užil. Rád trávi s vami čas, rád sa s vami roz­práva a smeje na hlú­pos­tiach. Keď už je však reč o mi­lo­vaní…

V spálni je po­zorný

Alfa muž kla­die do pop­re­dia vlastné po­treby a vy­na­loží len mi­ni­mum úsi­lia, aby uspo­ko­jil par­tnerku. Jeho do­mi­nan­cia a ag­re­si­vita môže mať rôzne účinky, vždy je to však o tom, čo chce on. Beta muž si dá ná­mahu, aby zis­til, čo sa vám páči. Chce, aby vám bolo tak dobre, ako je jemu.

Ko­mu­ni­ká­cia je dô­le­žitá

Ak sa na ob­zore ob­javí ne­jaký prob­lém, alfa muž prav­de­po­dobne pre­krúti oči a nájde si niečo, čo je dô­le­ži­tej­šie, kým beta muž si vás vy­po­čuje a po­kúsi sa nájsť spo­ločné rie­še­nie. Úp­rimne na­čúva, čo mu chcete po­ve­dať a ne­od­bije vás s tým, že ste pre­cit­li­vená a pre­há­ňate. Ne­robí mu prob­lém zve­riť sa vám, ak má niečo na srdci on.

pe­xels.com

Je kre­a­tívny

Má svoje zá­ľuby a ne­chýba mu kre­a­ti­vita, či už ide o va­re­nie alebo prácu s dre­vom. Ak ste s ta­kým člo­ve­kom, bude pod­po­ro­vať vaše zá­ľuby a snahu o do­sa­ho­va­nie cie­ľov. Ak mu dáte na­javo, že to, čo robí, je zau­jí­mavé, nad­šene vás do toho za­svätí.

Ne­vadí mu ostať doma na­miesto za­bá­va­nia sa vonku

Alfa muž po­tre­buje po­zor­nosť a po­tre­buje okolo seba pub­li­kum. Ak vás zo­be­rie so se­bou, prav­de­po­dobne sa vami chce chvá­liť ako do­pl­n­kom. Sa­moz­rejme, aj beta muž sa vami rád po­chváli, ab­so­lútne mu však ne­vadí ostať doma v tep­lá­koch, ob­jed­nať do­nášku a po­ze­rať filmy.

Nez­ľakne sa ži­vota v do­mác­nosti

Ne­vy­ho­vára sa, prečo sa ne­môže po­die­ľať na do­má­cich prá­cach, ani sa dva dni na­hlas ne­sťa­žuje, keď má vy­niesť smeti. Keď niečo treba uro­biť, jed­no­du­cho to urobí – bez toho, aby ste ho mu­seli pro­sí­kať.

pe­xels.com

Mô­žete s ním rá­tať

Ak ho po­tre­bu­jete, stojí pri vás. Nez­ľakne sa a ne­ujde. Ne­po­ne­siete celý svet na ple­ciach sama, je to sku­točný par­tner, nie hráč.

Ocení ma­lič­kosti, ktoré pre neho ro­bíte

Ak niečo uro­bíte pre alfa muža, be­rie to ako sa­moz­rej­mosť, ktorú si predsa za­slú­žil. Alebo bude krú­tiť hla­vou nad tým, že sa na neho prí­liš via­žete. Beta muž sa usmeje, keď nájde lís­to­ček, ktorý ste mu scho­vali do vrecka. Ocení, že viete, ako pri­pra­viť jeho ob­ľú­benú kávu. Ak mu uká­žete, že si ho ce­níte vlast­no­ručne vy­ro­be­nou drob­nos­ťou, ocení to viac, ako drahú na­blýs­kanú vec, na ktorú ste šet­rili pol roka.

Ne­desí sa zá­väz­kov

Alfa muž sa emó­ciám vy­hýba a pre­fe­ruje krát­ko­dobé zná­mosti. Beta muž sa nez­ľakne myš­lienky na dl­ho­dobý vzťah. Má vás rád a je váš. Ne­uro­bil by nič, čo by vám ub­lí­žilo a páči sa mu myš­lienka, že môže s vami niečo bu­do­vať a rásť.

pe­xels.com

Keď urobí niečo milé, nie je to kvôli zís­ka­niu po­zor­nosti

Beta muž je väč­ši­nou sku­točne po­zorný a sta­rost­livý. Zau­jíma sa o šťas­tie iných ľudí. Keď alfa muž nie­komu po­drží dvere, alebo da­ruje bez­do­mov­covi drobné, uistí sa, že ho pri tom nie­kto vi­del a oce­nil to. Pred­vá­dza sa a hladká si ego.

Ak máte muža, ktorý sa po­dobá na toho v na­šom článku, zrejme sa vám po­da­rilo na­tra­fiť na úp­rim­ného a mi­lého člo­veka.

zdroj: acon­sci­ous­ret­hink

Komentáre