Milý muž dneš­ného ži­vota, 

ne­randi so že­nou, ktorá má len peknú tvár. Randi so že­nou, ktorá má všetko, čo tvoja duša a osob­nosť po­tre­buje. Krásnu my­seľ, in­te­li­gen­ciu, in­teg­ritu, ktorá má svoje ciele, ktoré chce do­siah­nuť. Nájdi si ženu, ktorá urobí zá­ži­tok už len z toho, že idete spolu na vý­let do hôr.

Nájdi ženu, pri kto­rej bu­deš môcť byť sám se­bou. Randi so že­nou, ktorá sa tiež ne­bude na nič hrať. Ktorá bude mať ot­vo­rené srdce no­vej láske a no­vým dob­ro­druž­stvám.

Vieš, krásne telo zvrás­ka­vie, po ro­koch už ne­bude také, ako keď mala dvad­sať. No krásna my­seľ- tá sa ni­kdy ne­stratí. Ni­kdy sa ne­stra­tia tie roz­ho­vory o zmysle ži­vota, o bu­dúc­nosti, o snoch, o stra­chu a o in­tím­nosti.

zdroj: pe­xels.com

Randi so že­nou, pri kto­rej si bez za­vá­ha­nia po­vieš: „Áno, toto je ona.“ A za ktorú sa ne­bu­deš mu­sieť han­biť na ve­rej­nosti. Ktorá bude slušná, ktorá sa bude sta­rať o seba a o svoje telo ako ce­lok. Ktorá sa vždy usmeje a od­halí tak žia­rivý úsmev, pri spo­mienke na teba.

Nájdi si takú ženu, pri kto­rej bu­deš  vo vzťahu ale zá­ro­veň ti bude dá­vať dosť slo­body na to, pl­niť si vlastné sny a ne­bu­deš sa pri nej cí­tiť ako v klietke.

Nájdi si ženu, ktorá bude se­ba­ve­domá, ktorá sa bude vzde­lá­vať, ktorá bude mať dobré srdce a ktorá ťa bude mi­lo­vať úp­rimne. Vrúcne. Lás­kavo.

Drahý, čo ti dá pekná po­stava a ten jej „sexi“ za­dok? Chvíľ­kové po­te­še­nie? Spl­ne­nie ne­ja­kej stávky s pria­teľmi? Je to na­ozaj to, čo chceš? Od­po­vedz si. 

zdroj: unsp­lash.com

Lebo sku­točná, silná a žena s dob­rým srd­com ti dá toho omnoho viac. A vieš čo ti dá? Celú svoju osob­nosť. A, pa­ne­bože, to ako vaše duše budú spolu tan­co­vať bude ne­sku­točné.

Pro­sím, keď takú náj­deš, ne­ne­chaj ju od­ísť. 

Každý máme mož­nosť voľby, tak muži ako aj ženy, sa mô­žeme slo­bodne roz­hod­núť. 

A tak ja ve­rím, že sa roz­hod­neš správne. 

Komentáre