Po troch ro­koch ži­vota v za­hra­ničí sa Rado (29) zo dňa na deň zba­lil a vrá­til sa späť na Slo­ven­sko, aby sa tu za­čal ve­no­vať svojmu snu. Baví ho pí­sa­nie a blo­go­va­nie, ktoré spo­jil s ces­to­va­ním po na­šom krás­nom Slo­ven­sku. Už ste o blogu Nie je túra bez Štúra po­čuli? 🙂

Ako dlho si žil v za­hra­ničí a kde to bolo?

Do za­hra­ni­čia som od­išiel asi rok po skon­čení výšky. Pra­co­val som pol roka v jed­nej me­dzi­ná­rod­nej firme, no tá práca ma vô­bec ne­ba­vila a za­hra­ni­čie bolo vždy mo­jím snom. Pár me­sia­cov som bol v Al­pách a zvy­šok som žil a pra­co­val vo Viedni.

View this post on Ins­ta­gram

Kam sa chys­táš na vý­let či do­vo­lenku tento rok? Na­píš mi do ko­men­tov, som zve­davý.😉 Ja si už tiež ro­bím plány, kam pôj­dem #štú­ro­vať, tak sa ne­chám rád in­špi­ro­vať a možno sa nie­kde aj vi­díme.😉 👣 👣 #blog #ces­to­va­tel­skyb­log #nie­je­tu­ra­bezs­tura #stu­ro­va­nie #stu­ru­jem #slo­vakb­log­ger #tra­velb­log­ger #dnes­ces­tu­jem #tra­vel #trip #vy­let #tu­ris­ti­ka­na­slo­ven­sku #slo­ven­sko #slo­va­kia #vi­sit­slo­va­kia #tu­rista #ces­to­va­nie #mi­lu­jem­slo­ven­sko #svk #ta­ke­slo­ven­ske #thi­sis­slo­va­kia #da­y­byme #ins­ta­slo­va­kia #slo­vak­boy #ins­tat­ra­vel #be­au­ti­fulp­la­ces #sel­fie #ti­py­na­vy­lety

A post sha­red by Ra­do­slav Hop­pej (@nie_je_tura_bez_stura) on

Veľa mla­dých ľudí zo Slo­ven­ska od­chá­dza, no ty si sa vrá­til. Prečo?

Pri­znám sa, že do­dnes to veľa ľudí ne­chápe. Ale ja som doma šťastný, aj keď to tu po­sledné me­siace vy­zerá ka­de­jako… Nech­cem, aby to vy­ze­ralo, že to, že som sa vrá­til zna­mená, že chcem mla­dých ľudí tre­bárs od za­hra­ni­čia od­ho­vo­riť, to ur­čite nie. Ja som za to, aby si mladí ľu­dia za­hra­ni­čie vy­skú­šali. Predsa len tam je to úplne o nie­čom inom ako doma. Nie je to­tiž sranda žiť v cu­dzej kra­jine, a byť od­ká­zaný často sám na seba. Tiež som však za to, aby sa po čase vrá­tili do­mov, lebo Slo­ven­sko po­tre­buje mla­dých a ši­kov­ných ľudí. U mňa to bolo tak, že na­priek tomu, že som sa tam ne­mal zle a Vie­deň bola spl­ne­ným snom, tak som si po­ve­dal, že sa chcem vrá­tiť do­mov a pra­co­vať už len sám za seba.

Čo ťa viedlo k tomu, aby si za­čal ces­to­vať po Slo­ven­sku?

Práve spo­mí­nané za­hra­ni­čie. Až tam som si uve­do­mil, že aj keď som Slo­vák, tak ja vlastne Slo­ven­sko ani dobre ne­po­znám. Ni­kdy som ne­bol na tých top tu­ris­tic­kých mies­tach ako je Spiš­ský hrad či Slo­ven­ský raj. A jed­no­du­cho ma to mr­zelo. Ve­del som, že chcem pí­sať, tak som si k tomu vy­bral práve ces­to­va­nie po Slo­ven­sku.

Ako vzni­kol ná­zov blogu Nie je túra bez Štúra?

Te­to­va­nie Ľu­do­víta Štúra, ktoré mám na ruke som si dal ešte vo Viedni. Štúr je pre mňa jed­nou z naj­väč­ších ná­rod­ných osob­ností Slo­ven­ska a do­ká­zal toho v ži­vote veľmi veľa. Aj keď tu by som rád po­dot­kol, že ním nie som po­sad­nutý, a ani nič po­dobné. 🙂 Sa­motný ná­zov blogu vzni­kol ne­jak spon­tánne, hraj­kal som sa so slo­víč­kami.

A čo zna­mená slo­víčko #štú­ro­va­nie?

Toto slo­víčko som si vy­mys­lel len tak pre seba, od­vo­dené je od Štúra a zna­mená v pod­state ces­to­va­nie. Ne­ča­kal som, že aj ľu­dia si ho ob­ľú­bia a za­čnú ho tiež po­u­ží­vať. O to viac sa však z toho dnes te­ším.

Čo je cie­ľom tvojho blogu?

Sna­žím sa ľu­ďom uká­zať, čo všetko na Slo­ven­sku máme, lebo veľa ľudí to be­rie ako sa­moz­rej­mosť, a to nie je podľa mňa dobré. Nie­kedy stačí vy­be­hnúť na ne­jaký blízky ko­pec či nav­ští­viť su­sednú de­dinku alebo mesto a člo­vek tam ob­javí ne­jedno zau­jí­mavé miesto.  

Čím je tvoj blog iný od tých os­tat­ných?

Ve­rím, že ok­rem iného je môj blog ľah­šie od­lí­ši­teľný a za­pa­mä­ta­teľný náz­vom a tým, že ces­tu­jem vý­hradne po Slo­ven­sku, pre­tože veľa ľudí dnes ces­tuje hlavne do za­hra­ni­čia.

View this post on Ins­ta­gram

Ná­dvo­rie Európy v Ko­márne je európ­skym ar­chi­tek­to­nic­kým uni­ká­tom.😮😍 Už si si ho bol/a po­zrieť?🤔 👣 👣 #blog #ces­to­va­tel­skyb­log #nie­je­tu­ra­bezs­tura #stu­ro­va­nie #stu­ru­jem #slo­vakb­log­ger #tra­velb­log­ger #dnes­ces­tu­jem #tra­vel #trip #vy­let #tu­ris­ti­ka­na­slo­ven­sku #slo­ven­sko #slo­va­kia #vi­sit­slo­va­kia #tu­rista #ces­to­va­nie #mi­lu­jem­slo­ven­sko #svk #pra­ve­slo­ven­ske #thi­sis­slo­va­kia #da­y­byme #ins­ta­slo­va­kia #slo­vak­boy #ins­tat­ra­vel #be­au­ti­fulp­la­ces #ko­marno #ko­ma­rom #na­dvo­rie­e­uropy #bu­il­dings

A post sha­red by Ra­do­slav Hop­pej (@nie_je_tura_bez_stura) on

Ktoré miesta pri ces­to­vaní po Slo­ven­sku vy­hľa­dá­vaš a prečo?

Pri svo­jom štú­ro­vaní po Slo­ven­sku sa sna­žím strie­dať tie známe miesta s tými me­nej zná­mymi, o kto­rých veľa ľudí možno ani ne­vie. Na Slo­ven­sku máme na­prí­klad aj veľa ma­lých de­di­niek a obcí, ktoré ukrý­vajú zau­jí­mavé miesta či pa­miatky.

Ktoré miesto ťa teda oča­rilo do­te­raz naj­viac?

Táto otázka je pre mňa cel­kom ťažká, pre­tože ja sa viem nad­c­hnúť veľmi ľahko a rýchlo. Ne­dávno som bol v Špa­nej Do­line, tak po­viem tú. Je to na­ozaj ča­ro­vné a je­di­nečné miesto na stred­nom Slo­ven­sku. Ale ako sa po­znám, o me­siac to bude zas iné miesto.

View this post on Ins­ta­gram

Mám asi tak mi­lión fo­tiek Španky.🙈💙 Ale keď tam si člo­vek jed­no­du­cho ne­vie za­ká­zať fo­tiť.😅 ➡️ @cen­tral­slo­va­kia . . #blog #ces­to­va­tel­skyb­log #nie­je­tu­ra­bezs­tura #stu­ro­va­nie #stu­ru­jem #slo­vakb­log­ger #tra­velb­log­ger #dnes­ces­tu­jem #tra­vel #trip #vy­let #tu­ris­ti­ka­na­slo­ven­sku #slo­ven­sko #slo­va­kia #vi­sit­slo­va­kia #tu­rista #ces­to­va­nie #mi­lu­jem­slo­ven­sko #svk #ta­ke­slo­ven­ske #thi­sis­slo­va­kia #da­y­byme #ins­ta­slo­va­kia #slo­vak­boy #ins­tat­ra­vel #be­au­ti­fulp­la­ces #cen­tral­slo­va­kia #spa­nia­do­lina #spanka

A post sha­red by Ra­do­slav Hop­pej (@nie_je_tura_bez_stura) on

Máš aj ne­jakú vtipnú prí­hodu z tvo­jich ciest?

Ne­viem či je úplne vtipná, ale je spo­jená s tým ako som sa stra­til. Člo­vek si možno po­vie, že na Slo­ven­sku sa ne­do­káže ni­kto stra­tiť, no mne sa to po­da­rilo. Bol som štú­ro­vať na Šra­nec­kých pies­koch, na Zá­horí. Vy­bil sa mi te­le­fón, a keďže to tam všade vy­zerá úplne rov­nako, tak som sa tam re­álne stra­til a chvíľu som si mys­lel, že sa už ani ne­náj­dem.

Ne­za­budni sle­do­vať moje štú­ro­va­nie po Slo­ven­sku aj na mo­jom Fa­ce­bo­oku a Ins­ta­grame. Rád by som tiež po­ďa­ko­val por­tálu Od­zadu.sk za prí­jemný roz­ho­vor.

Komentáre