Pre­mýš­ľaš. Je to už istý čas, čo si bola sama. Zvládla si to. Ži­vot bez neho. Po­su­nula si sa ďa­lej. No on sa vrá­til…
Po­znáte to. Nie­kto vás opustí alebo vy opus­títe jeho. Alebo je to vzá­jomné. Prejde istý čas a vy ste sa už po­su­nuli ďa­lej. Máte nové ví­zie, nové ná­zory, nové myš­lienky a ste vlastne spo­kojní so svo­jim ži­vo­tom. Ste vy­rov­naní, pri­pra­vení na nové vý­zvy a na to, čo vám ži­vot pri­ne­sie. No zrazu sa to vráti. On sa vráti. A vy ste na po­chy­bách.

Pus­tiť ho do svojho ži­vota opäť alebo ísť ďa­lej?

zdroj: we­he­ar­tit.com

To mu­síš ve­dieť ty, zlatko.

Zváž si, či ti to ne­ub­líži. Stojí za to, aby ten člo­vek bol opäť v tvo­jom ži­vote? Za­slúži si tvoj čas? Za­slúži si, aby si ho pri­jala do svojho ži­vota a opäť mu dala tvoju lásku? Za­slúži si, aby si s ním zdie­ľala svoje ra­dosti a sta­rosti?

Drahá, roz­hodni sa, čo je pre teba naj­lep­šie. Bude ak­cep­to­vať tvoje nové „ja“? Bu­deš ak­cep­to­vať to, že sa zme­nil Nech­cem, aby si sa skla­mala. Nech­cem, aby ti ub­lí­žil. Nech­cem, aby si si ne­ve­domky sama ub­lí­žila. Pa­mä­taj si, že sa vždy roz­ho­duj len podľa seba. Ne­rieš ná­zory iných.

zdroj: fre­e­pik.com

Riaď sa srd­com, no ne­za­budni na svoj rozum. Ne­roz­ho­duj sa unáh­lene, pre­tože to ne­skôr mô­žeš ľu­to­vať.
Ni­kdy, ale na­ozaj ni­kdy ne­choď opäť raz do tej is­tej rieky, ktorá ťa skoro strhla. Ni­kdy sa ne­vráť k nie­komu, kto si ťa ne­vá­žil, kto o tebe po­chy­bo­val a o kom si ne­bola pre­sved­čená, že je ten pravý. Nie je je­diný muž na svete a ty si za­slú­žiš oveľa viac!

Ne­viem, ako ste sa roz­išli. Možno to bola len krátka pre­stávka, kedy ste si mali uve­do­miť, po­u­čiť sa a vrá­tiť sa k sebe. No možno je to presne na­opak a ty, od­hod­laná a skvelá žena, sa máš v ži­vote po­su­núť ďa­lej. Bez neho. Ale to už ty mu­síš ve­dieť. Vy­be­raj si správne ľudí vo svo­jom ži­vote a preto ne­pod­ceň ani vý­ber nie­koho, komu máš odo­vzdať svoju lásku, koho máš mi­lo­vať a pre­žiť s ním ži­vot.

Roz­hodni sa, pro­sím, správne.
Mysli na svoje šťas­tie.
Mysli na svoju bu­dúc­nosť.

Mysli na seba.

Komentáre