Podľa osob­nost­ných ty­pov My­er­so­vej a Brigg­so­vej exis­tuje 16 ty­pov osob­ností.

O type osob­nosti INFJ sme už pí­sali, celý člá­nok si mô­žete pre­čí­tať tu. Psy­cho­ló­go­via sa však zho­dujú na tom, že naj­mil­ším ty­pom osob­nosti je typ ISTJ. Čím sa títo ľu­dia­vyz­na­čujú? Cha­rak­te­ris­tic­kých je pre nich týchto 10 vlast­ností. 

My­er­sová a Brigg­sová de­fi­no­vali osob­nosť ISTJ na­sle­dovne.

#1 Ľu­dia vám ho­vo­ria, že ste sta­ro­módni a vy sami veľmi dobre viete, že máte mladé telo, no “starú dušu”. Máte jed­no­du­cho radi “sta­ro­módne” spô­soby a fas­ci­nuje vás, aký nád­herný bol svet v mi­nu­losti.

#2 Ide­álny deň je pre vás dňom, ktorý strá­vite doma a sami. Sa­motu to­tiž po­tre­bu­jete na to, aby ste si do­bili ba­terky. Ta­kýto čas si to­tiž vy­chut­ná­vate naj­viac. Niečo dobré si na­pe­čiete, pre­čí­tate si dobrú knihu a do­pra­jete si re­la­xačný ho­rúci kú­peľ. Čo je viac?

Photo by Noah Bus­cher on Unsp­lash

#3 Ste re­a­lis­tickí. A to je možno je­den z naj­väč­ších roz­die­lov oproti typu osob­nosti INFJ. Ta­kisto síce radi sní­vate s ot­vo­re­nými očami, no veľmi dobre roz­li­šu­jete, čo je re­a­lita a čo sen. Re­a­lis­tické sú vaše plány, vaše ví­zie a aj vaše ciele.

#4 Naj­väč­šie nad­še­nie vám spô­so­bia vždy ma­lič­kosti – mi­lu­jete ich. Ne­pot­re­bu­jete kluby, lu­xusné do­vo­lenky či al­ko­hol na to, aby ste si na­ozaj užili. Ho­to­vým zá­žit­kom je pre vás hoci aj pre­chádzka miest­nym par­kom. Viete to­tiž, že krása sa ukrýva v tých naj­jed­no­duch­ších ve­ciach.

#5 Ste skve­lým za­mest­nan­com. Ste pre­cízni, lo­jálni a sna­živí, preto sa veľa ISTJ osob­ností stáva “za­mest­nan­com roka” alebo žne úspe­chy v po­dobe po­vý­šení. Práca na voľ­nej nohe by však ne­bola ni­čím pre vás – upred­nost­ňu­jete is­totu.

pe­xels.com

#6 Sta­bi­lita a pra­vi­del­nosť sú va­šimi pri­ori­tami. Ak je niečo ne­pred­ví­da­teľné a často sa to mení, stáva sa to pre vás hroz­bou.

#7 Ste ma­xi­málne úp­rimní. Nie­ktorí ľu­dia si to sa­moz­rejme veľmi vá­žia, no ako isto viete, iní to ne­znesú.

#8 Ľu­dia vás po­va­žujú za ma­xi­málne spo­ľah­li­vého člo­veka. Ve­dia, že keď raz niečo po­viete, tak to jed­no­du­cho na 100% platí.

Photo by Tanja Heff­ner on Unsp­lash

#9 Po­va­žu­jete za svoje po­sla­nie ro­biť svoju ro­dinu a svo­jich pria­te­ľov šťast­nými. Ve­ľa­krát by ste preto spra­vili na­ozaj čo­koľ­vek. Ak sa vám to ne­po­darí, po­va­žu­jete to za svoje osobné zly­ha­nie, čo však sa­moz­rejme nie je pravda.

#10 Ste veľmi po­kojní a prak­tickí. Nič vás len tak ľahko ne­vy­ve­die z miery. Aj väč­šie prob­lémy do­ká­žete vy­rie­šiť s po­ko­jom An­gli­čana a veľmi efek­tívne.

zdroj: the­minds­jour­nal

Komentáre