Ne­za­slú­žiš si byť jeho dru­hou mož­nos­ťou. Ne­us­po­koj sa s nie­čím čo je me­nej, len preto, že ti ho­vorí pekné slová. Pre­tože ak si ťa ne­vyb­ral te­raz na prvé miesto, ne­vy­be­rie si ťa ani na­bu­dúce.

Za­slú­žiš si byť nie­koho pr­vou voľ­bou, je­di­nou že­nou, ktorú bude mi­lo­vať úp­rimne a bez­pod­mie­nečne. 

Za­slú­žiš si byť s nie­kým, kto si ťa vy­be­rie za­kaž­dým, nie len v tedy kedy sa mu to hodí. 

Za­slú­žiš si nie­koho, kto sa k tebe bude sprá­vať slušne, nie­koho, kto má oči len pre teba.

Za­slú­žiš si nie­koho, kto ti bude verný. Ne­ute­kaj za nie­kým, kto na teba nemá čas. Ne­zos­tá­vaj s ta­kým mu­žom, ktorý ti bude ub­li­žo­vať a bu­deš cí­tiť, že ni­kdy pre neho ne­bu­deš tá pravá.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
zdroj: pe­xels.com

Zlatko, ne­za­slú­žiš si nie­koho, pre koho si len plán B. Za­slú­žiš si byť jeho pr­vou voľ­bou. Pro­sím, ne­ne­chaj sa zne­uží­vať len preto, pre­tože to on chce. Za­slú­žiš si celý svet, tak ne­ber me­nej. 

Ne­dá­vaj mu celú svoju dušu ani tvoj ori­gi­nálny svet, ak nie je pre teba schopný uro­biť je­dinú ma­lič­kosť. Za­slú­žiš si to­tiž nie­koho, kto ťa bude mi­lo­vať ce­lým svo­jim srd­com.

Pro­sím, ne­buď jeho dru­hou voľ­bou, pre­tože mu dá­vaš šancu zni­čiť ťa znova a znova. Pro­sím, ne­pre­mýš­ľaj stále a ne­chaj ho ísť. Pa­mä­taj na to, že vždy pri sebe po­tre­bu­ješ člo­veka, ktorý ťa po­drží v dob­rých ale aj v tých zlých dňoch. A to on nie je.

zdroj: pe­xels.com

Ty si za­slú­žiš šťas­tie a lásku. Ne­za­slú­žiš si byť takto po­ní­žená a utia­hnutá v kúte, ča­ka­júca na to, kedy sa zmení. On sa ne­zmení. Pre­staň teda ča­kať na to, kedy ťa prek­vapí alebo kedy ti dá dar­ček, po­vie ti že ťa mi­luje a že ťa má rád. To sa prav­de­po­dobne ne­stane. Má ťa len na zá­bavu.

Toto na­ozaj chceš? Mys­lím si a aj ve­rím, že nie. 

Tak sa po­stav a choď to zme­niť. Za­slú­žiš si to. 

Komentáre