Ty. Je­di­nečná osoba. Osob­nosť. Po­vaha, ktorá je je­di­nečná a vy­berá si ľudí, ktorí budú zo­hrá­vať dô­le­žitú rolu v jej ži­vote. Ob­čas sa skla­meš, ale vtedy vieš, kto sku­točne stojí pri tebe a kto si ťa váži. Mi­lu­ješ ľudí, chceš byť ich sú­čas­ťou a vá­žiš si ich. No zá­ro­veň oča­ká­vaš, že ako sa ty sprá­vaš k nim, tak by sa mali aj oni sprá­vať k tebe. Nie vždy to tak fun­guje a ty so zlo­me­ným srd­com za­nev­rieš na kaž­dého. Na ro­dinu, na pria­te­ľov, na lásku, na seba. 

Stále však ve­rím, že exis­tujú ľu­dia, ktorí v tvo­jom ži­vote sú na­ozaj správne a si šťastná za to, že ich máš. Drž sa tých ľudí, po­vedz im, že ich máš rada a že im ďa­ku­ješ, že sú v tvo­jom ži­vote. Po­vedz im, že ti zá­leží na nich a že si ich vá­žiš.  Mys­lím si, že je ne­smierne dô­le­žité mať okolo seba dob­rých ľudí, pre­tože je­dine tak mô­žeš spo­kojne žiť. Ak máš okolo seba ľudí, kto­rým ne­ve­ríš alebo ktorí sú fa­lošní, ni­kdy ne­bu­deš úp­rimne šťastná.

couple-disney-kiss-Favim.com-5014646

we­he­ar­tit.com

Drahá, buď na ľudí vy­be­ravá. 

Vy­be­raj si zod­po­vedne tých, ktorí budú v tvo­jom ži­vote.

Pre­tože tvoj vý­ber ne­skôr ovplyvní celý tvoj ži­vot.

Ne­mí­ňaj svoj dra­ho­cenný čas na nie­koho, kto o to ne­stojí. 

Ob­klo­puj sa ľuďmi, ktorí ti dô­ve­rujú a kto­rým ty dô­ve­ru­ješ. Ne­cíť sa sama me­dzi de­siat­kami ľudí.

Vy­be­raj si zod­po­vedne lásku a par­tnera, ktorý bude stáť po tvo­jom boku.

Vy­be­raj si zod­po­vedne pria­te­ľov, ktorí ťa budú pod­po­ro­vať.

Vy­be­raj si zod­po­vedne ľudí, ktorí budú v tvo­jom ži­vote zo­hrá­vať dô­le­žitú rolu.

large-5

we­he­ar­tit.com

Ne­buď s nie­kým len preto, lebo nech­ceš byť sám.

Ne­buď s nie­kým, kto si ťa ne­váži.

Ne­buď s nie­kým, kto ne­pozná tvoju hod­notu.

S ľuďmi bu­deš celý ži­vot, preto si ich vy­be­raj zod­po­vedne.

Milá moja, tvoj čas na tomto svete je ob­me­dzený, preto si vy­be­raj po­zorne, s kým chceš žiť, komu chceš ve­no­vať svoj čas a pri kom si na­ozaj úp­rimne šťastná.

„Váš čas je ob­me­dzený, tak ho ne­mí­ňajte na ži­vot nie­koho iného.“

Steve Jobs

Komentáre