Už ako malé dievča si ča­kala na svojho vy­sní­va­ného princa. Hrala si sa s bá­bi­kami a pred­sta­vo­vala si si, že si to ty, tá, ktorá kráča v tých krás­nych bie­lych ša­tách, hoci si ešte ne­mala po­tu­chy, čo to vlastne zna­mená.

Po­kra­čo­valo to v ro­koch, kedy si cho­dila do školy a za­čala si sa stre­tá­vať s chlap­cami v tvo­jej, alebo ved­ľaj­šej triede, no sprá­vali sa k tebe čudne. Ťa­hali ťa za vlasy, kri­čali na teba rôzne ne­zmysly a ty si ne­ve­dela, čo sa deje. Predsa v roz­práv­kach sú všetci takí po­zorní a sú vy­kres­ľo­vaní ako hr­di­no­via a ochran­co­via.

V pu­ber­tál­nom veku si si na stenu, alebo do tvojho den­níka le­pila prvé pla­gáty a ob­rázky na kto­rých boli ho­ke­jisti, fut­ba­listi a hlavne spe­váci. Pá­čili sa ti a rada si sa na nich dí­vala, či už v te­le­ví­zii, alebo v ne­ja­kom hu­dob­nom klipe. Je ti už od­dávna známe, že vždy ťa zau­jí­malo to opačné po­hla­vie. Na­po­kon, stále osta­neme tie prin­cezné, ktoré je po­trebné chrá­niť a vá­žiť si ich 🙂

31600435912_21e5c62f30_k

thought­ca­ta­log.com

Ale ako tieto sku­toč­nosti ovplyv­nili tvoj ži­vot? Práve pre tieto spo­mienky z mi­nu­losti, sa nám než­nej­ším po­hla­viam za­e­vi­do­valo to, že hľa­dáme svojho princa. No ako každá z nás vie…. vô­bec to nie je také ru­žové ako sa zdá. Ve­kom sme prišli na to, že láska je zlo­žitá. Nie je to o tom, že nie­kde na nás čaká náš princ a na­po­kon všetko do­padne ako v roz­právke. Je to o ne­us­tá­lom spoz­ná­vaní sa, chá­paní sa a o tom, ako do­kážu spolu fun­go­vať dve osoby.

couple-love-people-romantic

pe­xels.com

Nech­cem kaž­dého há­dzať do toho is­tého vreca. Ale je mi vše­obecne známe, že v dneš­nej dobe nie je veľa trva­lých vzťa­hov Z TEJ PR­VEJ LÁSKY, ako to bolo ke­dysi, no ne­vyv­ra­ciam fakt, že také ne­exis­tujú! Mo­men­tálne je veľmi veľa fak­to­rov, ktoré buď vzťah vy­lep­šia alebo po­ka­zia. Denne sa stre­tá­vaš s ľuďmi v škole, v práci alebo kde­koľ­vek inde, no ni­kdy ne­vieš na sto per­cent, akí na­ozaj sú. Aj keď stret­neš chlapca alebo muža, s kto­rým ti je su­per, máte po­dobné zá­ujmy, ob­jíma ťa, chráni ťa, po­máha ti, tak stále na­ra­zíte na prob­lém, ktorý je po­trebné vy­rie­šiť. Sa­moz­rejme, nie­ktoré už ne­vy­rie­šiš.

Som veľmi rada, že exis­tuje niečo ako láska. Je to ob­do­bie, v kto­rom si šťastná a ne­me­nila by si nič na svete za to, aby to skon­čilo. No nie­kedy sa to stane. Vtedy si ur­čite po­vieš, že si už náj­deš toho pra­vého a ne­od­dáš sa kaž­dému, kto na teba bude milý, no v tom mo­mente ešte ne­vieš, čo ťa vlastne čaká. Každý vzťah je o chá­paní toho dru­hého. Aj keď ne­máte spo­ločné ak­ti­vity, mu­síte sa buď pris­pô­so­biť alebo nájsť ne­jaké, ktoré budú spo­ločné. Prečo by si mala za­ho­diť vzťah, v kto­rom si šťastná? Pre­tože on nemá rád na­ku­po­va­nie? Pre­tože ty ne­máš rada vý­lety do hôr? Spojte to! Pra­cujte na svo­jom vzťahu.

Keď sa v jeho ob­jatí cí­tiš bez­pečne, mi­lo­vaná, ak si ťa váži, ak spolu ko­mu­ni­ku­jete a ty v srdci cí­tiš, že on je ten pravý,  (až na men­šie ne­dos­tatky)……nechci to me­niť, ne­hľa­daj ďa­lej tvojho PÁNA BOŽ­SKÉHO, pre­tože ne­exis­tuje. Ni­kto nie je do­ko­nalý, no keď ťa nie­kto mi­luje, vždy si nájde cestu k tvojmu srdcu 🙂     

Komentáre