Všimla si si, že ti­ché diev­čatá v tvo­jom okolí sú má­lo­kedy za­dané? Čím to je? Je to skrátka len trend, ne­pot­re­bujú ni­koho alebo je to len ná­hoda? 

Ti­ché ženy sú ve­domé ženy. Sú ne­oby­čajne zmy­selné ženy, na kto­rých skrátka „niečo je“. Zaujmú ťa možno svo­jim vý­zo­rom, možno sprá­va­ním, ina­kos­ťou, možno si ňou aj ty.

Ve­domé ženy ve­dia, kedy ich ego vy­hráva a kedy je úplne zby­točné sa há­dať. Ve­domé ženy pre­mýš­ľajú, až po­tom ho­vo­ria. Uve­do­mujú si svoju hod­notu, ná­zory dru­hých i vá­žia, ale pre­mýš­ľajú za seba. Ve­dia, kedy je dobré od­ísť, kedy je dobre dať a zo­brať.

Nie sú do­ko­nalé, no sú ve­domé. Ne­trá­pia sa, ako o nich pre­mýš­ľajú druhí, nie je to o ve­do­mých že­nách, je to o tých, ktorí im zá­vi­dia.

Dáva svojmu mu­žovi slo­bodu, pre­tože ju chce ta­kisto aj pre seba. Ve­domé ženy ve­ria, že v kaž­dom je niečo dobré a ne­od­cu­dzujú. Triezvo vi­dia re­a­litu a vy­be­rajú si ľudí, s kto­rými budú trá­viť čas. Nie že by boli po­vr­chné, av­šak sú po­zorné a vní­mavé.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
zdroj: unsp­lash.com

Naj­lep­šiu časť z člo­veka ne­hľadá vo ve­ciach, ktoré mal, ale v skut­koch, ktoré uro­bil. 

Ve­domé ženy ča­kajú. Nie na zá­zrak, na ži­vot či na prí­le­ži­tosti. Žije ži­vot na plno, vy­užíva svoje schop­nosti a dary. Ča­kajú však na niečo iné: naňho. Na toho, kto ich na­plní lás­kou. Ne­hľa­dajú ho, uží­vajú si ži­vot, po­kiaľ ne­príde. No ne­ná­padne a vlastne ne­priamo sa pri­pra­vujú na lásku s ním. Cez pria­te­ľov, cez mo­menty, cez skla­ma­nia i bo­lesti.

Sú si ve­domé, že sa naj­skôr mu­sia na­učiť mi­lo­vať samé seba, až po­tom môžu mi­lo­vať nie­koho iného. Sú ti­ché, no ich mysle sú hlučné. Sú ve­domé. Vá­žia si.

Možno si aj ty sama po­vieš, že si ve­domá, že už pri­šiel čas zdie­ľať s nie­kým ži­vot, no ver, že všetko príde až vtedy, keď bu­deš sku­točne pri­pra­vená. Nič nie je ná­hoda, všetko má svoj zmy­sel. Aj tvoje ra­dosti, sta­rosti a pre­hry.

Si sin­gle, pre­tože ešte po­tre­bu­ješ spoz­nať samú seba.

Si sin­gle, lebo sa po­tre­bu­ješ ešte niečo na­učiť.

Si sin­gle, lebo si ve­domá, že ne­treba niečo ro­biť na­silu.

Príde to. Ver mi, ve­domá žena. No po­čkaj, ob­ja­vuj, ži, ra­duj sa.

Komentáre