Nové za­čiatky. Nové konce. Každý deň sa dvaja za­ľú­bení ľu­dia roz­hodnú byť spolu, no v tom is­tom čase sa iné páry roz­chá­dzajú. S lás­kou ma­ni­pu­lu­jeme ako sa nám za­chce. A po­tom sa ču­du­jeme, že no­vo­vznik­nuté vzťahy majú krat­šie trva­nie ako mlieko.

Prečo si na za­čiatku sľu­bu­jeme „navždy“ a o pár me­sia­cov sa tvá­rime, že sa ne­po­známe?

Na za­čiatku chcú ľu­dia všetko a chcú to hneď. Ne­majú prob­lém dá­vať sľuby, ktoré v tom mo­mente možno mys­lia vážne, ale ne­uve­do­mujú si čo môžu spô­so­biť. Do všet­kého vstu­pujú s oča­ká­va­niami, ktoré keď sa ne­na­pĺňajú za­čí­najú byť ne­spo­kojní a po­chy­bo­vať. Vďaka so­ciál­nym sie­ťam, sm­skám či vo­la­niam sú tak zvyk­nutí byť nons­top v kon­takte, že ak sa stretnú zoči-voči ne­majú si čo po­ve­dať. Do­ká­žeme kon­tro­lo­vať po­maly každú mi­nútu ži­vota toho dru­hého a tak nás už nič ne­prek­vapí. Z pred­chá­dza­jú­cich vzťa­hov si pri­niesli ba­toh plný skla­ma­nia a ne­na­pl­ne­ných tú­žob, vďaka kto­rým sa tak po­ve­diac obr­nili a nie sú pri­pra­vení nie­koho k sebe bliž­šie pus­tiť.

how-to-improve-your-romantic-relationship-instantly-58706ca1947e61f5038b4568
zdroj: kom­pa­siana.com

Ľu­dia majú strach. Ob­rov­ský. Z toho, že ich ten druhý úplne spozná a ne­bude sa mu to pá­čiť. Z toho, že im nie­kto opäť zlomí srdce. Nechcú nič vážne, a ak to tak za­čne vy­ze­rať, rad­šej rýchlo zu­te­kajú. Nie sú pri­pra­vení na vážny vzťah. Usa­diť sa, ve­no­vať sa nie­komu, spo­lie­hať na nie­koho. Pred­stie­rajú. Tú­žia po láske, oča­ká­vajú ju od dru­hých, no sami ju nie sú schopní dať. Ak sa cí­tia ne­po­hodlne, ne­robí im prob­lém opus­tiť osobu, ktorá im viac ne­vy­ho­vuje.

Je jedno ako veľmi ich má rád/a, nie je to predsa ich prob­lém. Ve­dia, že v mori je mnoho rýb. Majú prob­lém ve­no­vať celý deň jed­nej osobe, no ne­majú prob­lém stre­tá­vať stále no­vých ľudí. Veď, čo ak ná­ho­dou stretnú nie­koho lep­šieho? Od dru­hého oča­ká­vajú, že bude per­fektný, no s tým by mali najprv za­čať od seba. Dnešný po­hľad na sex je od­lišný. Sex už nie je spá­janý s lás­kou, do­kážu to se­pa­ro­vať. Už ne­pot­re­bujú člo­veka najprv dobre spoz­nať, za­ľú­biť sa a až po­tom do toho vpad­núť.

zdroj: pe­xels.com

Jed­no­rá­zovky, ot­vo­rené vzťahy či pria­teľ­stvá s vý­ho­dami nie sú v sú­čas­nej dobe ni­čím ne­ob­vyk­lým. Ako­náhle majú po­cit, že im niečo chýba – hľa­dajú. Člo­veka, ktorý im vy­plní náš čas, kto oživí ich den­no­dennú ru­tinu, ktorý ich po­hladí, uteší, po­vzbudí, nie­koho kto ich do­plní. A ak majú po­cit, že im to všetko po­sky­tol, za­čnú sa nu­diť. A znova hľa­dajú nový vie­tor do ich pla­chiet.

Jed­no­du­cho nie sú pri­pra­vení.

Lásku brať a rov­nako ani dať.

Komentáre