Eman­ci­pá­cia. Fe­mi­niz­mus. Tech­no­ló­gie. Doba sa mení, zmeny pri­chá­dzajú.

Po­zrela som sa na pár štú­dií, ktoré jed­no­značne po­tvr­dzujú, že muž má pri sebe rad­šej me­nej in­te­li­gentnú ženu, ako in­te­li­gen­tnej­šiu a sa­mos­tat­nej­šiu.

Sú cie­ľa­ve­domé, in­te­li­gentné, sa­mos­tatné a všetko rie­šia s chlad­nou hla­vou. Sú vní­mavé a se­ba­ve­domé. Silná žena ne­pot­re­buje muža, aby pre ňu bo­jo­val a preto ak sa s nie­kým ne­cíti dobre vo vzťahu, jed­no­du­cho s ním ne­bude. Ni­komu sa ne­mieni do­pro­so­vať a ak sa jej niečo ne­páči, po­vie to. Nie­ktorí muži to skrátka s ňou ne­z­vlá­dajú.

Byť sil­nou že­nou ne­zna­mená byť ne­cit­li­vou s chlad­ným srd­com. Muži sa však ne­skôr pri nich za­čnú cí­tiť ako me­nej­cenní, ktorí si po­tre­bujú niečo do­ka­zo­vať a ne­sta­čia svo­jej par­tnerke. Sa­moz­rejme, česť vý­nim­kám. Pí­šem to v rámci štú­dií, ktoré to jed­no­značne po­tvr­dili a v rámci osob­ných skú­se­ností mo­jich zná­mych-mu­žov i žien.

Silná žena vie čo chce a vy­ža­duje to isté od svojho par­tnera. Ne­mieni byť s nie­kým, kto sa ne­vie roz­ho­do­vať, je ne­istý a ne­úp­rimný. Sa­moz­rejme, že chce byť s nie­kým, ale jed­no­du­cho, ak má s nie­kým byť celý ži­vot, nech je to sku­točne dobrý muž, ktorý jej bude opo­rou.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Vy­ža­duje čest­nosť, úp­rim­nosť a než­nosť. Ta­kisto, ak aj od svojho pria­teľa, tak aj od svo­jich pria­te­ľov. Mi­luje bez­pod­mie­nečne a ak sa sku­točne za­mi­luje, stojí to za to. Je mi­lu­júca, po­zorná, štedrá a skvelá par­tnerka, no vie, kedy treba od­ísť zo vzťahu. Silná žena pod­po­ruje svojho man­žela, stojí pri ňom a je mu opo­rou. Pri­po­mína mu to, čo si na ňom váži a aký silný je. Je síce pravda, že si ne­vys­tačí s má­lom, no po­trpí si na zá­kladné hod­noty. Silná žena sa ne­usadí zo stra­chu. Vie byť šťastná aj sama, aj keď zbož­ňuje byť za­mi­lo­vaná.

Muži sa boja ta­kýchto žien. Úp­rimne som pát­rala a pý­tala sa, prečo to tak vní­majú a naj­čas­tej­šou od­po­ve­ďou bolo to, že sa pri nej cí­tia me­nej­cenne, čo vplýva aj na to, že ak by za­rá­bala viac, cí­tili by sa zby­točne. Sama silná žena to tiež nemá jed­no­du­ché, pre­tože sa tak­tiež ob­vi­ňuje z vecí, ktoré vô­bec nie sú pravda a preto sa oci­táme v za­ča­ro­va­nom kruhu, kedy sa tak ako aj ženy, tak aj muži vi­nia z toho, aký sú, res­pek­tíve nie sú.

Preto ni­kto nie je ví­ťa­zom a po­ra­ze­ným a na ukon­če­nie tohto článku by som chcela pri­dať môj ob­ľú­bený vý­rok, ktorý jed­no­du­cho vy­svet­ľuje celú túto „kauzu“. Preto don´t worry, ženy a muži, lásku po­tre­bu­jeme ako soľ, preto sa ne­pod­ce­ňujme, hľa­dajme a náj­deme. Verte mi.

„Mi­lo­vať a byť mi­lo­vaná pre mňa zna­mená mnoho. Vždy si z toho ro­bím srandu, pre­tože vieme byť ,my ľu­dia, veľmi pro­tivní. Ale nie je to práve to, o čom sní­vame? Byť as­poň trošku mi­lo­vaní?“

Komentáre