Ži­jeme v zvlášt­nej dobe. Vieme presne, kedy sa daný pá­rik roz­išiel. Už tam ne­dá­vajú za­ľú­bené fotky, ne­ko­men­tujú si každý sta­tus a nie­ktorí do­konca nie sú ani pria­te­lia. Ži­vot na in­ter­nete vy­zerá omnoho kraj­šie ako v sku­toč­nosti a teba chy­tajú dep­re­sie, prečo sa, sakra, všetci majú dobre, ces­tujú, majú par­tnera alebo sú na kon­certe, za­tiaľ čo ty ži­ješ vraj nor­málny ži­vot.

In­ter­net nás dnes podľa môjho ná­zoru ovplyv­ňuje až prí­liš. Sle­du­jeme, laj­ku­jeme, pri­dá­vame a ča­káme na odozvu. Na­zý­vam to „ho­ne­nie ega“. Áno, pro­stred­níc­tvom laj­kov, sr­die­čok a toho, že ur­čite nám to mu­sia všetci priať! Veď po­zri, zlatko! Máme 165 laj­kov a 14 ko­men­tá­rov, ktoré ho­vo­ria akí sme zlatí, nech nám to dlho vy­drží a prajú nám to. Drahá moja, ne­ho­vo­rím, že to každý píše len tak a že sú to fa­lošní ne­praj­níci, ale zas ne­treba pod­lie­hať emó­ciám. Tiež som si to mys­lela a bola toho is­tého ná­zoru, ale šťastný vzťah sa ne­ur­čuje po­čtom laj­kov na Va­šej krás­nej no­vej fotke v prí­rode.

Prečo teda šťastné páry ne­vy­uží­vajú na­plno in­ter­net a ne­pre­zen­tujú sa na ňom?

Pre­tože žijú TU a TE­RAZ! 

Po­zri, ja ne­ho­vo­rím, že od­te­raz so svo­jím dra­hým ne­pri­dajte ani jednu fotku a za­tĺkajte vô­bec, že ste spolu. Av­šak dá­vať na fa­ce­book a ins­ta­gram kaž­dých 5 mi­nút inú po­lohu le­ža­nia v ne­deľu po­obede, mi príde zvláštne. Ne­treba si stále do­ka­zo­vať, že každý o Vás vie a nech ti zá­vidí, ako sa máš práve dobre. Toto šťastné páry ne­rie­šia. Žijú daný mo­ment a mi­lujú na­plno. Idú do hôr, do zoo, na pre­chádzku, ho­cikde. Ne­sle­dujú me­dzi­tým, ako šliapu ko­pec, koľko ľudí im dalo lajk a zá­vi­delo kde sú. Rie­šia iba prí­tom­nosť toho dru­hého a ver, že si ju ve­dia vy­chut­nať!

Ne­rie­šia svoje prob­lémy ve­rejne! 

„Láska, mi­lu­jem ťa. Od­pusť mi za ten dne­šok. Bol som hlu­pák. Pre­páč. Mi­lu­jem ťa.“ Ach pro­sím Vás, toto si vy­svet­lite me­dzi štyrmi očami. Ni­kto ne­pot­re­buje ve­dieť, či ste sa opäť po­há­dali, ne­daj­bože za­čali rie­šiť slovo „roz­chod“ cez ko­men­táre. To ni­ja­kému páru ne­pro­spieva ani na Va­šom vý­zore pred os­tat­nými a ani Vám. Prob­lémy sa majú rie­šiť me­dzi štyrmi očami. A to šťastné páry ro­bia. A ve­rím, že i ty. Ne­máte predsa 14 ro­kov.

Na­ozaj­stné šťas­tie je z jed­no­du­chého by­tia

vo vzťahu s nie­kým, koho mi­lu­ješ!

Mô­žeš opí­sať lásku ako­koľ­vek len chceš, ale aj tak to ni­kdy ne­do­ká­žeš opí­sať. Láska a city, ktoré cí­tiš, sú ne­opí­sa­teľné a krásne zá­ro­veň. Šťastné páry si ho­vo­ria do očí, ako sa mi­lujú. Ne­treba na to ne­us­tále sta­tusy o tom, akí ste spolu šťastní. Nie­kedy sa viac sú­stre­díme, ako bude vy­ze­rať ten nový prís­pe­vok a ako ho ko­men­tuje, miesto toho, aby sme mu to na­ozaj do­ká­zali. Vy­jadri to slo­vami, boz­kami, ob­ja­tiami. Ako len chceš. Ale na­živo, v jeho prí­tom­nosti.

Ne­pot­re­bujú ni­komu nič do­ka­zo­vať! 

Sú spolu jed­no­du­cho preto, lebo sú spolu šťastní. Ne­pot­re­bujú ni­komu nič do­ka­zo­vať o tom, ako sa majú skvelo, ako veľmi sa ľú­bia a majú do­ko­nalý vzťah. Ruku na srdce, ni­kto nemá do­ko­nalý vzťah. Ni­kto. A preto ho nie je nutné tvo­riť. Ak ste šťastní, prídu i búrky, ale ak sa mi­lu­jete, vy­časí sa.

A tá naj­dô­le­ži­tej­šia vec…

Ne­dá­vam na frázu „Vedci zis­tili“, ale s tým, že tí, ktorí ne­pou­ží­vajú často so­ciálne siete, sú šťast­nejší a spo­koj­nejší sami so se­bou. Ne­po­rov­ná­vajú sa toľko s inými, ktorí píšu svoje šťastné sta­tusy. Jed­no­du­cho žijú. Na­plno a s lás­kou. Nie­kedy za­bú­dame, že šťas­tie a láska sa skrý­vajú v ma­lič­kos­tiach. Ne­za­bú­dajme! Ne­chajme žiť lásku. Buďme šťastné, ženy!

Komentáre