Drahý ty,

Nie som si istá, či som pri­pra­vená slo­vami vy­jad­riť to, čo cí­tim, ale viem, že po­kiaľ to ne­skú­sim, ľu­to­vala by som to.

Na­učil si ma veľa. O sebe, o vzťa­hoch, o do­spe­losti a o láske. Na­učila som sa, že som typ člo­veka, ktorý mi­luje ce­lým srd­com. To je to, čo sa mi stalo s te­bou. Tvoja osob­nosť, spô­sob, akým si ku mne ho­vo­ril, tvoj šarm, tvoj okúz­ľu­júci po­hľad ho­vo­ril, že ty si ten pravý. Áno, zdalo sa to až prí­liš dobré, aby to bola pravda.

Naj­väč­šia rana, ktorá ma emo­ci­onálne vy­cu­cala bola ona. Ve­rila som ti, no ty si ma skla­mal. Ho­vo­ríš, že moje tvr­de­nia sú vy­tr­hnuté z kon­textu, inak po­cho­pené, alebo ne­správne in­ter­pre­to­vané. Ale ty si sa ni­kdy ne­po­kú­sil vy­svet­liť ich podľa tvo­jich pred­stáv. Ni­kdy si mi ne­po­ve­dal tvoju pravdu.

Ty si sa ani ne­od­hod­lal pri­znať. Vtedy som vi­dela ci­tát od Boba Mar­le­yho že: „Naj­väčší zba­be­lec je muž, ktorý pre­budí lásku v žene, bez úmyslu ju mi­lo­vať.“…od­vtedy som sa bála… bo­jím sa čas­tej­šie ako je zdravé… Ub­lí­žil si mne, ale ub­lí­žil si aj sebe. A ona, ona zni­čila niečo, čo sme bu­do­vali roky. Len jedno mi nejde do hlavy. Ako si mo­hol?

Zdroj: thoughtcatalog.com

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Bu­dem k tebe úp­rimná, pre­tože to je to, čo by do­spelí ľu­dia mali ro­biť. Nie je to fér. Dr­žala som sa ďa­lej, lebo som dú­fala, že sa veci zme­nia. Veci sa zme­niť do­kážu, ale ne­mô­žem zme­niť člo­veka. Ne­mô­žem zme­niť teba. Mô­žem zme­niť seba a si­tu­áciu, v kto­rej som sa ocitla. A ja si ho­vo­rím dosť. Pus­tila som ťa do môjho ži­vota, uká­zala som ti moje srdce, po­znáš každú moju sla­bosť, ro­dinu, spá­vaš v mo­jej po­steli. Dala som ti všetko, no moja od­mena bol po­hľad, že ty vlastne ani nie si môj.

Ten deň, tá mi­núta, tá chvíľa mi vzala ešte niečo… Už viac ne­ve­rím na roz­právky. Vieš, mali sme sny. A jed­ným z mo­jich snov si bol aj ty. Mys­lela som, že si to cí­til rov­nako, no ty si sa hral. Stále ne­viem uve­riť tomu, že si to do­ká­zal. Ty nie si ten muž, kto­rého som mi­lo­vala. Ty nie si ten muž, kto­rého som po­znala. Už viem, že si sa ku mne vra­cal zo zvyku, lebo ti táto idylka vy­ho­vo­vala. Aj spá­vať s inými ti vy­ho­vo­valo. Aj …

800x400-woman-alone-on-bed

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Trápi ma tvoj spô­sob za­ob­chá­dza­nia s ľuďmi. So mnou. Čím som si toto za­slú­žila? Sna­žila som sa hľa­dať chybu v sebe. Ale už chá­pem, že ty taký proste si. No ja sa vzdá­vam. Už viac nie som sú­čas­ťou tvo­jej hry. Bo­jo­vala som o teba je­di­ným spô­so­bom – bola som tu pre teba a mi­lo­vala ťa. Ale hneď som si uve­do­mila, že bo­ju­jem vo­pred pre­hnanú bitku. Ona vy­hrala. Chcem ve­dieť, kde v ten mo­ment zmizla tá česť, ktorú si tak veľmi za­stá­vaš.

Nech­cem, aby si sa cí­til zle. Mys­lím len, že tvoja ne­úp­rim­nosť nie je fér vo chvíli, kedy sa úp­rim­nosť a čest­nosť oča­káva odo mňa. Si naj­dô­le­ži­tej­šia osoba v mo­jom ži­vote. Ale mám len je­den ži­vot, tak prečo ho mí­ňať s nie­kým, kto mi nedá po­cí­tiť, že aj ja som naj­dô­le­ži­tej­šou oso­bou v jeho svete?

Ne­chá­vam ťa ísť, ne­do­vo­lím, aby mi nie­kto, ako ty, na­ďa­lej brá­nil za­bú­dať na jednu dô­le­žitú osobu – a to na seba. Ve­rím, že člo­veku sa raz všetko vráti a ďa­ku­jem ti.

Ďa­ku­jem ti, že si mi svo­jou ne­roz­váž­nos­ťou a zba­be­los­ťou dal šancu vstú­piť do ži­vota mu­žovi, kto­rému raz po­viem svoje Áno!

Zdroj: pinterest

Zdroj: pin­te­rest.com

Komentáre