Ste šťastní, sme­jete sa spolu, ho­vo­ríte si ako sa ľú­bite, no kaž­dým dňom tak in­ten­zív­nej­šie cí­tiš, že už to nie je to, čo bý­valo. Ho­vo­ríš si, že je to možno len ne­jaký skrat, veď nie každý deň je deň D, no po týžd­ňoch, ba do­konca po me­sia­coch únav­ného bá­da­nia čo sa sakra stalo, zis­ťu­ješ, že táto osoba nie je tá, kto­rej raz po­vieš svoje áno.

Roz­mýš­ľaš, čo sa mohlo stať, veď všetko bolo tak krásne. Ono to na­ozaj fun­guje, po­kiaľ sa na danú osobu ne­zač­neme po­ze­rať ako na sa­moz­rej­mosť.

Prečo sa teda roz­chá­dzame, hoci sa mi­lu­jeme?

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Vzťah končí, ak zly­hala ko­mu­ni­ká­cia.

Sna­žíš sa spo­me­núť si, kedy ti na­po­sledy po­ve­dať mi­lá­čik, zlatko alebo ťa len tak po­boz­kal? Keď sa pre­sta­neme roz­prá­vať o dob­rých, ne­daj­bože aj tých zlých ve­ciach, keď za­čneme za­bú­dať na tie malé gestá lásky, ak si pre­sta­neme ho­vo­riť ako si je­den dru­hého vá­žime, čo na sebe máme radi, čo by sme možno zme­nili, ak po­tlá­čame svoje emó­cie, sami si ko­peme cestu ku koncu.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Vzťahy kon­čia vtedy, ak na­miesto roz­ho­voru a kom­pro­misu, ne­hľa­dáme rie­še­nie ce­lej si­tu­ácie, ale každý si „ide svo­jou ces­tou“, lebo ni­kto nie je ochotný v nie­čom ustú­piť. Možno ani nie je chyba v tebe, možno on je ten, ktorý nechce ko­mu­ni­ko­vať a vy­svet­liť si veci, ale vedz, ko­mu­ni­ká­cia je jed­ným zo zá­klad­ných sta­veb­ných ka­me­ňov vzťahu, a po­kiaľ vzťahu chýba tento dô­le­žitý ele­ment, je len otáz­kou času, kedy si po­viete zbo­hom.

Vzťah končí, ak ste si pre­stali uka­zo­vať vzá­jomnú lásku a nák­lon­nosť.

Ak si mys­líš, že ro­man­tika je na dá­tum spot­reby, tak si na omyle. Áno, sú ob­do­bia, kedy upad­neme do is­tého po­hod­lia a na chvíľu si za­bud­neme uká­zať ako veľmi sa ľú­bime a ako nám na tom dru­hom zá­leží, ale ni­kdy si ne­buď istá že tvoj par­tner(ka) raz ne­odíde.  Vzťah končí, keď lásku za­bí­jame vlast­nými ru­kami, keď tvr­díme, že zmizla z ni­čoho nič, a už sa nedá nič uro­biť. Je tak jed­no­du­ché roz­hod­núť sa pre lásku, no ča­sto­krát sme tak tvrdo­hlaví, pyšní, a do­vo­líme úra­do­vať egu,  že sa jej rad­šej vzdáme.

zdroj: fre­e­pik.com fre­e­pik.com

Vzťah končí, ak už ne­máte snahu o vzá­jomné po­ro­zu­me­nie.

Ak pre­sta­neš par­tne­rovi uka­zo­vať tie malé veci, na kto­rých zá­leží, tie malé veci, ktoré ro­bia svet lep­ším, ako sú úsmev, mi­lu­júci do­tyk, vľúdne slovo, ob­ja­tie a po­cit, že ten druhý v tom nie je sám, vieš, že vás vzťah nemá dlhú bu­dúc­nosť. Vzťah končí, keď sa me­dzi vami bu­duje čo­raz väč­šia prie­pasť v ná­zo­roch, zá­uj­moch a vo všet­kom čo vás ke­dysi spá­jalo. Je to vtedy, keď už si ne­chý­bate na­vzá­jom, lebo tým, že ste sa je­den dru­hému istý čas vzďa­ľo­vali, ste si už tak zvykli na svoju ne­zá­vis­losť, že snaha po­ro­zu­mieť si a pop­ra­co­va­nie na vzťahu, ide bo­kom.

Vzťah končí, keď sa roz­hod­neš, že bu­deš ne­zra­ni­teľná.

Je to vtedy, keď mu nech­ceš uká­zať svoje sku­točné ja, vrá­tane tvojho stra­chu, ne­is­toty, sta­rostí, či všetky tvoje jazvy. Roz­ídete sa a on po­zná len jednu ver­ziu tvojho ja, pre­tože tú mäk­šiu, jem­nej­šiu časť teba, ne­mal šancu po­znať. Sú to tie časti tvojho ja, ktoré by si ne­mala uká­zať ni­komu inému. Kto iný, ak nie tvoj par­tner, má po­znať i tvoje sla­bosti? Tie časti, ktoré by mo­hol zlo­miť? Vzťah končí, keď mu ne­uká­žeš svoj strach, keď mu ne­po­vieš ako veľmi ho po­tre­bu­ješ ani to, že ži­vot bez neho si ne­vieš pred­sta­viť. Vzťah končí vtedy, keď srdce na­hradí ego.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Nie­kedy vzťahy kon­čia, pre­tože on ne­bol ten pravý, a možno aj po všet­kých tých skúš­kach sa nič ne­zme­nilo, možno ste obaja do­speli a zis­tili, že toto nie je to, čo chcete. Nie­kedy vzťahy kon­čia prí­liš skoro, a to len preto, že dvaja ľu­dia boli tvrdo­hlaví, prí­liš pyšní, mali strach ot­vo­riť sa je­den dru­hému.

Nie­ktoré vzťahy kon­čia, pre­tože boli tro­chu ťažké a kom­pli­ko­vané, ale vzťahy sú to, čo by ne­malo byť ľahké a vždy per­fektné. Možno práve oča­ká­va­nia, že by mali, sú tie fak­tory, ktoré ich všetky ni­čia. Vzťah je voľba. Viem, že nie­kedy je ťažké roz­hod­núť sa, ale je to len na nás. Buď. Alebo.

❤ #ci­tat #na­dnes #laska #od­zadu

A post sha­red by Od­zadu.SK (@od­zadu) on

Komentáre