Bo­jíš sa ju ľú­biť, pre­tože vieš, že by bola dobrá k tebe? Pre­tože ona k ľu­dom dobrá ne­zvykne byť.

Po tom čím si pre­šla, sa bo­jíš, že by si jej to spra­vil tiež?

Zlo­mil jej srdce a od­išiel len tak?

Bo­jíš sa ju ľú­biť, pre­tože cez to všetko je ona je­diné, čo chceš a čo aj po­tre­bu­ješ?

Ja ti po­viem…

unsp­lash.com

Bo­jíš sa ju ľú­biť, pre­tože nie je ako os­tatné ženy. Ona nehrá hry. Je to sto per­cent alebo nič.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Bo­jíš sa ju ľú­biť, pre­tože po­vie veci na­ro­vinu a ne­bojí sa ako to do­padne.

Bo­jíš sa ju ľú­biť, pre­tože je oheň a ty si sa zvy­kol často spá­liť, a tak hľa­dáš vodu.

Jej typ lásky je ten, čo lieči. Je ako kúzlo, a preto sa bo­jíš, aby si tej víle krídla ne­u­tr­hol.

Bo­jíš sa ju ľú­biť, lebo je to ten typ člo­veka, o kto­rého nech­ceš prísť, a tak jej rad­šej ani šancu ne­dáš, lebo si mys­líš, že by to vo­pred ne­vyšlo, pre­tože nie si pri­pra­vený stret­núť tú pravú a ona ňou je.

Bo­jíš sa ju ľú­biť, lebo vieš, že ona ťa ľúbi, že by si nie­komu pat­ril.

unsp­lash.com

Bo­jíš sa ju ľú­biť, lebo ťa chápe, lebo ju nech­ceš skla­mať a ub­lí­žiť jej.

No, ale prav­dou je, že svoje po­city skrý­vaš.

Bo­jíš sa ju ľú­biť, pre­tože je je­diná,  ktorá by si s te­bou pí­sala do rána. Ona je je­diná, na ktorú mys­líš pri nie­kto­rých pes­nič­kách, lebo máš taký ten za­snený po­hľad. Ona je je­diná, ktorú hľa­dáš na party a v pries­tore, kde je veľa ľudí.

Prav­dou je, že ty sa ju ne­bo­jíš vô­bec ľú­biť , lebo mys­lím,  že to už ro­bíš a to ťa desí, ten po­cit, že ju ľú­biš.

Komentáre