Vi­díš ju, ako je pri ňom šťastná. Áno, je to dobré a múdre dievča. Ta­kisto ako aj on je skvelý a dob­rých cha­lan. Pra­ješ im to. Ale čo ty a tvoje vzťahy? Veď si dobrý člo­vek, ako par­tnerka si skvelá a už si pri­pra­vená na vzťah. No tebe sa ako keby vy­hý­bajú tí muži, ktorí by boli pre teba vhodní.

Ona ho už na­šla. On na­šiel ju. Mrzí ťa to a ho­vo­ríš, že by si to chcela za­žiť tiež. Za­čí­naš po­chy­bo­vať o láske v dneš­nej dobe.

zdroj: pe­xels.com

Ne­ob­vi­ňuj sa za to, že te­raz nie je ni­kto v tvo­jom ži­vote, kto by ťa mo­hol mi­lo­vať. Láska po­tre­buje čas. Ten správny čas. Nie­ktorí na lásku ča­kajú dl­h­šie, nie­ktorí krat­šie. Ne­meň sa len preto, aby si si rýchlo nie­koho na­šla. Ja viem, že to znie ako klišé, ale na dobre sa čaká a vždy má všetko svoj čas.

Láska si ťa nájde. Ver mi. Možno už dnes, možno zaj­tra. Možno to bude tr­vať tro­chu dl­h­šie. No ni­kdy ne­strá­caj ná­dej a ni­kdy ne­ho­vor, že nie si dobrá alebo krásna.

,,Pred­tým som už bol za­mi­lo­vaný – je to ako nar­kóza. Naj­skôr to pri­náša eufó­riu úpl­ného pod­vo­le­nia sa. Ďalší deň chceš viac. Ešte nie si zá­vislý, ale páči sa ti to vzru­še­nie a mys­líš si, že stále do­ká­žeš kon­tro­lo­vať veci. Mys­líš na tú osobu, ktorú mi­lu­ješ asi dve mi­núty, po­tom na ňu za­bud­neš na tri ho­diny. Ale po­tom si na tú osobu zvyk­neš a za­čneš byť na nej úplne zá­vislý. Te­raz na ňu mys­líš tri ho­diny a za­bud­neš na dve mi­núty. Ak nie je na­blízku, cí­tiš sa ako zá­vis­losť, ktorá nejde na­pra­viť. A tak ako zá­vis­láci kradnú a po­ni­žujú sa k tomu, aby do­stali to, čo chcú, ty si ochotný spra­viť všetko, kvôli láske.“

– Paulo Co­elho

zdroj: pe­xels.com

Láska si raz nájde kaž­dého z nás, ale nie vždy sme pri­pra­vení ju pri­jať. Preto toto ob­do­bie, kedy ne­máš ni­koho po svo­jom boku, s kým by si chcela krá­čať ži­vo­tom, ber ako se­bas­poz­ná­va­nie a se­baz­do­ko­na­ľo­va­nie. Vy­uži svoju slo­bodu, vy­uži mož­nosti. Spoz­ná­vaj, uč sa, za­ží­vaj. Možno len nie je čas pre teba a nie si na to pri­pra­vená. Všetko, čo sa v na­šom ži­vote stane má svoj zmy­sel a preto si váž každý oka­mih.

Ten pravý čas na­stane a do tvojho ži­vota vstúpi nie­kto, kto bude rád za každú mi­nútu strá­venú s te­bou.

Komentáre