Ako je to vlastne na­ozaj s pria­teľ­stvom me­dzi mu­žom a že­nou? Môže to fun­go­vať, alebo je to úplný ne­zmy­sel?

Cho­díš s ním už „ne­jaký ten pia­tok“ a po­znáte sa od hlavy až po päty. On vie, čo ti má ob­jed­nať v re­štau­rá­cii a ty vieš, akú prí­chuť zmrz­liny má naj­rad­šej. Po­znáte sa tak dobre, že mu ho­vo­ríš aj to, čo by dievča svojmu chlap­covi ho­vo­riť ne­malo. Od zdra­vot­ných prob­lé­mov cez naj­hl­b­šie dep­re­sie až po ne­pod­statné veci, ktoré ani ne­stoja za spo­me­nu­tie.

No v kaž­dom vzťahu, po­kiaľ sa ne­jedná o tvojho vy­vo­le­ného, príde raz ko­niec. A ak je to je­den z tých pria­teľ­skej­ších kon­cov, pri kto­rom si ne­tr­háte na­vzá­jom vlasy, je­den z vás na­vrhne pria­teľ­stvo. A keďže tebe je ľúto prísť o ta­kého dob­rého ka­ma­ráta, sú­hla­síš.

Stocksy_txpe6117e5d3Qu000_Small_512849-600x300

stocksy.com

No uro­bila si dobre? Ka­ma­ráti a mi­lenci sú dve roz­ličné veci. Ne­spo­mí­nam si, že by ma nie­ktorý z mo­jich ka­ma­rá­tov vi­del nahú. So žiad­nym z nich som ani ni­kdy ne­spala, žiad­nemu som ne­šep­kala žiadne in­tím­nosti a ani je­den z nich ne­vie čo mám a čo ne­mám rada v po­steli. A to je ten ka­meň úrazu.

Ak máš s nie­kým mi­le­necký vzťah, ot­vo­ríš sa mu a dô­ve­ru­ješ mu. Vidí ťa z ta­kej stránky, z kto­rej ťa vidí len má­lo­kto. Ako by si sa po­tom ve­dela po­ze­rať na to ako to isté robí s nie­kým iným? Že už ho zau­jíma nie­kto iný a že ty už nie si v jeho očiach tá naj­lep­šia?

Raz sa to ur­čite stane. Každý sa musí po­su­núť ďa­lej, takže skôr či ne­skôr ho uvi­díš, ako sa snaží zís­kať ne­jaké iné dievča. A aj keď si veľmi silná osob­nosť a už ho ne­mi­lu­ješ, po čase po­cí­tiš žiar­li­vosť. A prečo by si sa mala trýz­niť? Prečo by si sa mala po­ze­rať, ako je šťastný s nie­kým iným, za­tiaľ čo ty sa trá­piš?

tumblr_ntpa5iVbog1r4hwzyo1_1280

tum­blr.com

Ďal­šou ne­ga­tív­nou strán­kou je se­xu­álne na­pä­tie me­dzi vami dvoma. Len čo sa mierne pri­pi­jete a od­via­žete, je tu ri­ziko, že skon­číte v po­steli. A v tom prí­pade sa už o ka­ma­rá­toch ho­vo­riť nedá. Opäť ste mi­lenci, no nie je v tom láska, ani pria­teľ­stvo. Nie si pre neho ka­ma­rátka, ani láska. Nie si nič a ča­som to bude aj tak len o sexe.

Tak­tiež sa bu­deš mu­sieť zmie­riť s tým, že on už ni­kdy ne­bude sú­čas­ťou tvo­jej bu­dúc­nosti. A ne­bude to ľahké. Ak aj príde nie­kto nový do tvojho ži­vota, ne­bude nad­šený tým, že tvoj naj­lepší ka­ma­rát je tvoj bý­valý. Preto si bu­deš mu­sieť ča­som vy­brať a tvoje „ka­ma­rát­stvo“ ne­po­trvá dlho (a načo ho po­tom vô­bec za­čí­nať).

Ak ťa ani je­den z vyš­šie uve­de­ných dô­vo­dov ne­od­ra­dil, smelo do toho. Ostaň so svo­jím bý­va­lým pria­te­ľom ka­ma­rátka a ne­riešte os­tat­ných. Podľa môjho ná­zoru však ta­kéto pria­teľ­stvo ne­exis­tuje a spô­sobí ti len zby­točné trá­pe­nia.

Komentáre