V ča­soch Tin­deru, Ba­doo, Po­kecu a iných zo­zna­miek ne­bolo ni­kdy ľah­šie nájsť si muža na rande.

Ak to však skú­šaš, iste vieš, že to nie je vô­bec ľahké. Mnohí muži to­tiž oča­ká­vajú niečo úplne iné, než je se­ri­ózne zo­zná­me­nie.

Preto nie je ľahké nájsť nie­koho, kto ráno po váš­ni­vej noci ne­ute­čie s vý­ho­vor­kou, že musí na­kŕ­miť psa, ktorý vlastne ani ne­exis­tuje.

elite-daily-jovana-rikalo-dating-800x400

eli­te­daily.com

Je fakt ťažké nájsť nie­koho vhod­ného. Aj preto ti po­tom ľu­dia dá­vajú rady ako „ho­vor viac áno“, „choď von“, „randi s kaž­dým“.

Chá­pem, prečo to ho­vo­ria: Čím viac chla­pov spoz­náš, tým skôr spoz­náš nie­koho, kto za to stojí.

Prav­dou však je, že ak do­predu vieš, že sa ti ten chlap ne­bude pá­čiť a na rande ideš len preto, aby si to „skú­sila“ a aby si si to po­tvr­dila, mr­háš ča­som. Svo­jím a jeho.

elitedaily-Jovana-Rikalo-dating-ex

eli­te­daily.com

Jedno zlé stret­nu­tie zna­mená vtipnú his­torku, mnoho zlých stret­nutí ve­die k dep­re­siám. Robí to z ran­de­nia omnoho kom­pli­ko­va­nej­šiu vec, než v sku­toč­nosti je.

Preto som sa na­učila ho­vo­riť nie.

Nie idi­otom, ktorí sa tvá­ria, ako strašne sú nad ve­cou. Nie suk­nič­ká­rom, kto­rým ide len o sex. Nie mu­žom, ktorí nie sú môj typ. Nie mu­žom, ktorí sú chladní a ne­spo­ľah­liví.

Proste nie.

Ak v tomto zo­znam­ko­vom svete hľa­dáš niečo sku­točné, po­tre­bu­ješ byť vy­be­ravá. Máš prí­liš veľa mož­ností na to, aby si ak­cep­to­vala každú po­nuku.

elitedaily-bonnin-studio-dating-800x400

eli­te­daily.com

Hľa­daj mu­žov, ktorí za to stoja. Ktorí po­štek­lia tvoju zve­da­vosť. Chcú ťa spoz­nať.

Ži­vot je prí­liš krátky na to, aby sme ho strá­vili s ľuďmi, ktorí pre nás nie sú zau­jí­maví. Po­vedz nie všet­kému, pri čom sa ne­cí­tiš byť šťastná a vďačná za ži­vot. A po­vedz áno kaž­dému, kto ti tento po­cit dáva.

Je to úplne jed­no­du­ché.

Komentáre