Opa­ko­vať do­kola bru­šáky – to nie je naj­lep­šia cesta, ako zís­kať vy­sní­vaný si­xpack. Vážne. Mô­žeš kľudne cvi­čiť 45 mi­nút denne po celý zvy­šok ži­vota, no teh­ličky ti to ne­za­bez­pečí.

Ale po­čkať, čo všetky tie ma­ga­zíny? Všetky tie tajné cviky na bru­cho? To bol mar­ke­ting.

Prav­dou je, že 90% úspe­chu je ka­lo­rický de­fi­cit (spá­liť viac ka­ló­rií ako zjesť). Zvyš­ných 10% je o cvi­čení.

A bežný wor­kout na bru­cho spáli 80-150 ka­ló­rií za 15 mi­nút. To ne­znie moc efek­tívne.

Miesto ďal­šieho cvi­če­nia bru­cha by si mala zvá­žiť švi­hadlo. Švi­hadlo je zo všet­kých ná­stro­jov na chud­nu­tie ab­so­lútna jed­notka a každý, kto mu ve­nuje čas, s ním po­merne rýchlo získa pa­rádne vý­sledky. Spá­liš stovky ka­ló­rií a to nie­len pri cvi­čení, ale aj po­čas ce­lého zvyšku dňa.

Za 15 mi­nút spá­liš so­líd­nych 250 ka­ló­rií, no ako bo­nus ešte aj po cvi­čení ďal­šie stovky ka­ló­rií vďaka ne­dos­tatku kys­líka, ktoré sa telo bude sna­žiť do­hnať. Cel­kový po­čet ka­ló­rií, ktoré za 15 mi­nút spá­liš, bude teda okolo 400.

Mal by som ešte spo­me­núť, že by si ne­mala te­raz chy­tiť švi­hadlo a 15 mi­nút ská­kať ako bláz­nivá. Skús rad­šej tento wor­kout a vý­sledky ťa ohro­mia.

  • 30 se­kúnd kla­sic­kého ská­ka­nia

//plat­form.ins­ta­gram.com/en_US/em­beds.js

  • 10 se­kúnd pauza
  • 30 se­kúnd ská­ka­nia na jed­nej nohe

//plat­form.ins­ta­gram.com/en_US/em­beds.js

  • 10 se­kúnd pauza
  • 30 se­kúnd ská­ka­nia do strán

//plat­form.ins­ta­gram.com/en_US/em­beds.js

  • 10 se­kúnd pauza
  • 30 se­kúnd ská­ka­nia s otoč­kou do strany

//plat­form.ins­ta­gram.com/en_US/em­beds.js

  • 30 se­kúnd pauza

Celý tento okruh zo­pa­kuj ešte mi­ni­málne dva­krát, čím viac, tým lep­šie. Pri­prav sa však, že to bude peklo. No tvoje telo a ob­divné po­hľady za tú drinu stáť budú.

Komentáre