O cvi­čení sa dnes ho­vorí veľa a píše sa o ňom ešte viac. Je to svo­jím spô­so­bom módny hit, to sa nedá uprieť. Je to zdravé, je to pros­pešné a žia­duce, má to mnoho vý­hod, ktoré isto vieme via­cerí vy­me­no­vať a ktoré tu ne­bu­dem uvá­dzať a mys­lím, že sa preto na mňa ne­bude ni­kto hne­vať.

Prečo na­ozaj cvi­číme?? Aký je na­ozaj­stný dô­vod??

Nie­kde som čí­tala: Maj­ster je člo­vek, ktorý vie, čo robí a vie aj prečo. Väč­šina smr­teľ­ní­kov ne­pozná ani jedno ani druhé…

V na­šom fitku stre­tá­vam maj­strov v ho­rú­čave v lete, v mra­zoch,vo vích­rici, za daž­di­vých a sych­ra­vých ve­če­rov. Stre­tá­vam maj­strov, ktorí prídu cvi­čiť po dva­nás­tke v ro­bote a stre­tá­vam maj­sterky, ktoré majú doma malé deti a hrdo odo­lá­vajú ná­zoru, že po de­ťoch je už žene na­nič udr­žia­vať sa vo forme a mali by rad­šej se­dieť doma na za­dku. Stre­tá­vam babky a ded­kov, ktorí idú mla­dým prí­kla­dom. Všetci títo ľu­dia pri­chá­dzajú do fitka  s úna­vou v tvári, ktorá sa však rozp­lýva už pri roz­cvičke. Pre­zlie­kajú sa do le­gín a tep­lá­kov, me­nia push-up pod­pr­senky za špor­tové a ne­chá­vajú za dve­rami všetko, čo môže na­sle­du­júcu ho­dinu až dve po­čkať. Nič nie je mo­men­tálne dô­le­ži­tej­šie než po­riadne sa spo­tiť a za­dý­chať.

pe­xels.com

Ry­su­jeme a fu­číme či na­be­ráme a hu­číme podľa po­treby ( a se­zóny:-☺) a kaš­leme na to, čo je te­raz vonku mimo fitka. Náš tré­ner je zväčša náš ka­moš, ktorý nás sem ke­dysi zla­ná­ril, ne­máme osob­ného ma­séra a na­miesto poc­ti­vej re­ge­ne­rá­cie nás doma čaká kopa špi­na­vej bie­lizne alebo nočná šichta.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Ne­prip­ra­vu­jeme sa na Bi­kini fit­ness či Ar­nold clas­sic, no aj tak by sme ten ma­gický six-pack už ko­nečne chceli mať! Tiež bi­cepsy ako hrom či sr­dieč­kový za­dok, za kto­rým sa otočí každý zdravý chlap. Na­štval nás v ro­bote šéf alebo ko­le­gyňa a po­tre­bu­jeme sa do­stať do rov­no­váhy. A čo naj­lep­šie do­stane do rov­no­váhy? Jasné, usmie­vate sa, že sex a je to pravda. Ale tiež je pravda, že na sex po­tre­bu­jeme druhú osobu a jej ( ho­dil by sa dob­ro­voľný) sú­hlas a ruku na srdce, to nie je tak často, ako by sme si priali- teda, ne­viem ako u Vás☺. Na­vyše po dre­poch a vý­pa­doch ne­máme stres, či nie sme te­hotné alebo kto­vie, čo si bude náš naj­lepší ka­ma­rát Fero te­raz na­mýš­ľať.

Keď sa nad tým za­mys­lím, ne­po­znám čin­nosť tak upo­ko­ju­júcu telo aj dušu, ako cvi­če­nie ( aku­rát pí­sa­nie mu môže kon­ku­ro­vať, tak je to u mňa☺.) Sú­stre­diť sa ho­dinu je­dine na svoje telo a vy­po­tiť ne­ga­ti­vitu, to je lep­šie než vy­se­dá­vať u te­ra­pe­uta a ro­zo­be­rať prob­lém z kaž­dej strany. Na­vyše te­ra­peut Vám ne­za­bez­pečí telo ako bo­hyňa.

pe­xels.com

Vo fitku mô­žete prísť na ne­je­den zlep­šo­vák a tiež na rie­še­nie, ktoré by Vám na gauči ne­na­padlo ani pri úpor­nom roz­mýš­ľaní. Ja osobne som toho dô­ka­zom, prišla mi na my­seľ – to je to­tiž ten správny vý­raz, lebo je to ab­so­lútne spon­tánna uda­losť – ne­jedna  pre­vratná myš­lienka, vrá­tane ná­padu na­pí­sať tento prís­pe­vok. O tom, že som tam spoz­nala via­cero in­špi­ru­jú­cich ľudí ani ne­ho­vo­riac.

Dnes sa veľa ho­vorí a píše o cvi­čení. Mys­lím, že sú ľu­dia, ktorí majú po­cit, že „by mali“, ale v sku­toč­nosti to nechcú. Aj ta­kých stre­tá­vam vo fitku, hlavne v ja­nu­ári a máji ná­ra­zovo.

Moja vá­šeň je po­sil­ňo­va­nie a cvi­če­nie ako také, ale Vaša to byť ne­musí. A na to som chcela upo­zor­niť. Náj­dite si tú svoju a ne­dajte si ni­kým nič na­nú­tiť, aj keď sa to bude tvá­riť ho­ci­jak múdro. Dajte si na to po­zor v dneš­nej de­mok­ra­tic­kej a su­pers­lo­bod­nej dobe. Ako po­ve­dala moja pria­teľka: veľmi veľa ľudí dnes cvičí, lebo sa to veľa prí­zvu­kuje, že treba cvi­čiť. V sku­toč­nosti ne­treba. To, čo treba, je ro­biť to, pri čom cí­time prú­diť ener­giu v ce­lom tele.

Komentáre