Dobrý muž je verný muž. Dobrý muž ne­hľadá ne­us­tále prí­le­ži­tosti vy­užiť dievča a „za­biť čas“. Dobrý muž ne­koná ne­us­tále ne­uvá­žene a svoje chyby si uve­do­muje. Nie je do­ko­nalý, vie však, že chce dobré dievča, pre­tože on je dobrý muž. A vie o tom.

Po­znáte aj vy nie­koho vo svo­jom okolí nie­koho , kto je skve­lým mu­žom, dobre vy­zerá, užíva si ži­vot, av­šak sku­točne čaká na tú pravú? Áno, mladý člo­vek. Mladý muž. Ne­mys­lím to tak, že sedí a čaká. Mys­lím to tak, že ob­ja­vuje, ob­čas urobí hlú­posti, možno nech­tiac pre­budí nie­koho city, no viete o ňom, že je skvelý? Ja po­znám. Sú to skvelí ľu­dia, skvelí muži a skvelí pria­te­lia. Tí muži, o kto­rých mô­žete po­ve­dať, že sú sku­točne dob­rými mužmi, a že tak tro­chu zá­vi­díte ich bu­dú­cej. Nie bu­dú­cej bý­va­lej, ako to veľa ľudí s iró­niou a smie­chom ho­vorí. Ja mys­lím jeho bu­dúcu. Pria­teľku, ženu, matku jeho detí.

Ne­snaž sa stať mu­žom úspe­chu, ale rad­šej mu­žom hod­noty.

Al­bert Eins­tein

unsp­lash.com

Sú to tí muži, ktorí sú múdri, vtipní, veľ­ko­rysí a vá­žia si svoju hod­notu a hod­notu dru­hých. Tí, ktorí ne­ho­vo­ria o že­nách ako hlu­pa­niach, sprá­vajú sa k nim úc­tivo a ve­dia, čo sa patrí. Nie sú to žiadni svätci, ktorí by spĺňali kri­té­ria do­ko­na­losti. No sú skvelí. Sú stvo­rení pre lásku.

Vie, že ju nájde. Hľadá ju preto, lebo chce za­žiť sku­točnú lásku, ktorú dnes mnohí po­va­žujú za mŕtvu. Vy­berá si ženu svojho ži­vota zod­po­vedne, pre­tože len ona ho môže uro­biť sku­točne šťast­ným. Vie, že mu bude verná. Že ne­bude hlúpa a že mu bude opo­rou. Ne­mieni strá­cať čas s hlu­pa­ňou, ktorá mu do ži­vota ne­pri­ne­sie nič dobré.

Je vy­be­ravý. Ale nie ta­kým oká­za­lým spô­so­bom, av­šak chce si vy­brať správne. Ak nájde dievča, s kto­rou chce strá­viť celý svoj ži­vot, je naj­šťast­nejší člo­vek na zemi. Je spo­kojný. Pre­tože ju na­šiel.

wall­pa­per­swide.com

Av­šak ča­kajú. Áno, sem tam uro­bia chybu v láske, av­šak nechcú ub­lí­žiť. Ve­dia, že na tú pravú sa oplatí ča­kať. Že stále exis­tuje žena, ktorá by ich vrúcne mi­lo­vala a bola verná. Znie to tak tro­chu ako klišé? Viem, že nie­koho ta­kého po­znáte.

Títo muži nám každý deň do­ka­zujú, že ešte exis­tuje nie­kto, kto sa ne­na­háňa stále len za po­vr­ch­nými vzťahmi, zlo­me­nými srd­cami a túž­bou vlast­niť nie­koho, no po­tom ho opus­tiť.

Dobrý muž hľadá dobrú ženu. Dobrá žena hľadá dob­rého muža.

Komentáre