Ako 20-ročné, slo­bodné dievča, ži­jem presne v cen­tre toho, čo sa na­zýva mo­derné ran­de­nie. Do­ko­nale ovlá­dam schop­nosť ne­chať si za­pla­tiť za drink na bare, moje od­po­vede sú také, aby som udr­žala tvoj zá­u­jem, no ne­bola prí­liš do­stupná a celé naše šťas­tie zá­visí na tom, či ti dám na Tin­deri sr­diečko alebo krí­žik. To je svet, v kto­rom ži­jem a pri­zná­vam: Ne­ná­vi­dím ho kaž­dou jed­nou bun­kou svojho tela.

Možno, že som prí­liš cit­livá. Alebo je sú­časná kul­túra ran­de­nia fakt na h****. A možno obe.

Kým som bola vo vzťahu, po­čú­vala som sťaž­nosti na sin­gle ži­vot zo všet­kých strán. Prí­behy mo­jich ka­mo­šiek, články ako tento, bolo to všade. A ne­chá­pala som tomu, až kým som si to ne­za­žila sama. Všetko je tak strašne kom­pli­ko­vané. Ni­kto ťa ne­pozve na­ro­vinu na rande ako chlap, všetci chcú len cho­diť von. 

elite-daily-college-dating-scream-queens-800x400

foto: eli­te­daily

A po­tom sa ná­ho­dou veci zvrtnú a my máme sex v aute. Ne­tu­ším, čo to pre neho zna­mená, tak sa ho chcem spý­tať. Ups, ne­mô­žem. Pre­tože cho­díme len „von“. Len tak, ne­zá­väzne.

Prečo je to tak? Pre­tože ži­jeme vo svete, kde sa ľu­dia boja pre­ja­viť city. Ak sa na teba nie­kto hnevá, ne­snaží sa to vy­dis­ku­to­vať – miesto toho ti zloží te­le­fón, od­po­vie pa­sívne ag­re­sív­nou sprá­vou a dá na Fa­ce­book pes­ničku, z kto­rej máš de­šif­ro­vať ne­jaký od­kaz.

Keď sa ti nie­kto páči, ne­po­vieš mu to na­ro­vinu. Hráš čias­točný zá­u­jem, ale ne­smie to byť prí­liš, aby si ho ne­vy­stra­šila. Všetko je to jedna veľká hra a ak neh­ráš podľa pra­vi­diel, pre­hráš. Skon­číš sama so svo­jimi po­chyb­nos­ťami a otáz­kou, čo si uro­bila zle.

Ne­vo­laj ho von dru­hý­krát za dva dni. Ak si mu včera na­pí­sala prvá, dnes musí na­pí­sať on. Ne­píš dve správy po sebe. Nič nie je vážne, aj keď ste mali sex. A vlastne vô­bec ne­ho­vor o tom, aký vzťah je me­dzi vami. Všetko rieš cez správy, ko­mu­ni­ká­cia je pre hlu­pá­kov, ktorí ne­žijú v mo­der­nom svete. A po­tom ča­kaj na od­po­veď, ktorá ni­kdy ne­musí prísť.

a3468f177935c21b0d98d29ad0366b48

foto: pin­te­rest

Všetko je od­porne vy­kal­ku­lo­vané a je to tá naj­ťaž­šia hra, akú všetky mu­síme hrať. Keby zo­be­riem ten čas a ener­giu, ktorú som ve­no­vala týmto ve­ciam, a vlo­žím ju do nie­čoho pro­duk­tív­neho, ba­ka­lárku by som mala už dávno na­pí­sanú.

Keď sa mi nie­kto páči, chcem s ním byť. Je to úplne jed­no­du­ché. Teda malo by byť. 

Ak s ním chcem ho­vo­riť, som vtie­ravá. Keď prij­mem každé jeho po­zva­nie na rande, ne­mám vlastný ži­vot. Ak mi od­po­vedá na správu tri ho­diny, hoci je on­line, ne­smiem mu to vy­čí­tať. Ne­zná­šam tieto sprosté hry.

Prečo ne­mô­žem za­vo­lať nie­komu, s kým ho­vo­rím rada. Prečo ak uká­žem zá­u­jem, som za vtie­ravú? Som una­vená zo sveta, kde je apa­tia efek­tív­nej­ším spô­so­bom, ako nie­koho zís­kať, než je úp­rim­nosť a milý prí­stup. Som una­vená z tejto ne­ko­neč­nej ma­ni­pu­lá­cie, kde muži a ženy bo­jujú o to, kto bude mať vo „vzťahu“ moc a bude ľú­biť me­nej.

Tu je môj ná­vrh: pre­staňme sa cho­vať ako idi­oti. Za­čnime sa re­špek­to­vať a ho­vorme si pravdu. Ak ťa nie­kto robí šťast­nou, po­vedz mu to. Ak ťa nie­kto in­špi­ruje, po­vedz mu to. Ak sa ti nie­kto ne­páči, po­vedz mu to. Ne­ig­no­ruj ľudí do­vtedy, kým ne­zmiznú. Je na čase vy­rásť z čias, kedy ne­chá­vame ľudí ča­kať na naše od­po­vede.

Vy­hla­su­jem ko­niec hlú­pym hrám!

14171_tall

foto: eli­te­daily

zdroj: au­tor + thought­ca­ta­log.com

Komentáre