Dnešný svet je plný mo­ti­vač­ných fráz a v ob­lasti fit­ness to platí dvoj­ná­sobne. Veď komu sa už len chce sko­ta­čiť po ťaž­kom dni v po­sil­ňovni. A možno preto mô­žeme vi­dieť diev­čatá, ktoré si veľmi rady a možno ako za­dos­ťu­či­ne­nie, že to dnes opäť do­tiahli až do po­sil­ňovne, pri­le­pia na FB krásnu fit­ness la­denú sel­fíčku s ve­ľa­vrav­ným po­pi­som Prove them wrong (Ukáž im, že sa mý­lia), Stop wis­hing and start do­ing (pre­staň dú­fať a za­čni ko­nať), …and what is your excuse (…a akú vý­ho­vorku máš ty?) a bla bla…ne­od­su­dzu­jem to.

Chá­pem, že ľu­dia sa v dneš­nom svete po­tre­bujú jed­no­du­cho nie­čím mo­ti­vo­vať, a preto o dušu like-ujeme, zdie­ľame, fol­low-ujeme, a pri­tom ani po­riadne ne­vieme čo. Hlavne, že cí­time sú­dr­ž­nosť a pod­poru. Úplne iný le­vel sú po­tom frázy pre páry. A presne o tom je tento člá­nok. O mo­ti­vá­cii, sú­dr­ž­nosti a vzťahu, ale v re­ál­nom (fit­ness) ži­vote, pre­tože Coup­les that lift to­get­her stay to­get­her 🙂

you­tube.com

Nej­dem ťa za­ťa­žo­vať žiad­nymi ove­re­nými ame­ric­kými štú­diami, ale re­ál­nymi prí­kladmi, prečo cvi­číme s pria­te­ľom spolu a prečo si mys­líme, že by si to mohla s tým tvo­jim skú­siť aj ty.

Pod­pora

Po­tre­bu­ješ mať svojho spa­ringa? Ne­vieš si udr­žať ru­tinu? Ak vieš, že na teba nie­kto čaká v po­sil­ňovni, máš väč­šiu chuť ísť cvi­čiť? Skús svojho fra­jera. Mne sa to osved­čilo na 100%. Prídu le­nivé dni, ne­chuť, za­čneš stag­no­vať a to ani ne­ho­vo­rím o cheat days. Ale vždy si po­mys­líš, že je tu ešte on. On nie je ka­moška, ktorá ti od­pustí všetko a bez vý­hrady. On je člo­vek, pre kto­rého chceš byť do­ko­nalá. Ve­ríte si a viete, že je na toho dru­hého spo­ľa­hnu­tie a práve preto sa ti bude spo­ločný wor­kout vy­ne­chá­vať ťaž­šie. A cheat day? Prečo by si si ho dá­vala sama, keď cheat s ním v ne­deľu v po­steli chutí naj­lep­šie. A keď už ho­vo­ríme o do­ko­na­losti, v po­sil­ňovni uvidí do­slova to naj­hor­šie z teba, a preto ak sa ťa nez­ľakne tam, ne­bude sa ťa (až tak veľmi) ľa­kať ani ráno.

Trá­vite viac času spolu

Ty máš celý deň na­bitý (on rov­nako), chceš byť vo forme a ešte k tomu chceš byť s ním? Nie­kedy priam ne­spl­ni­teľná úloha. Prečo si teda ne­dať rande vo fitku? Ste spolu a ešte si aj od­cvi­číte. Po­kiaľ on cvičí už ne­jakú dobu a ty ešte len za­čí­naš, ur­čite ocení tvoju od­da­nosť a chuť so se­bou niečo ro­biť a ty zase mô­žeš vi­dieť jeho bi­cepsy v ak­cii. Prí­padne, ak ty rad­šej be­háš a on cvičí, mô­žete to spo­jiť a do­cie­lite tak su­per wor­kout. Obaja sa zdo­ko­na­líte vo svo­jich slab­ších strán­kach a pri­ne­sie to oži­ve­nie do vzťahu aj do cvi­če­nia.

Couple-Workout

wo­men­fit­ness.net

Zdie­ľate spo­ločné hod­noty

Aj tebe sa pá­čia @we_lift_to­get­her? Rov­nako, ako sú oni vzo­rom pre mno­hých ľudí, tak sa mô­žeš stať vzo­rom aj ty s tvo­jím dra­hým. Fit­ness je li­fes­tyle a tým, že cvi­číte spolu, je veľká prav­de­po­dob­nosť, že za­čnete zdie­ľať po­dobné hod­noty, čo sa od­razí aj na kva­lite vzťahu. Vy­tvo­ríte si puto, bu­dete mať “tú spo­ločnú vec” a ok­rem toho, mô­žete svo­jím prí­stu­pom in­špi­ro­vať ľudí okolo seba. A k tomu už len bo­nus. Jeho ka­moši mu budú zá­vi­dieť nie len prí­ťaž­livú pria­teľku, ale aj su­per vzťah.

Do­sa­hu­jete ciele spolu

On cvičí na ma­xi­mum, ty do toho dá­vaš rov­nako tak všetko. Po­sú­vate sa ďa­lej, ale hlavne, po­sú­vate sa spolu. Ty vďaka nemu za­čneš cvi­čiť s ťaž­šími vá­hami, on na­opak nájde zá­ľubu aj v out­door kar­dio špor­toch. Vi­díte je­den na dru­hom ako sa mení vaše telo a bu­du­jete si se­ba­dô­veru. Po­chvala alebo ob­divný po­hľad od cu­dzieho člo­veka ťa vždy po­teší, ale vo vše­obec­nosti ho ne­pot­re­bu­ješ, pre­tože tie po­hľady do­stá­vaš aj tak od svojho spa­ringa/pria­teľa.

Každý chce mať pekné telo, až do toho bodu, kedy je treba sku­točne ma­kať. Každý chce mať su­per vzťah, až do­vtedy, kedy je treba na ňom ma­kať. Pra­cujte preto na oboch ve­ciach spolu a vý­sle­dok sa do­staví skôr, ako si mys­líš.

Komentáre