Zrada bolí a každý sme ju už za­žili. A naj­viac bolí od člo­veka, od kto­rého sme to ne­ča­kali. Je jedno, či sa to týka lásky alebo pria­teľ­stva. Bolí. A veľmi.

Ako po­ve­dal Gándhí, slabí ne­môžu ni­kdy ne­od­pus­tiť, od­pus­te­nie je vý­sa­dou sil­ných. Často sa nám stáva v na­šom ži­vote, že sme plní zloby a ne­ná­visti. Mo­táme sa v zlých myš­lien­kach, ktoré tvo­ria naše dni a obe­rajú nás o dobrú ener­giu.

Ne­us­tále mys­líme na tých, kto­rým ne­vieme od­pus­tiť a ktorí nás ni­čia. Chceme, aby tr­peli a aby si uve­do­mili, čo uro­bili. Prav­dou však je, že je­diní, ktorí tr­pia, sme my.

„Ak by sa ľu­dia po­zreli do zrkadla, zis­tili by, že sa po­ze­rajú na osobu, ktorá môže za všetky ich trá­pe­nia a ne­spl­nené sny.“ – z filmu Bož­ský Bruce

 

„Ten do­sia­hol úspech, kto dobre žil, často sa smial, a veľa mi­lo­val. Kto si užil dô­veru pra­vej ženy, re­špekt in­te­li­gent­ného muža a lásku ma­lých detí. Ten, kto za­pl­nil svoje miesto a usku­toč­nil svoje dielo. Kto za­ne­chal svet lep­ším, ako keď ho na­šiel.“ – Bes­sie An­der­son Stan­ley

Ak chceš byť šťastná, mu­síš sa na­učiť od­púš­ťať. Možno je to pre teba a tvoje ego ťažké, no je to je­diná cesta ku sku­toč­nému šťas­tiu. Je po­trebné od­púš­ťať, nie za­bú­dať. Je po­trebné po­hnúť sa ďa­lej a vní­mať to, že bez od­pus­te­nia člo­vek stojí na jed­nom bode a ne­vie sa po­hnúť ďa­lej.

Žiť s ne­ná­vis­ťou ťa oberá o ener­giu, pekné mo­menty a o dob­rých ľudí okolo teba. Je to ne­us­tály ko­lo­toč vecí, ktoré ti nič dobré ne­dá­vajú.

Od­púš­ťaj. Až vtedy ne­bu­deš tr­pieť.

Sila od­pus­te­nia je ma­gická. Je to ener­gia, ktorá nás na­plní ra­dos­ťou a zbaví nás všet­kých po­chyb­ností.

Do­prajme dru­hým a vy­riešme si v sebe veci, ktoré tam byť ne­mu­sia.

Od­pus­te­nie je cesta k lep­ším vzťa­hom a k lep­šiemu a spo­koj­nej­šiemu ži­votu. 

Od­pus­te­nie ne­zna­mená za­bud­nu­tie, ale vy­rov­na­nie sa so si­tu­áciou.

Od­pus­te­nie zna­mená silu.

Od­pus­te­nie zna­mená vy­spe­losť. 

Komentáre