Si silné dievča. To je to, čo ho­vorí tvoja my­seľ a tvoje jazvy na duši. Si tá, ktorá keď niečo chce, ide si za tým. Vieš, že tvoje roz­hod­nu­tia sú iba tvoje a ne­dáš sa ovplyv­ňo­vať dru­hými ľuďmi.

Si dievča, ktoré si vy­berá múdro. Ideš za hla­som svojho srdca aj roz­umu. Vieš nájsť rov­no­váhu. Si tá, ktorá si najprv všetko pre­myslí, a až po­tom koná. Roz­umne a uvá­žene.

Si dievča, ktoré stojí na mieste a pevne si verí.

Si dievča, ktorá ne­be­rie NIE ako od­po­veď po­kiaľ ide o tvoje vášne a ko­níčky. Vieš ale ho­vo­riť nie, keď sa ti niečo ne­páči a je ti proti srsti. Si dievča, ktoré rado ho­vorí, ale rado po­čúva a hod­notí všetky per­spek­tívy, no stále si verná svojmu ná­zoru.

zdroj: unsp­lash.com

Exis­tujú veci, ktoré máš ustá­lené a dô­ve­ru­ješ im. Ta­kisto máš vo svo­jom ži­vote hŕs­tku úp­rim­ných ľudí, ktorí stoja pri tebe nech sa deje čo­koľ­vek.

Vieš, ako si uží­vať ži­vot tým správ­nym spô­so­bom. Vieš, ako sa usmie­vať, keď ne­máš dobrý deň. Vieš sa ra­do­vať z ma­lič­kostí a vieš, že máš veľmi vy­sokú hod­notu.

Vieš od­ísť, keď tvoje srdce s nie­čím ne­sú­hlasí.

Si ešte mladá, pod­dajná a for­mo­vaná touto spo­loč­nos­ťou, no ľu­dia okolo teba ťa mi­lujú. Do­stá­vaš lásku. A to je hlavné. Cí­tiš sa po­hodlne a po­kojne, keď sa vrá­tiš do­mov z práce alebo školy a vieš, že ťa doma čaká ro­dina.

Si dievča. Si veľmi cenná a to, že si sama se­bou, je veľmi veľké plus. Ne­mu­síš sa na nič hrať, ne­mu­síš na seba na­ná­šať vrstvy make-upu aby si bola krásna. Ne­mu­síš sa pre­tva­ro­vať a roz­prá­vať pre­a­fek­to­vane, aby si bola ob­ľú­bená.

zdroj: unsp­lash.com

Si ten druh mla­dej ženy, ktorá pre­šla ťaž­kými skúš­kami ži­vota s tým, že si po­má­hala dru­hým, že si sa ra­do­vala z toho, čo všetko máš a mi­lu­ješ vždy s ot­vo­re­ným srd­com.

Nie­kedy ťa zlo­mia ľu­dia alebo spo­loč­nosť. Nie­kedy sa bu­deš hne­vať na to všetko, čo je zlé a ne­le­gálne. Nie­kedy ťa budú ľu­dia ška­redo me­no­vať len preto, aby zis­tili, že majú na viac ako ty.

Pro­sím, chráň sa pred tý­mito všet­kými uda­los­ťami.

Kto si, je niečo, na čo by si mala byť hrdá. Je to spô­sob, akým si nad tý­mito všet­kými ve­cami stála hrdo a pevne. Je to niečo, čo mô­žeš ob­di­vo­vať. Tvoja viera a sila, tvoja schop­nosť po­cho­piť ľudí, to sú znaky sil­nej diev­činy.

A do­konca ver, že aj keď je svet proti tebe alebo sa cí­tiš že už ni­kto nie je na tvo­jej strane, je tu nie­kto, pre koho si veľmi veľ­kou in­špi­rá­ciou.   

Komentáre