Exis­tuje 12 zna­mení zve­ro­kruhu a každé z nich má svoje zá­kladné slabé a silné stránky, svoje črty, túžby a po­stoje k ži­votu a ľu­ďom. Každé jedno z týchto zna­mení patrí do jed­ného zo šty­roch prv­kov –zem, oheň, voda či vzduch, ktoré od­ka­zujú na zá­kladné cha­rak­te­ris­tické znaky, sprá­va­nie, mys­le­nie a emó­cie. Tieto prvky by mali pred­sta­vo­vať zá­kladný typ ener­gie, ktorá pô­sobí v kaž­dom z nás. Práve toto nám môže po­môcť lep­šie po­cho­piť náš po­ten­ciál a eli­mi­no­vať ne­ga­tívne vlast­nosti.

zdroj: pe­xels.com


  • Vodné zna­me­nia – Rak, Ryby, Škor­pión

Ich hlav­nou čr­tou je, že sú ta­jomné. Má­lo­kedy sa do­kážu ot­vo­rene vy­jad­riť. Majú dobrú in­tu­íciu, a keď ich po­tre­buje nie­kto z ich blíz­kych, sú tam stále pre nich. Mi­lujú hl­boké roz­ho­vory a in­ti­mitu. Sú mi­mo­riadne emo­ci­onálne, váš­nivé a ex­trémne cit­livé zna­me­nia.

  • Oh­nivé zna­me­nia – Lev, Ba­ran, Stre­lec

Váš­nivé, oh­nivé, dy­na­mické a tem­pe­ra­mentné. To sú štyri slová, ktoré naj­lep­šie cha­rak­te­ri­zujú zna­me­nia, kto­rých živ­lom je oheň. Rýchlo sa roz­hne­vajú, no rov­nako rýchlo od­púš­ťajú. Fy­zicky sú veľmi silné a často sú zdro­jom in­špi­rá­cie pre dru­hých. Majú dob­ro­druž­ného du­cha s ob­rov­skou ener­giou. Zväčša sú to se­ba­ve­domí, in­te­li­gentní, kre­a­tívni a ide­a­lis­tickí ľu­dia, stále pri­pra­vení na ak­ciu.

  • Zemné zna­me­nia – Býk, Panna, Ko­zo­ro­žec

Nie na­darmo ich ra­díme me­dzi „zemné“ zna­me­nia. Do­kážu nás to­tiž všet­kých pri­viesť späť na zem. Ve­dia, kde sú ich ko­rene. Bý­vajú väč­ši­nou kon­zer­va­tívni a re­a­lis­tickí, no ve­dia byť aj veľmi emo­tívni. Za­me­ria­vajú sa na hmotnú re­a­litu, a preto pri­kla­dajú dô­le­ži­tosť ma­te­riál­nym ve­ciam. Sú to prak­tické, lo­jálne a sta­bilné zna­me­nia, kto­rých sa ľu­dia dr­žia v ich ťaž­kých ča­soch.

  • Vzdušné zna­me­nia  –  Váhy, Vod­nár, Blí­že­nec

Sú to veľmi spo­lo­čen­skí a mie­ru­mi­lovní ľu­dia, ktorí mi­lujú ko­mu­ni­ká­ciu  a vzťahy s inými. Vy­zna­čujú sa tým, že sú to mys­li­te­lia, pria­teľ­ské, in­te­lek­tu­álne za­lo­žené a ra­ci­onálne zna­me­nia. Zbož­ňujú fi­lo­zo­fické dis­ku­sie, spo­lo­čen­ské uda­losti a dobré knihy. Vzduch, ktorý je ich živ­lom im mno­ho­krát pri­vá­dza hlavu vy­soko do ob­la­kov, kde môžu sní­vať ne­ob­me­dzene. Radi dá­vajú rady, no nie­kedy sa môžu zdať po­vr­chné.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Komentáre