Ak ti ten tvoj vy­sní­vaný muž ne­za­volá, je to preto, že s te­bou nechce vo­lať.

Ak ťa ne­za­volá von, je to preto, že ťa nechce vi­dieť.

Ak ho ne­zau­jí­majú tvoje slzy, čo si preňho vy­pla­kala, ne­zau­jí­maš ho.

Ak ťa ne­chá ísť preč, je to preto, že nechce byť s te­bou.

Keď ti muž po­vie „Nie som pri­pra­vený na lásku, ale mi­lu­jem ťa, no nie je ten správny čas“ je to bo­les­tivé, ale jed­no­du­ché, nechce ťa.

Neh­raj s ním vy­čer­pá­va­júce hry. Ne­za­me­ria­vaj sa na neho.

zdroj: fre­e­pik.com

Keď muž chce ne­jakú ženu, zo­stane s ňou bez klam­stiev, bez vý­ho­vo­riek a bez kom­pli­ká­cii, nech je to aké­koľ­vek ťažké.

Pre­staň byť taká na­ivná a mys­lieť si, že sa zmení alebo že ho zme­níš ty.

Ty ne­pot­re­bu­ješ nie­koho, kto ťa nechce a iba by ťa vy­uží­val. Žena, maj hr­dosť.

Toho muža, kto­rého opi­su­jem vyš­šie ne­chaj tak. Odíď od neho a aj keď to bude zo za­čiatku bo­lieť, bude to to naj­lep­šie roz­hod­nu­tie.

Taký muž o teba nemá zá­u­jem, po­chop to.

Za­slú­žiš si muža, ktorý bude o teba bo­jo­vať každý je­den deň. V deň, keď to bude ľahké je to easy, ale keď o teba bude bo­jo­vať muž aj vtedy, keď to bude ťažké, bu­dete obi­dvaja de­mo­ti­vo­vaný a skla­maný ži­vo­tom, vtedy to už bude niečo.

zdroj: fre­e­pik.com

Ne­plač a hlavne, ne­dá­vaj si ďa­lej lá­mať svoje krásne a úp­rimné srdce. Za­slú­žiš si nie­koho, pri kom bu­deš šťastná, pri kom bu­deš cí­tiť, že vaše duše sú spriaz­nené, že si roz­umiete za kaž­dého po­ča­sia a chvíle.

Za­slú­žiš si nie­koho, s kým mô­žeš byť hore do tre­tej rána a roz­prá­vať sa o tom ako vzni­kol svet. On bude ve­dieť akú kávu pi­ješ, kedy cho­díš von s ka­ma­rát­kami, bude ve­dieť ako ťa ute­šiť, ako si ťa zís­kať. Bude o teba bo­jo­vať každý, každý je­den deň.

Ta­káto láska všetko vy­drží, bude vo všetko ve­riť, vo všetko dú­fať a všetko zná­šať.

Táto láska bude tá pravá.

 Po­cí­tiš to.

Komentáre