Znovu som si na teba spo­me­nula. 

Vieš, vtedy v lete, keď sme se­deli vonku a jedli spo­ločnú ve­čeru. 

Vieš, vtedy, keď sme si na­hlas v sta­rom aute spie­vali.

Vieš, vtedy, keď si ku­po­val nové auto a ja som ti mala po­ve­dal či sa mi páči. A žiadne sa mi ne­pá­čilo. 

Vieš, vtedy, keď si ma učil plá­vať. 

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Vieš, vtedy, keď sme sa obi­dvaja stra­tili ces­tou na naše prvé rande. 

Vieš, vtedy, keď sme boli obi­dvaja zni­čení týmto sve­tom. 

Vieš, vtedy, keď si ma v noci dr­žal za ruku lebo bola búrka. 

Vieš, vtedy, keď bolo všetko dobré. 

pi­xa­bay.com

No po čase tento sen spa­dol ako dom­ček z ka­rát. Naše cesty sa už viac ne­pretli a ja som tu zo­stala sama.

Od­pus­tila som ti. Všetko zlé, čo si uro­bil a aj všetko dobré, čo si ne­uro­bil. 

Mi­lo­vala som ťa prí­liš. Taká ja už som. Som nie­kedy prí­liš. Prí­liš sa sme­jem, som prí­liš cit­livá, som prí­liš lás­kavá, som prí­liš dobrá na to, aby som ťa ne­ná­vi­dela.

Zas a znova na teba spo­mí­nam, keď mi hrá naša pes­nička. Keď sme sa na seba pr­vý­krát po­zreli a ve­deli sme, čo bude. Boli to krásne časy, no nie dosť krásne na to, aby som ich chcela vrá­tiť.

pe­xels.com

To, že sa naše cesty roz­išli sa malo stať. Malo sa to stať preto, aby si si ty uve­do­mil tvoje chyby a aby som ja na­šla nie­koho lep­šieho.

Pre­tože aj prvá láska sa nie­kedy končí. Stále po­ze­rám na tvoju fotku, usmie­vaš sa tak slo­bodne, mys­lím na to, kde si asi te­raz. Možno si toto všetko už po­cho­pil … to, že si treba ženy vá­žiť a ne­cho­vať sa k nim ne­slušne. A možno si sa úplne v tomto svete stra­til a každý pia­tok sa opí­jaš nie­kde v bare.

No chcem, aby si to ve­del aj ty. Od­pus­tila som ti, pre­tože som ťa mi­lo­vala. Veľmi. Hl­boko. Úp­rimne.

“ Láska – to je na­da­nie pre po­koru a od­púš­ťa­nie. “ 

fre­e­pik.com

Od­pusti mu aj ty, prin­cezná. Viem, že tu te­raz se­díš a pla­češ. Že ho ne­chá­peš. Ne­chá­pem to ani ja, prečo on opus­til takú krásnu a silnú ženu. No od­pusti mu ak si ho mi­lo­vala. On ešte ne­doz­rel. Ne­bol pri­pra­vený na takú lásku. Ne­ve­del čo s te­bou. No ty sa po­hni ďa­lej. Ne­do­voľ, aby ti ne­ná­visť za­ka­zo­vala krá­čať na tvo­jej ceste ku šťas­tiu. Po­tre­bu­ješ za­žiť to­xický vzťah, aby si mohla pri­jať úp­rimnú lásku. Tak sa na­dýchni a po­vedz, že mu od­púš­ťaš. Oslo­boď sa od tých spo­mie­nok a myš­lie­nok. Viem, že aj on ťa mi­lo­val … no tro­chu inak. Dosť inak.

Ty si za­slú­žiš viac. 

Tak neži v mi­nu­losti. 

Po­hni sa ďa­lej.

Vy­tvor si krásnu bu­dúc­nosť s nie­kým, kto ťa bude mi­lo­vať tak ako ty jeho.

Komentáre