Pred  pár dňami som si nie­kde na in­ter­nete pre­čí­tala tento vý­rok: „Po­maly sa učím, že nie­ktorí ľu­dia pre mňa nie sú dobrí, bez ohľadu na to, ako ich mám rada. Za­slú­žim si nie­koho, kto je milý a lás­kavý, pre­tože moja duša už je una­vená a uve­do­me­nie, že si za­slú­žim niečo lep­šie, je pr­vým kro­kom.“

Čím sme star­šie, po­stupne si za­čí­name uve­do­mo­vať, že nie každý, koho chceme v ži­vote, chce nás, alebo lep­šie po­ve­dané, nie každý je vhodný pre náš ži­vot, aj keď chceme, aby v ňom zo­stal. Ur­čite sa aj tebe stalo, že hoci si chcela ne­ja­kého člo­veka vo svo­jom ži­vote, cí­tila si sa aj tak po is­tom čase ne­šťastne, možno až zú­falo. Vtedy si člo­vek za­čína uve­do­mo­vať, že asi niečo nie je v po­riadku. Ak nám nie­kto ub­li­žuje, je jedno, ako moc nám na ňom zá­leží. Vtedy je na­ozaj čas od­ísť. Nie­ktorí ľu­dia pre teba jed­no­du­cho nie sú dobrí, bez ohľadu na to, ako moc ich máš rada.

V týchto ži­vot­ných si­tu­áciach je dô­le­žité pri­po­me­núť to, že aj keď je to ťažké, v pr­vom rade by si mala mys­lieť sama na seba. Vždy si treba za­cho­vať svoje hod­noty, pop­re­mýš­ľať a usú­diť, že sa ne­mie­niš me­niť kvôli nie­komu inému, alebo tr­pieť kvôli tomu, ako sa správa ten druhý. Ni­koho ne­meň, ne­snaž sa mu do­ho­vo­riť, ver, že to je zby­točné.

Zdroj: flickr.com

Ži­vot ma na­učil, že stret­neme rôz­nych ľudí. Pre nie­kto­rých sa sta­neme do­mo­vom, aj ta­kých, pre kto­rých ste ces­tou k tomu do­movu.

Ve­rím, že ná­hodné stret­nu­tia v ži­vote ne­exis­tujú, že každý, koho sa dot­kneme, kto sa dot­kne nás, nám pri­šiel do cesty z ne­ja­kého dô­vodu. To najk­rat­šie stret­nu­tie môže ot­vo­riť dvere, vy­lie­čiť rany alebo uzat­vo­riť kruh, ktorý za­čal dávno pred na­šim na­ro­de­ním.

Po­znáš to, keď ti do ži­vota príde nie­kto nový, nie­kto, s kým by si rada trá­vila svoj čas a nie­kto, s kým ti je dobre. Sú to nád­herné oka­mihy, ktoré ve­dia byť ne­skôr zra­ni­teľné. Preto je po­trebné uve­do­miť si, kedy je čas od­ísť.

Áno, je to bo­les­tivé, no správne. Ne­skôr to po­cho­píš.

Komentáre