Ba­ran

                Ne­máš ich rada až tak veľmi, ako si si mys­lela.

U ba­ra­nov má pred emó­ciami pred­nosť lo­gika. Ak na tom dru­hom ne­nájdu žiadny lo­gický dô­vod, pre ktorý im ne­vy­ho­vuje, za­čnú ho od seba od­há­ňať len tak. Pre­tože majú po­cit, že si tak­po­ve­diac ne­sadli. Nie­kedy to vô­bec ne­dáva zmy­sel. Od­há­ňajú ľudí len tak, bez uda­nia dô­vodu. Mala by si nie­kedy viac po­čúv­nuť svoje srdce ako rozum.

Býk

                Bo­jíš sa, že by ťa zdr­žia­vali.

Či už sa jedná o pria­te­ľov alebo par­tne­rov, býk si ich drží od tela. Pred­po­kladá, že by mu to za­brá­nilo v do­sia­hnutí ur­či­tých cie­ľov. Na jed­nej strane má pravdu, pre­tože každý člo­vek, kto­rému do­vo­líme vstú­piť do ži­vota ho bez­po­chyby ovplyvní, av­šak úspech spo­číva v tom, aby si si na­miesto od­há­ňa­nia ľudí, vy­brala tých správ­nych, ktorí ťa budú pod­po­ro­vať v tvo­jich snoch.

Blí­že­nec

                Obá­vaš sa, že o nich prí­deš.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Pod­ve­do­mie blí­žen­cov pra­cuje tvrdo na tom, aby od seba odo­hnalo ľudí, na kto­rých mu zá­leží. Je to kvôli stra­chu z toho, žeby o nich jed­ného dňa aj tak mohli prísť. Av­šak keďže toto zna­me­nie je veľmi so­ciálne a po­tre­buje okolo seba os­tat­ných, skôr či ne­skôr si uve­do­mia, že je lep­šie mi­lo­vať a stra­tiť, ako ni­kdy ne­ľú­biť.

zdroj: unsp­lash.com

Rak

                Bo­jíš sa, žeby ťa po­hl­tili.

Raci od seba od­há­ňajú ľudí vtedy, keď sú za­stra­šení svo­jimi vlast­nými citmi k da­nej osobe. A preto sa často roz­hodnú zo­tr­vá­vať dl­h­šie sin­gle, lebo ve­dia, že keď nie­koho mi­lujú, sú k nemu pri­ťa­ho­vaní veľ­kou si­lou. Od­há­ňajú od seba ľudí, keď sa cí­tia vy­de­sení z ich vnú­tor­ného tlaku, ktorý ich núti za­mi­lo­vá­vať sa ešte viac.

Lev

                Bo­jíš sa, že nie si dosť dobrá.

Pred­stava, že zna­me­nie, ktoré je známe svo­jím ne­och­vej­ným se­ba­ve­do­mím, by mohlo od seba od­há­nať ľudí, pre­tože spo­chyb­ňuje sa­mého seba vy­znie na­naj­výš zau­jí­mavo. Ale je to tak. Ako­náhle za­čnú mať po­cit, že nie sú dosť dobrý pre toho dru­hého, roz­hodnú sa svoju silu pre­ja­viť tak, že ho od seba od­tla­čia. Aby to ná­ho­dou ne­malo šancu naj­skôr uro­biť ich par­tner.

Panna

Obá­vaš sa, že im ub­lí­žiš.

Nie je to tak, žeby nie­kedy úmy­selne a ška­redo ub­lí­žili inej osobe. Panny sú veľmi úp­rimné a hľa­dia vždy vpred. Mi­lujú hl­boko a o ľudí sa sta­rajú, no nie­kedy sa boja, žeby ich vlastná po­vaha mohla spô­so­biť zmä­tok v ži­vote ich mi­lo­va­ných. Nechcú ni­komu ub­lí­žiť. Preto sa sna­žia dr­žať si od­stup.

zdroj: unsp­lash.com

Váhy

                Chceš na sebe ešte pop­ra­co­vať.

Váhy –najs­po­lo­čen­skej­šie zna­me­nie, od seba od­háňa ľudí len vtedy, keď cíti, že sa po­tre­buje osobne roz­ví­jať. Ne­us­tále stoja me­dzi tým, čo chcú oni sami a tým, čo od nich chcú os­tatní. Boja sa, žeby svo­jou zme­nou nie­koho ra­nili, a tak od seba od­tla­čia ľudí, ktorí nechcú a ne­ve­dia pri­jať zmeny. Nie­kedy sa mu­sia vy­čle­niť zo spo­loč­nosti aby mohli na sebe pra­co­vať.

Škor­pión

                Po­u­ží­vaš ich na niečo iné ako lásku.

Sú v sku­toč­nosti za­via­zaní a úp­rimní ľu­dia: po­kiaľ ide o sku­točnú lásku, budú ťa mi­lo­vať ce­lým svo­jim srd­com. Často sa však roz­hodnú byť s nie­kým z iných dô­vo­dov ako z túžby srdca, a práve preto ich od seba ča­som odo­ženú. Ne­znesú to­tiž po­cit, že to nie je úp­rimné. Je to možno prek­va­pivé, ale pod tým tvr­dým ex­te­ri­é­rom, za kto­rým sa skrý­vajú, je ukryté úp­rimné zna­me­nie, ktoré by ne­znieslo po­cit zisku z ub­lí­že­nia inej osobe.

Stre­lec

                Nie si spo­kojná so svo­jim ži­vo­tom.

Od­tla­čia sa od  iných ľudí, keď za­čnú po­ci­ťo­vať, že po­tre­bujú byť sami, aby si vy­rie­šili svoje veci a na­po­jili sa na­spať na svoje vnútro. V ich ži­vote na­stanú ťažké časy, keď mu­sia ana­ly­ticky pre­hod­no­tiť všetky svoje vzťahy a ko­na­nie. Preto od seba odo­ženú ľudí vtedy, keď majú po­cit, že presne toto po­tre­bujú.

zdroj: unsp­lash.com
Ko­zo­ro­žec

                Vieš, že si na­sta­vila laťku pri­nízko.

Ko­zo­rožci sa izo­lujú len vtedy, keď si uve­do­mia, že viac nechcú trá­viť čas s ľuďmi, s kto­rými boli do­te­raz. Zvyknú sa pre­dať ľahko, a nad­via­zať vzťahy aj s nie­kým, kto ich po čase už ne­robí šťast­nými. Po­tom si uve­do­mia, že vo svo­jom ži­vote po­tre­bujú uro­biť ra­zantné zmeny a za­čnú s tým, že od seba od­strihnú tú ne­správnu spo­loč­nosť.

Vod­nár

                Ne­cí­tiš po­ro­zu­me­nie.

Vod­nári tú nie sú preto, aby si z nich nie­kto ro­bil srandu, alebo ich pri­nú­til cí­tiť sa viac izo­lo­vane, ako sa už cí­tia. V hĺbke svo­jej duše po­tre­bujú mať po­cit, že ich nie­kto mi­luje a pri­jíma presne ta­kých akí v sku­toč­nosti sú. Ak od seba od­há­ňajú ľudí, je to preto, že sa obá­vajú o to, žeby ich druhí ne­boli pri­jali.

Ryby

                Pri­pi­su­ješ zá­mer iným ľu­dom a mo­tí­vom.

Od­há­ňajú od seba ľudí, keď sú pre­sved­čení, že im ne­ja­kým spô­so­bom môžu ub­lí­žiť tak, že sa z toho ne­spa­mä­tajú. Ryby sú známe tým, že ich emó­cie sú nie­kedy pre­hnané a veci berú prí­liš osobne. Aj keď mi­lujú byť mi­lo­vaní, cí­tia sa po­hodl­nej­šie keď ve­dia, že im ni­kto ne­ub­líži. Preto rad­šej vy­jad­rujú svoje city pro­stred­níc­tvom hudby či ume­nia.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre