Dnes som sa ti roz­hodla tro­chu po­môcť a pred­sta­viť ti moje na­job­ľú­be­nej­šie cvi­če­nia na za­dok.

Sú to ove­rené cviky, ktoré ti pri správ­nom pre­ve­dení, po­čte opa­ko­vaní a frek­ven­cii cvi­če­nia po­môžu vy­tva­ro­vať po­za­die. Čo sa týka stravy, je ne­vy­hnutné, aby si si dá­vala po­zor aj na ňu. Ne­drž ne­zmy­selné di­éty, zvoľ ra­ci­onálny spô­sob stra­vo­va­nia, ktorý ti bude vy­ho­vo­vať a zá­ro­veň pro­spie­vať.

Na za­čia­tok sa ro­zoh­rej. Za­skáč si na švi­hadle, alebo zvoľ iný ak­ti­vitu, ktorá ti zo­hreje svaly a zvýši te­povú frek­ven­ciu.

DREP –  Pri drepe za­pá­jaš asi naj­viac sva­lov na no­hách a správne od­cvi­če­nému drepu sa na­ozaj nič ne­vy­rovná. Po­kiaľ ťa kla­sické drepy nu­dia, mô­žeš si ich ob­zvláš­niť a to tak, že vo fáze, kedy si hore – pri­dáš vý­skok. Urob 4 sé­rie po 15 opa­ko­vaní. Na­sle­du­júce vi­deo ti ukáže, ako ma správne pre­ve­dený drep vy­ze­rať.

VÝ­PADY – cvik, ktorý roz­de­ľuje cvi­čen­cov na dve sku­piny. Nie­ktorí ho mi­lujú, iní ho až tak v ob­ľube ne­majú. Na každú nohu urob po 10 opa­ko­vaní, a zo­pa­kuj to 4 krát.

MOS­TÍK – môj na­job­ľú­be­nejší. Po­stu­pom času, ak si naň zvyk­neš mô­žeš po­kojne pri­dať ne­jaké zá­va­žie na spodnú časť bru­cha. Po prí­pade pre zvý­še­nie ná­roč­nosti mô­žeš zo­dvi­hnúť jednu nohu do vzdu­chu. Ro­bíš opäť 15 krát, po 4 sé­rie.

ZA­KO­PÁ­VA­NIE – vy­chá­dza­júca po­loha je na šty­roch. Mu­síš si dá­vať po­zor na to, aby si pri vy­ko­ná­vaní cviku ne­pre­hý­bala chr­bát. Ne­chaj sa in­špi­ro­vať na­sle­du­jú­cim vi­deom. Urob po 12 opa­ko­vaní na každú nohu, 4 sé­rie.

Na konci sa mô­žeš tro­chu po­na­ťa­ho­vať, aby si zmier­nila sva­lovku, ktorá ťa možno bude ča­kať na­sle­du­júci deň.

Komentáre