Pre­tré­no­va­nie je stav, kedy je tvoje telo opa­ko­vane vy­sta­vo­vané stresu, či už z tré­ningu alebo ne­dos­ta­toč­nej re­ge­ne­rá­cie a tvoj or­ga­niz­mus už nie je schopný tento stres eli­mi­no­vať.

Všetci dobre vieme, že do­sta­tok po­hybu je skve­lým kľú­čom k fy­zic­kému a psy­chic­kému zdra­viu, ale aj v tomto prí­pade platí staré známe „všet­kého veľa škodí“.  Ak nie je do­sta­točný od­po­či­nok sú­čas­ťou tré­nin­go­vého prog­ramu, ne­môže dôjsť k do­ko­na­lej re­ge­ne­rá­cii tela.

Tré­nin­gom to­tiž telo vy­lu­čuje stre­sový hor­món kor­ti­zol. Ak by sme ne­mali tento hor­món, chý­bala by nám ener­gia na tré­ning. Na dru­hej strane, nad­merná a dl­ho­dobá pro­duk­cia kor­ti­zolu môže viesť k mno­hým zdra­vot­ným prob­lé­mom a tvoja stag­ná­cia v chud­nutí, či na­be­raní svals­tva je iba je­den z ne­ga­tív­nych účin­kov. Nejde však iba o stres spô­so­bený cvi­če­ním. Rov­naké prob­lémy môže spô­so­biť stres v práci, škole alebo ro­dinné prob­lémy.

A women athlete bent over in an arid desert envirnoment.

foto: elite-at­hle­tic-per­for­mance.com

 

Va­rovné sig­nály pre­tré­no­va­nia:
• dl­ho­dobá únava a vy­čer­pa­nosť
• bo­lesť sva­lov a kĺbov
• po­kles vý­konu
• ne­spa­vosť
• zní­žená imu­nita
• ná­la­do­vosť, po­dráž­de­nosť a dep­re­sia
• strata nad­še­nia pre tré­ning
• zní­žená chuť do jedla
• na­ru­še­nie hor­mo­nál­neho pro­filu


Čo teda uro­biť?

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Od­po­rú­ča­nia od od­bor­níka ho­vo­ria, že v pr­vom rade treba zní­žiť množ­stvo tré­nin­gov, ktoré ro­bíš. Ide­álne však úplne vy­ne­chať kar­dio aj si­lový tré­ning po dobu jed­ného týždňa.

Ne­mu­síš sa obá­vať, že prí­deš o svoje svaly. Je to­tiž do­ká­zané, že za tak krátku dobu to nie je možné. Ak však už po dvoch dňoch nič­ne­ro­be­nia ne­bu­deš ve­dieť čo so se­bou, tak al­ter­na­tí­vou k tré­ningu môže byť na­prí­klad chô­dza.

Čo sa týka stravy, je po­trebné jesť zdravo a vy­vá­žene po celý čas – eli­mi­nuj jedlá s vy­so­kým gly­ke­mic­kým in­de­xom, vy­hý­baj sa ko­fe­ínu, sla­de­ným ná­po­jom a čo­ko­láde.

Do­plň zi­nok, hor­čík, vi­ta­mín C, vi­ta­mín B6 a omega 3, pre­tože toto všetko môže pris­pieť k re­gu­lá­cii množ­stva kor­ti­zolu v tele.

Po tomto od­po­činku by si mala pri­stu­po­vať ku tré­ningu sys­té­mom 1 + 1 (je­den deň tré­ning, je­den deň od­po­či­nok).


Zá­ver

Po­čú­vaj svoje telo. Tvrdý tré­ning vy­ža­duje kva­litnú re­ge­ne­rá­ciu. Nie si stroj. Po­tre­bu­ješ ako fy­zický, tak aj psy­chický od­po­či­nok. Do­praj si v pr­vom rade pauzu, kva­litný spá­nok, zájdi na špor­tovú ma­sáž, do sauny alebo na well­ness.

Komentáre